Museet for samtidskunst

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

29.04.1987* Nyopprettelse

Navn: Museet for samtidskunst
Kort navn: Museet for samtidskunst
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Vedtekter fastsatt av KVD 29.4.1987

01.01.1989* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.09.1996 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

30.06.2003 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalmuseet for kunst
1. juli 2003 gikk fire av Norges viktigste museer

Nasjonalgalleriet (fra 1836),
Museet for samtidskunst (fra 1989),

Norsk Arkitekturmuseum (fra 1975) og
Kunstindustrimuseet i Oslo (fra 1876)
sammen til én stiftelse:
Nasjonalmuseet for kunst.

Etableringen av Nasjonalmuseet markerer en kulturpolitisk satsning på kunstområdet i Norge og museet kommer til å bli et kraftsenter i norsk kunstliv. Nasjonalmuseet kommer til å stå sentralt i kunstformidlingen i hele landet, og har som mål å bli en av de ledende kunstarenaene i Nord-Europa. Satsingen på innsamling, bevaring og formidling av viktige felles kunstskatter skal styrkes.
Begrunnelse for valg av stiftelsesformen er gitt i St.prp.nr.1, Tillegg
nr. 4 (2002-2003):
«Hovedgrunnen til dette er at stiftingsforma gir høveleg fridom og
fleksibilitet for institusjonen. Den sikrar at det er ein «armlengds» avstand
mellom styresmakter og institusjon i utføringa av det faglege arbeidet. (...) Å driva museum, med innsamling, forskings- og utviklingsarbeid innanfor det faglege ansvarsfeltet og formidlingsaktivitet mot eit breitt publikum, er ikkje forvaltningsoppgåver i vanleg meining av ordet. Eit museum kan meir samanliknast med ein frittståande kunnskapsorganisasjon med eit mandat til å verka i og for samfunnet.
(...) På denne bakgrunn er det naturleg å finna ei organisasjonsform som gjev
stor fagleg fridom og organisatorisk sjølvstende for det nye museet.»
Bakgrunn for omorganiseringen:
I St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving vart det gjort framlegg om å samorganisera Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Riksutstillingar, Kunstindustrimuseet i Oslo, Norsk Arkitekturmuseum og Henie-Onstad Kunstsenter til ein samla, nasjonal kunstinstitusjon. Stortinget slutta seg til dette i Innst. S. nr. 46 (2000-2001).
Fire institusjonar inngår i den nye institusjonen. Tidspunkt for inkoprporering
av Riksutstillingar vil verta avgjort seinare, og den nye institusjonen vil
føra vidare drøftingane med Henie Onstad Kunstsenter. Siktemålet er å skapa ei felles, sterkare organisatorisk og fagleg plattform for den statlege museumsinnsatsen innanfor biletkunst, kunsthandverk, design og arkitektur.

Internett: (http://www.nasjonalmuseet.no)www.nasjonalmuseet.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.