Statens kartverk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1986 207 101 308 201 70 271 6 31 37
1987 354 203 557 337 127 464 17 76 93
1988 339 195 534 324 129 453 15 66 81
1989 339 202 541 317 140 457 22 62 84
1990 360 219 579 339 153 492 21 66 87
1991 371 234 605 349 167 516 22 67 89
1992 405 251 656 386 187 573 19 64 83
1993 394 258 652 376 184 560 18 74 92
1994 393 260 653 371 170 541 22 90 112
1995 383 250 633 369 185 554 14 65 79
1996 391 256 647 373 164 537 18 92 110
1997 407 253 660 392 160 552 15 93 108
1998 411 261 672 394 165 559 17 96 113
1999 432 259 691 405 166 571 27 93 120
2000 420 250 670 387 156 543 33 94 127
2001 393 243 636 359 145 504 34 98 132
2002 399 241 640 364 145 509 35 96 131
2003 387 229 616 360 142 502 27 87 114
2004 384 226 610 354 150 504 30 76 106
2005 341 233 574 302 153 455 39 80 119
2006 337 274 611 302 193 495 35 81 116
2007 349 372 721 324 274 598 25 98 123
2008 353 420 773 317 309 626 36 111 147
2009 366 407 773 330 294 624 36 113 149
2010 377 427 804 333 314 647 44 113 157
2011 386 429 815 330 313 643 56 116 172
2012 396 436 832 349 331 680 47 105 152
2013 396 455 851 353 352 705 43 103 146
2014 390 459 849 351 366 717 39 93 132
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1986 40 35 38 40 35 38 42 35 36
1987 42 37 40 42 37 40 39 38 38
1988 43 38 41 43 37 41 45 40 41
1989 43 38 41 43 37 41 42 40 41
1990 42 38 41 42 37 41 44 41 42
1991 42 38 41 42 37 41 43 40 41
1992 42 38 41 42 37 41 45 39 41
1993 43 38 41 43 38 41 46 39 40
1994 43 39 42 43 38 42 46 40 41
1995 44 40 42 44 39 42 47 43 43
1996 44 40 42 44 40 43 46 40 41
1997 44 41 43 44 41 43 45 41 41
1998 44 41 43 44 41 43 47 41 42
1999 44 41 43 44 41 43 49 42 43
2000 45 41 44 44 41 43 50 43 44
2001 46 43 45 45 43 45 52 42 45
2002 46 43 45 46 43 45 52 43 45
2003 46 44 45 46 44 45 52 43 45
2004 46 45 46 46 45 46 50 44 46
2005 47 45 46 46 45 45 53 45 48
2006 47 45 46 47 44 46 54 46 48
2007 47 43 45 46 43 45 55 44 46
2008 47 43 45 46 43 44 53 44 46
2009 47 44 45 46 44 45 56 44 47
2010 47 44 45 46 44 45 53 44 46
2011 47 44 46 47 44 46 50 44 46
2012 47 45 46 46 44 45 53 46 48
2013 47 45 46 46 44 45 52 46 48
2014 46 45 46 46 45 45 51 46 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1994* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift

1. januar 1994 ble virksomheten omdannet til forvaltningsbedrift. Begrunnelsen for endringen var å få en tilknytningsform som var tilpasset den store andelen ekstern finansiering og at SK trengte et økonomisystem som kunne gi bedre grunnlag for å fastsette priser og vurdere lønnsomheten av driften og investeringene, jfr. St.prp.nr.1, Tillegg nr.2, 1993-94. Det ble lagt vekt på at det var samfunnsøkonomisk rasjonelt å samle all kartproduksjon for alle sektorer til en enhet og at det finansieres samlet over Miljøverndepartementets budsjett. I tillegg anså Stortinget det som rasjonelt at SK selger tjenester til full brukerbetaling, men ikke at SK utvikler forretningsvirksomhet som bedre kan ivaretas av private. Stortinget mente også at det var viktig å ta vare på stordriftsfordelene og følgelig ikke hensiktsmessig å dele virksomheten i en forretningsdel og en forvaltningsdel, jfr. St.prp.nr.1, Tillegg nr.2, 1993-94

30.06.1999 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Electronic Chart Center skilles ut fra Statens Kartverk.
Jf. St.prp.nr.67 og Innst.S.nr.236 for 1998-99

01.04.2004 Består via omorganisering

COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Relaterte enheter:
  • Ugland IT Group AS

Markedsdivisjonen solgt
1. april 2004 ble distribusjonen av Kartverkets monopolprodukter overført til Norsk Eiendomsinformasjon as. Resten av Statens kartverk Marked dvs, den konkurranseutsatte virksomheten ble solgt til Ugland IT Group AS fra samme dato.

