Statsforvaltningsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1998 Ny via utskilling

Navn: Statsforvaltningsavdelingen
Kort navn: Statsforvaltningsavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

06.01.2003* Navneendring

Navn: Avdeling for statlig forvaltning (ASF)
Kort navn: Avdeling for statlig forvaltning (ASF)

01.10.2004 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Avdeling for statlig forvaltning har etatsstyringsansvar for en rekke etater som ivaretar sentrale servicefunksjoner for departementsfellesskapet og staten for øvrig. Avdelingen gir videre råd og anbefalinger om hvordan staten bør ivareta sitt ansvar i ulike sektorer. Dette gjelder bl.a. spørsmål som styring, organisering, regionalisering og arbeidsdeling mellom ulike typer statlige organer, fristilte virksomheter og private aktører. Målsettingen er å sikre helhet, sammenheng og effektivitet i måten staten opptrer på. Avdelingen arbeider også med å utvikle bedre tilpassede styringsvirkemidler og gir råd om hvordan styringen av ulike statlige virksomheter kan innrettes best mulig.

01.01.2007* Navneendring

Navn: Statsforvaltningsavdelingen
Kort navn: Statsforvaltningsavdelingen

Oppgaver:Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for administrative servicefunksjoner for departementsfellesskapet, forvaltningsutvikling og etatsstyring/embetsstyring av underliggende virksomheter og fylkesmannsembetene. Avdelingen gir råd og anbefalinger om hvordan staten bør ivareta sitt ansvar i ulike sektorer. Dette gjelder bl.a. styring, organisering, regionalisering og arbeidsdeling mellom ulike typer statlige organer, fristilte virksomheter og private aktører. Målsettingen er å sikre helhet, sammenheng og effektivitet i måten staten opptrer på. Avdelingen arbeider også med å utvikle bedre tilpassede styringsvirkemidler og gir råd om hvordan styringen av ulike statlige virksomheter kan innrettes best mulig.

Statsforvaltningsavdelingen er organisert med faggrupper for henholdsvis etatsstyring, politikkområdet styring og organisering og budsjett og internadministrative tjenester. Arbeidsformen er i stor grad prosjektorientert.

Avdelingen har følgende kjerneoppgaver:

Styrings- og organisasjonsformer i statsforvaltningen
Service og fellestjenester til departementsfellesskapet
Forvaltningsutvikling knyttet til omstilling i offentlig tjenesteproduksjon
Statlig bygge- og eiendomspolitikk
Større byggeutviklingsprosjekter
Personvern
Fylkesmannsembetet (embetsstyring)
Styring av og rammebetingelser for Statens Pensjonskasse, Statsbygg, Statens forvaltningstjeneste (fra 01.01.2006 Departementenes servicesenter), Datatilsynet, Personvernnemda, ansvar for omstillingsprosessene i etatene samt eierstyringen av Statskonsult AS
Kontaktledd mot Det Kongelige Hoff

Kilde: www.regjeringen.no; FADs hjemmesider

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Fra 1.1.2014 overføres store deler av Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) til KRD. Dette gjelder ansvaret for:
- Arbeidsgiverpolitisk avdeling,
- Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester,
- Satatsforvaltningsavdelingen,
- Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken),
- Same- og minoritetspolitisk avdeling

01.11.2016* Består via innlemming

Statsforvaltningsavdelingen og Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester slås sammen til én avdeling fra 1. november 2016.

Kilde: Prop. 1 S (2016–2017) FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning og ansvaret for deler av personvernpolitikken, med blant annet personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Personvernnemnda.
Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret Fylkesmannsembetene, Statsbygg, Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon og Datatilsynet. I sum omfatter styringsansvaret 20 virksomheter med totalt rundt 4 300 ansatte. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for staten sine kongelige eiendommer.

Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.