NSD - Norsk senter for forskningsdata

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1971 Nyopprettelse

Navn: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Kort navn: NSD
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (randsonestiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

NSD ble etablert i 1971 som et nasjonalt og tverrfaglig organ under Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF).

NSD er et tjenesteytende organ for norsk forskning. NSD skal arbeide for utvikling og forbedring av tilgangen på data og analyseprogrammer for forskningsmiljøene. NSD skal samle inn, systematisere og lagre data; analysere og formidle data til forskning, forvaltning og planlegging, produsere tematiske kart og grafikk, dokumentere norske forskningsprosjekter, ha en rådgivende funksjon i spørsmål om personvern og forskning, utarbeide undervisningsmateriell for videregående skole og høyere utdanning, utvikle statistiske analyseprogrammer tilpasset forskningens behov og utføre forskningsrelevante oppdrag.

Hjemmeside: www.nsd.uib.no

01.01.1975* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1201 Bergen

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Norges forskningsråd

01.01.2003 Navneendring

Navn: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Kort navn: NSD

01.01.2003 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Etter vedtak i Stortinget i desember 2002 ble NSD med virkning fra 1. januar 2003 fristilt fra Norges forskningsråd og etablert som Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste AS eid av Utdannings- og forskningsdepartementet. Det ble lagt til grunn for omdanningen at eierskapet til NSD så snart som mulig skulle videreføres fra Utdannings- og forskningsdepartementet til sentrale institusjoner innen universitets- og høgskolesektoren som er brukere av NSDs tjenester.

01.03.2016 Navneendring

Navn: NSD - Norsk senter for forskningsdata
Kort navn: NSD

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.