Oljedirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

14.06.1972 Nyopprettelse

Navn: Statens oljedirektoratet
Kort navn: St. Oljedir.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1103 Stavanger

Hjemmel og jurisdiksjonsområde:
Stortinget vedtok 14.juni 1972 å opprette et oljedirektorat til å forvalte funn av olje og gass på norsk kontinentalsokkel i Stavanger. Forløper: Før opprettingen av Oljedirektoratet var behandlingen av statlige kontinentalsokkelsaker lagt til Bergverkskontoret i Industridepartementet. Et kontinentalsokkelutvalg opppnevnt ved Kronprinsreg. res. 8.11.1963 bisto Industridepartementet i utarbeidelse av lover og bestemmelser. Ved kgl. res. 9.4.1965 ble Statens Oljeråd opprettet. Oljerådet bistod Industridepartementet som rådgivende organ vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på sokkelen. I første konsesjonsrunde var Statens Oljeråd konsesjonsgivende myndighet. Pga stor økning i saksmengden ble det i 1966 opprettet et eget oljekontor i Industridepartementet. Fra 1972 fikk Industridepartementet en egen olje- og bergverksavdeling.

Administrativ plassering:
I 1978 ble olje- og energisaker skilt ut fra Industridepartementet ved oppretting av Olje- og Energidepartementet. I 1979 ble det konstitusjonelle ansvaret for saker som gjelder sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap på sokkelen overført fra Olje- og Energidepartementet til Kommunal- og Arbeidsdepartementet. Dette medførte at OD fra da av var underlagt to departementer. Den 1.04.2001 ble Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet formelt overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Innen saksområdet CO 2-avgift har direktoratet myndigheit på vegne av Finansdepartementet. Funksjoner: OD ble tillagt den samlede myndighet for å føre tilsyn med, foreta totale sikkerhetsvurderinger og fastsette forskrifter for petroleumsvirksomheten. Avdelingskontor i Harstad ble etablert i forbindelse med igangsetting av leteboring utenfor Nord-Norge.

Etterfølger:
Fra 2004 ble OD delt i to selvstendige etater: Petroleumstilsynet med ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet, OD med ansvar for forvaltningen av petroleumsressursene.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1977* Navneendring

Navn: Oljedirektoratet
Kort navn: OD

11.01.1978 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Med opprettelsen av Olje- og energidep. 11.01.1978 kom oljeutvinnings-, vasskrafts- og elektrisitetssakene dit (ref Håndbok for (http://www.riksarkivet.no/)Riksarkivet 1992;254).

01.01.1993 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2004 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

OD ble etablert i 1972 i Stavanger. 1. januar 2004 ble OD delt i to nye, selvstendige etater, OD og Petroleumstilsynet.
Ved Stortingets behandling av (http://www.dep.no/aad/norsk/publ/stmeld/002001-040025/index-dok000-b-n-a.html) St.meld. nr. 17 (2002 – 2003) Om statlige tilsyn, ble det besluttet at Oljedirektoratet skal deles fra 1. januar 2004. Den delen av direktoratet som ivaretar hensynet til sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten skal skilles ut som et eget tilsynsorgan – Petroleumstilsynet.

Stortinget vedtok å skille tilsynet med sikkerhet og arbeidsmiljø fra forvaltningen av petroleumsressursene. Direktoratet har etter delingen rundt 210 medarbeidere. Ti av disse arbeider ved direktoratets Harstad-kontor.

ODs oppgaver og ansvar etter omorganiseringen
ODhar en sentral rolle innenfor petroleumsforvaltningen for å ivareta overordnede ressursforvaltningshensyn under Olje- og energidepartementet. Departement og direktorat har ansvar for rammevilkår i alle faser av petroleumsvirksomheten:

Åpning av nye områder
Tildeling av undersøkelsestillatelser
Tildeling av utvinningstillatelser
Godkjennelse avplan for utbygging og drift av felt(PUD)
Tillatelse til anlegg og drift av innretninger (PAD)
Produksjonstillatelser
Vedtak om disponering

Oljedirektoratet er delegert myndighet i henhold til:

Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet
Lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.
Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.