Gassco AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

14.05.2001 Ny via omorganisering

Navn: Gassco AS
Kort navn: Gassco AS
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1149 Karmøy
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Utgangspunktet for opprettelsen av Gassco AS ligger i St.prp.nr 36 (2000-2001) «Eierskap i Statoil og framtidig forvaltning av SDØE». Her anbefaler Olje- og energidepartementet (OED) at det opprettes et uavhengig selskap som skal ha operatøransvaret for de vesentligste deler av infrastrukturen for transport av gass fra norsk sokkel. I korte trekk ønsker myndighetene å oppnå:
- Transport- og behandlingsanleggene skal tjene alle produsenter av gass
- Bidra til en samlet effektiv utnyttelse av ressursene på kontinentalsokkelen
- Nøytralitet i forhold til alle brukerne av transportsystemet
- Sentral rolle når det gjelder videreutvikling av transportsystemet
Anbefalingen fra OED ble så fulgt ved at Energi- og miljøkomitèen i Stortinget avga sin Innst. S. nr. 198 (2000-2001), hvor komiteen innstilte at "operatøransvaret for gasstransportselskaper overføres fra nåværende operatører og forankres i et nytt statsselskap". Gassco AS ble stiftet 14. mai 2001 og er 100% eid av Staten.
Internett: www.gassco.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.