De forretningsmessige delene av Kartverket ble skilt ut og solgt i 2004

Som begrunnelser for omdanning av Statens kartverk i 2004 er dette uttrykt på følgende måte:
Forretningsoppgavene bør skilles fra forvaltningsoppgaver og drift av Norge digitalt. Skillet vil tydeliggjøre Kartverkets rolle som myndighet og nasjonalt fagorgan, herunder utvikling av regelverk og standarder.
• Statens kartverk skal oppfattes som en ryddig bestiller og bør ikke kunne mistenkes for å gi spesielle fordeler til noen.
• Sikre effektiv bruk av offentlige midler.
• Tilrettelegge for konkurransedyktige norske geodataforetak.
• Spørsmålet om kryssubsidiering mellom monopoldel og forretningsdel bortfaller.
I lengden vil enhver organisasjon være tjent med å ha ryddige linjer i forhold til sine omgivelser. Det er klare indikasjoner på at Statens kartverk ikke bør ha konkurranseutsatt virksomhet innenfor organisasjonen, da dette svekker Kartverkets rolle som nasjonalt fagorgan og ansvarlig for organiseringen av Norge digitalt. Privat sektor har gjennom en årrekke gitt uttrykk for at Staten ikke burde drive med konkurranseutsatt geodataproduksjon på områder hvor dette kunne vært utført av privat sektor

Kilde: St.meld. nr. 30 (2002-2003) «Norge digitalt» – et felles fundament for verdiskaping (09.05.2003)

13.04.2004* Består via omorganisering

Omorganiseringen i Statens kartverk fra 13.4 2004 innebar en sammenslutning av flere fylkeskontorer. Antallet kontorer ble redusert fra 18 til 12. Uttalte mål for omorganiseringen var å få en slankere organisasjon med fokus på nasjonale oppgaver. Også her var det klart at målene som ble satt til kostnadseffektivisering gjorde det nødvendig å foreta nedbemanninger.

26.10.2007* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

26. oktober 2007 var en merkedag for Statens kartverk. Da ble ansvaret for tinglysing i fast eiendom overført fra siste tingrett til Kartverket.
En omfattende reform var kommet til veis ende og all tinglysing i fast eiendom var samlet ved Kartverkets hovedkontor i Hønefoss. Fra denne dato var Statens kartverk formelt sett landets tinglysingsmyndighet.

Det var i 2002 Stortinget vedtok at tinglysing i fast eiendom skulle overføres fra domstolene til Statens kartverk. De første overføringene fant sted våren 2004 og det har vært en omfattende og krevende prosess. Det er blant annet overført arkivmateriale fra 83 tingretter, 240 medarbeidere er tilsatt og lært opp, kontorlokaler og pantebokarkiv er klargjort, data er konvertert fra ulike databaser inn i et nyutviklet tinglysingssystem og det er innført et system for etterskuddsfakturering. I Ullensvang er det etablert et kundesenter og det er utviklet et nettsted med publikumsinformasjon. En ekstra utfordring i perioden var at Kartverket også ble tildelt ansvaret for å registrere andeler i borettslag, en aktivitet som ble lagt til kundesenteret i Ullensvang.

Kilde: Kartverkets årsmelding for 2007 samt nettside.

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan

Kartverkets tilknytningsform endres fra forvaltningsbedrift til et bruttobudsjettert forvaltningsorgan fra og med 1. januar 2017. Omleggingen innebærer i all hovedsak en videreføring av gjeldende praksis, men kapittel- og poststrukturen for bevilgningene til Kartverket endres.

Kartverkets tilknytningsform omtales videre slik på Prop. 1 S 2016-2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, s. 231:
Mye har endret seg siden Kartverket ble forvaltningsbedrift i 1994, både i forhold til hvilke behov Kartverket har og hvilke muligheter andre tilknytningsformer gir. Et bytte av tilknytningsform vil kunne bidra til forenkling og til å bedre Kartverkets økonomistyring. Regjeringen forslår derfor å gjøre om Kartverket til et ordinært bruttobudsjettert forvaltningsorgan.
Dette innebærer at Kartverket framover ikke budsjetteres netto med et driftsresultat. Bevilgningen på kap. 2465 og kap. 5465 avvikles derfor og bevilges brutto på kap. 595 og 3595. Samtidig gjøres det noen justeringer på inndelingen mellom postene.
Forslaget legger opp til at Kartverket skal kunne videreføre dagens praksis med samfinansiering av kartlegging og infrastrukturprosjekter og finansiering av prosjekter med inntekter fra salg av geodata og abonnementer.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.