NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1978* Nyopprettelse

Navn: NORLA - kontoret for norsk litteratur i utlandet
Kort navn: NORLA
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet er et statsstøttet og ikke-kommersielt informasjonskontor. Virksomheten ble opprettet som "Kontoret for norsk litteratur i utlandet" i 1978 for å stimulere salg av norske forfatterrettigheter til utlandet. Kontoret gir utlandet opplysninger om norsk litteratur og norske forfattere. Senteret promoverer og formidler norsk litteratur til utlandet. Utenlandske forlag som utgir bøker av norske forfattere, kan søke NORLA om støtte til oversettelsene. Siden 1978 ermer enn 2500 titler (på over 60 språk) av norske forfattere kommet ut med støtte fra NORLA.

Virksomheten omfatter:
- Formidler kontakt mellom norske forfattere/forlag og utenlandske oversettere, forlag, universiteter og andre med interesse for norsk litteratur.
- Støtter utenlandske forlags oversettelser av norske utgivelser. Titler som støttes må opprinnelig ha vært utgitt av et norsk forlag.
- Arrangerer seminarer i Norge og utlandet for oversettere og forleggere.
- Iverksetter promosjonsprogram og forfatter- presentasjoner i utlandet.
- Deltar på internasjonale bokmesser.
- Fører og oppdaterer lister over norsk litteratur oversatt til andre språk.
- Utgir publikasjoner om aktuell norsk litteratur.
- Gir personlige råd og veiledning til oversettere og andre som besøker kontoret

NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske skjønn- og faglitterære forfattere. Forlag fra språkområder utenfor Norden kan søke NORLAs støtte til oversettelse av alle typer norsk litteratur. Teksten må utgis i bokform, og man må søke om støtte i forkant av utgivelsen. NORLA kan ikke gi produksjonsstøtte i forbindelse med utgivelsen. NORLAs to faglige råd behandler alle søknadene, og søkere blir kontaktet så snart søknadene er behandlet.

Søknadsfristen er 15. mai og 15. desember hvert år.
Kilde: NORLAs nettside; www.norla.no

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2003* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • MUNIN (Market Unit for Norwegian International Non-Fiction)

Tilsagnsbrevet fra Det kgl. Kultur- og Kirkedepartement, stilet til NORLA 07.01.03, inneholdt, foruten tilsagn til NORLAs skjønnlitterære formidlingsvirksomhet, også et øremerket tilsagn til sammenslåing av NORLA og MUNIN og styrking av driften etter en sammenslåing av de to stiftelsene. På samme måte fikk også MUNIN tilskudd til sin ordinære drift med henvisning til sammenslåing. Forutsetningen var at sammenslåingen ble gjennomført i løpet av 2003. Styrene i de to stiftelsene hadde hatt forberedende møter for å stå best mulig rustet til å gjennomføre departementets forutsetning for tilskudd til felles drift. Den sammenslåtte stiftelse er registrert i Brønnøysundregistrene under navnet NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet. Stiftelsen er også registrert i Fylkesmannens stiftelsesregister. NORLAs organisasjonsnummer er uendret. Stiftelsens styre utarbeidet nye vedtekter for virksomheten.
Kilde: NORLAs årsmelding for 2003

MUNIN (Market Unit for Norwegian International Non-Fiction) ble i 1996 igangsatt som et prøveprosjekt over 3 år. Prosjektet ble finansiert av Det faglitterære fond og Universitetsforlaget, samt bidrag fra Norsk kulturråd til oversetting av norske fagbøker. En evalueringsrapport etter 2 års drift konkluderte med at MUNIN burde fortsette finansiert med midler fra Kulturdepartementet, men at spørsmålet om fast plass på statsbudsjettet for MUNIN burde vurderes på nytt i statsbudsjettet for 2002. I statsbudsjettet for 2002-2003 ble det lagt opp til en sam,menslåing av de to stiftelsene NORLA (Kontoret for norsk litteratur i utlandet) og MUNIN (Kontoret for norsk faglitteratur i utlandet). Til gjennomføring av dette og styrking av driften i det nye organet (NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet), ble det lagt inn 2 mill. kroner.

01.01.2003* Navneendring

Navn: NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
Kort navn: NORLA

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.