Norsk journalisthøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1965* Nyopprettelse

Navn: Norsk Journalistskole, Oslo
Kort navn: Norsk Journalistskole
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

1-årig ved etableringen. Norsk Journalistskole avløste Journalistakademiet.

Journalistakademiet ble opprettet i 1951 etter initiativ av Norsk Presseforbund. Akademiets styre bestod av 2 representanter for Norsk Presseforbund, 1 for Norske Avisers Landsforbund og 1 representant fra hvert av universitetene i Oslo og Bergen. Akademiet arrangerte ettårig utdannelse for journalister frem til 1964. Da ble akademiet avløst av den statlige Norsk Journalistskole.

Fra starten ble skolen ledet av styret for norsk journalisthøgskole, sammensatt av representanter fra Norsk journalistlag, Norske Avisers landsforbund, Norsk redaktørforening og Norsk Presseforbund. Frem til 1976 hørte skolen inn under Kirke- og undervisningsdepartementet, yrkesskoleavdelingen. Fra 1976 ble skolen å betrakte som utdanningsinstitusjon innenfor det regionale høgskolesystemet. I departementet ble skolen overført til avdeling for høgre utdaning og forskning. Fra 1979 ble den underlagt Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus. Ny styringsorden ble iverksatt i 1981 med høgskolerådet som nytt internt styringsorgan. I tillegg har skolen hatt lærerråd, undervisningsutvalg og samarbeidsutvalg. Fra 1981 ble navnet Norsk journalisthøgskole.

Fra starten i 1965 og frem til kullet 1970/71 var skolen ettårig med avsluttende eksamen i alle fagemner. Fra årskullet 1971/73 ble undervisningen utvidet til to år, samtidig med at skolen ble eksamensfri, d.v.s. at det ikke avholdt skriftlig eksamen. Samtidig ble det innført hovedoppgave som ble innlevert i siste semester på andre året. Fra juni 1976 ble den 2-årige utdanningen ved Norsk jorunalisthøgskole godkjent som grunnfag ved universitetene (grunnfagsekvivalent). Skriftlig eksamen ble gjeninnført i 1988 i form av emneeksamner med karaktersystem bestått/ikke bestått. Fra 1991 ble det innført tallkarakterer for fagene journalistikk I og II, fra 1992 ble det gitt tallkarakterer i alle fagemner. Betegnelsen på utdanningen frem til 1987 var "yrkesforberedende utdanning i journalistikkk". Ved innføring av tellende eksamener, ble dette endret til fageksamen i journalistikk.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1981* Navneendring

Navn: Norsk journalisthøgskole
Kort navn: Norsk journalisthøgskole

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Fra 01.08.1994 ble Norsk journalisthøgskole innlemmet i den nye Høgskolen i Oslo - avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.