Meteorologisk institutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 140 73 213 126 57 183 14 16 30
2011 140 72 212 126 55 181 14 17 31
2012 143 78 221 130 61 191 13 17 30
2013 152 77 229 138 58 196 14 19 33
2014 164 84 248 151 69 220 13 15 28
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 47 47 47 47 45 46 47 54 51
2011 47 47 47 47 46 47 48 51 50
2012 47 46 46 46 45 46 49 50 50
2013 46 46 46 46 46 46 49 48 48
2014 47 46 46 46 45 46 52 47 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2003* Navneendring

Navn: Meteorologisk institutt
Kort navn: met.no

Forkortelsen «met.no» brukes også.

01.01.2005 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Meteorologisk institutt er frå 1. januar 2005 organisert som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter. I samband med overgang til nettobudsjettering av Meteorologisk institutt er utgiftsløyvingane samla på post 50.

Utdannings- og forskingsdepartementet har sett i gang ei utgreiing med sikte på å kartleggje dei administrative og økonomiske føresetnadene for ei eventuell utskilling av den kommersielle verksemda ved meteorologisk institutt. Departementet tek sikte på å komme tilbake til saka i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2006.

Kilde: St.prp.nr.1 2005-2006
_________________________________________________________________________

Nye vedtekter for Meteorologisk institutt trer i kraft fra 1.1.2006.
§ 5.Status og fullmakter lyder:
"Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Instituttet skal finansieres og organiseres slik at faglig uavhengighet og økonomisk og administrativ fleksibilitet oppnås. Instituttet har følgende fullmakter:
- det oppretter selv de stillinger og tilsetter det personale som anses nødvendig for å løse de oppgaver det er pålagt, og ut fra hensynet til at bemanning og organisasjon må tilpasses de gitte rammebetingelser. