Norsk filminstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.2008* Ny via sammenslåing

Navn: Norsk filminstitutt
Kort navn: Norsk filminstitutt
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Norsk filminstitutt ble etablert i 2008 for å sørge for en mer helhetlig forvaltning av den statlige filmpolitikken.

Bakgrunn:
For å nå målsettingen om å styrke norsk filmbransje har departementet foretatt en gjennomgang av virkemiddelapparatet. Våren 2007 la departementet fram St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren.
Stortinget sluttet seg i all hovedsak til forslagene, jf. Innst.S.nr.277 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Veiviseren. For det norske filmløftet.

Dette innebærer bl.a. at Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling slås sammen, og at det opprettes en ny samlet
virksomhet på filmområdet. Virksomheten får også ansvaret for oppgavene en nasjonal filmkommisjon skal ivareta. Målet er at den nye virksomheten skal være etablert 1. april 2008. Departementet har opprettet et interimsstyre som har som hovedoppgave å gjøre de nødvendige forberedelsene til etableringen av den nye virksomheten. Etableringen skjer i nært samarbeid med de ansatte ved de tre eksisterende virksomhetene og brukerne. For å sikre en vellykket omorganisering er det satt av 3 mill. kroner ekstra til omstillingsarbeidet, jf. kap. 334, post 01 Driftsutgifter.
Kilde: St.prp.nr.1 2007-2008, KKD. Se også pressemelding nr. 125/07, KKD

Virksomheten gikk i en overgangsperiode etter sammenslåingen under navnet Nye Norsk Filminstitutt.

01.08.2008 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Norsk filmkommisjon

Fra 1. august 2008 inngår Norsk filmkommisjon som en del av Norsk filminstitutt.
Om Norsk filmkommisjon:
Stiftelsen Norsk filmkommisjon har som hovedmål å stimulere til næringsutvikling ved å tilrettelegge for å trekke utenlandske filmproduksjoner til Norge. Stiftelsen ble opprettet av Bergen Media By i 2002 i Bergen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.