NAV Arbeids- og tjenestelinjen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2006 Ny via omorganisering

Navn: Arbeids- og velferdsetat - Fylke
Kort navn: NAV - Fylke
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ble åpnet 01. juli 2006. Etaten overtok da ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat Arbeidsdirektoratet , Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim.

Den nye Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal videre ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Innen 2010 skal alle kommuner ha et lokalt NAV-kontor, og dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeeetaten) har ca. 12.000 ansatte over hele landet, og har nesten hele befolkningen som brukere. Etaten forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, med mer.

Se dokumenter som inngår i reformen:

- St.meld. nr. 14 (2002-2003) Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten (http://odin.dep.no/detalj/STM200220030014000NORTRYK/bn!1028.html)

- NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver (http://odin.dep.no/detalj/NOU200420040013000NORTRYK/bn!1028.html)

- St.prp. nr. 46 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (2004-2005) (http://odin.dep.no/detalj/STP200420050046000NORTRYK/bn!1028.html)

- Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) (http://odin.dep.no/detalj/OTP200520060047000NORTRYK/bn!1028.html)

- Innst.O. nr. 55 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) (http://odin.dep.no/detalj/INO200520060055000NORTRYK/bn!1028.html)

- Besl.O. nr. 59 (2005-2006) Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) (http://odin.dep.no/detalj/BSO200520060059000NORTRYK/bn!1028.html)

-> Saksnr: 1500245 (http://odin.dep.no/saksnr/1500245)

01.01.2013* Navneendring

Navn: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
Kort navn: NAV Arbeids- og tjenestelinjen

Arbeids- og velferdsetaten er delt inn i arbeids- og tjenestelinjen, ytelseslinjen og økonomilinjen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.