Universitetet i Agder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.08.1994 Ny via omorganisering

Navn: Høgskolen i Agder
Kort navn: HiA
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1001 Kristiansand
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

I Kgl.res. av 7. mai 1993 (om de nye høgskolene fra 1. august 1994 står det bl.a:«Stortinget har ved behandlingen av St.meld.nr.40 (1990-91) Fra visjon til virke - Om høgre utdanning, jf. Innst.S.nr.230 (1990-91), sluttet seg til at de regionale høgskolene skal organiseres som færre og større høgskolesentre innen et Norgesnett for høgre utdanning og forskning. Ordningen med regionale høgskolestyrer felles for høgskolene i en region skal avvikles, og høgskolesentrene vil få egne styrer. Stortinget hadde ved behandlingen av budsjettet for 1993 ikke merknader til departementets planleggingsforutsetning om at alle høgskoler innenfor samme by eller kommune skal organiseres innenfor rammen av én institusjon, og godkjente at departementet kan avgjøre hvilke høgskoler som skal gå sammen»

Se også disse aktuelle dokumentene:
- NOU 1993:24 Lov om universiteter og høgskoler,
- Ot.prp.nr.85 (1993-1994) Lov om høgre utdanning,
- Innst.O.nr.40 (1994-1995) Lov om universiteter og høgskoler (lov om høgre utdanning),
- Besl.O.nr.42 (1994-1995) Lov om universiteter og høgskoler,
- Besl.O.nr.49 (1994-1995) Lov om universiteter og høgskoler,
- Besl.L.nr.2 (1994-1995) Lov om universiteter og høgskoler.

Høgskolereformen er navnet på den prosessen som førte til at 98 mindre statlige høgskoler med virkning fra den 1. august 1994 ble sammenslått til 26 større enheter.

I tillegg ble en rekke kunstfagutdanninger samlet i to kunsthøyskoler, en i Bergen og en i Oslo.

01.01.2002* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

NB: tidspunktet for endringen er usikkert.Har blitt nettobudsjettert og omgjort til forvaltningsorgan med særskilte fullmakter i løpet av året.
Alle statlige universitet og høgskoler vil få økt fleksibilitet gjennom nettobudsjettering i løpet av 2004.

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.09.2007 Navneendring

Navn: Universitetet i Agder
Kort navn: UiA

01.09.2007 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Høgskolen i Agder blir universitet
Høgskolen i Agder får universitetsstatus fra 1. september 2007 og Norge får dermed sitt sjuende universitet.

Høgskolen i Agder søkte om universitetsstatus i desember 2005. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomførte deretter en sakkyndig vurdering som i mai 2007 hadde positiv konklusjon. På grunnlag av denne fattet styret i NOKUT 19. juni vedtak om at Høgskolen i Agder tilfredsstiller kravene til akkreditering som universitet, slik de er nedfelt i kriteriene.


Et hovedkriterium for universitetsstatus er at institusjonen har godkjent forskerutdanning på minst fire områder. Høgskolen i Agder hadde i 2007 allerede fått rett til fem doktorgradsstudier: i nordisk språk og litteratur, matematikkdidaktikk, internasjonal økonomui og ledelse, mobile kommunikasjonssystemer og i fagområdet religion, etikk og samfunn.

Kilde: Pressemelding Nr.: 50-07, KD
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Norge-far-sitt-sjuende-universitet.html?id=480353)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.