Norsk Helsenett SF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2009 Ny via omorganisering

Navn: Norsk Helsenett SF
Kort navn: Norsk Helsenett SF
Tilknytningsform: Statsforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Bakgrunn:
Virksomheten Norsk Helsenett AS ble stiftet høsten 2004, med grunnlag i nasjonale helsemyndigheters mål om et sikret nettverk for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren i Norge, med tilhørende relevante tjenester. Norsk Helsenett AS var eid av de fire regionale helseforetakene (RHF) Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

2009 – Fra AS til statsforetak
På bakgrunnavsamhandlingsreformen, etter initiativ fra daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen ble Norsk Helsenett SF stiftet av Helse- og omsorgsdepartementet i juli.
Norsk Helsenett AS sin samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser ble overført til det nye statsforetaket, Norsk Helsenett SF, 30.10.09.
Norsk Helsenett SF eies av staten, og eierskapet forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet.
Virksomheten er lokalisert over hele Norge, med hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontor i Oslo og Tromsø.

I formålsparagrafen for Norsk Helsenett SF står det:
- Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse – og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling.
- Norsk Helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv samhandling mellom deler av helse – og omsorgstjenestene, og bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for både pasienter og befolkningen for øvrig.
- Foretaket skal sørge for nødvendig samordning av infrastrukturtjenestene i helsesektoren og understøtte god kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten. Disse tjenestene Norsk Helsenett SF er pålagt å utføre skal ivareta viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning og på varig basis, jf. EØS-avtalens regler om statstøtte.
- Norsk Helsenett SF skal kjenne brukere og sektorens behov, og videre sikre at aktørene i helse – og omsorgssektoren blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av foretakets oppgaver. Dette skal skje gjennom dialog med brukere, nasjonale myndigheter, eier, helseforetak, kommuner, private tilbydere av helsetjenester, IKT-leverandører og andre sentrale interessegrupper innen helse – og omsorgssektoren.
- Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.

Kilde: Stiftelsesdokument Norsk Helsenett SF, 1. juli 2009 samt virksomhetens nettsider (www.nhn.no)

01.01.2016* Består via omorganisering

Folkehelseinstituttet overførte om lag 236 ansatte til Oslo universitetssykehys HF og 35 ansatte til det statlige foretaket Norsk helsenett SF.

Norsk pasientskadeerstatning overførte 3 ansatte til Norsk helsenett SF

Heslsedirektoratet overførte 43 ansatte til Norsk helsenett SF

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.