Digitaliseringsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2008 35 54 89 34 46 80 1 8 9
2009 55 71 126 52 59 111 3 12 15
2010 81 106 187 77 95 172 4 11 15
2011 97 122 219 91 109 200 6 13 19
2012 103 125 228 93 107 200 10 18 28
2013 105 119 224 92 98 190 13 21 34
2014 121 133 254 113 114 227 8 19 27
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2008 41 47 45 42 47 45 51 49
2009 43 47 45 43 47 45 47 46
2010 42 42 42 42 43 42 40 40
2011 41 42 42 41 42 41 56 42 46
2012 42 43 43 41 43 42 52 44 47
2013 42 45 43 42 44 43 43 46 45
2014 42 45 43 42 45 43 40 44 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2016* Består via omorganisering

Difi etablerte samordningsenheten «Statens innkjøpssenter» fra 1. januar 2016.
Innkjøpsordningen vil omfatte cirka 10 årsverk og være tilknyttet Difi. Ordningen vil bli finansiert innenfor eksisterende rammer gjennom rammeoverføringer fra departementene. Enheten opprettes for fire år og skal evalueres i løpet av denne perioden før det tas endelig stilling til videre drift, form og finansiering.

Ordningen gjelder alle sivile virksomheter som tilhører statlig forvaltning, forstått som alle virksomheter som omfattes av staten som juridisk person. Disse er typisk registrert i Statens tjenestemannsregister (SST). Virksomheter som tilhører Forsvaret vil kunne slutte seg til ordningen på frivillig grunnlag, men deltakelse er ikke obligatorisk for Forsvarets militære eller sivile enheter.

Kilder:
- www.anskaffelser.no/statens-innkjopssenter
- www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlige-innkjop---etablering-av-statens-innkjopssenter/id2460139/

01.01.2020 Består via omorganisering

Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) vert samla i eit nytt Digitaliseringsdirektorat frå 1.1.2020.

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor. Digitaliseringsdirektoratet vil ha Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som overordna fagdepartement. Det nye direktoratet samlar òg fellesløysningane i Difi og Altinn under ei felles leiing.

Endringa inneber at Digitaliseringsdirektoratet vert den nye forvaltaren av Altinn-samarbeidet, og at inngåtte samarbeidsavtalar med tenesteeigarar i samarbeidet vert overført frå Brønnøysundregistrene til Digitaliseringsdirektoratet.

Det nye direktoratet vil ha både staten, kommunane, næringsdrivande og frivilleg sektor som målgrupper. Etableringa av Digitaliseringsdirektoratet vil ikkje innebere geografisk flytting av tilsette eller kontorstader. Direktoratet vil ha kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

Tre avdelinger i Difi vert flytta til DFØ i 2020
Frå 1. januar 2020 vert avdeling for ledelse og avdeling for utgreiing og analyse i Difi overført til Direktoratet for økonomistyring, som endrar navn frå same dato til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Frå 1.9.2020 vert òg avdeling for offentlege anskaffingar overført fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. Frå 1.9.2020 vil Digitaliseringsdirektoratet ha om lag 300 tilsette fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

Kilder:
- Regjeringa si pressemelding frå 14. mars 2019.(https://www.regjeringen.no/aktuelt/samler-digitaliseringsinnsatsen-i-ett-direktorat/id2632365)
- Nyhetssak, Difi, Publisert: 04. des 2019, Sist endra: 02. jan 2020: Slik blir Digitaliseringsdirektoratet (https://www.difi.no/nyhet/2019/12/slik-blir-digitaliseringsdirektoratet)

01.01.2020 Navneendring

Navn: Digitaliseringsdirektoratet
Kort navn: Digitaliseringsdirektoratet

01.09.2020 Består via omorganisering

Frå 1.9.2020 vert avdeling for offentlege anskaffingar overført fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ.

Tidlegare vart frå 1. januar 2020 avdeling for ledelse og avdeling for utgreiing og analyse i Difi overført til Direktoratet for økonomistyring, som endra navn frå same dato til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Frå 1.9.2020 vil Digitaliseringsdirektoratet ha om lag 300 tilsette fordelt på kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo

Kjelde: digdir.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.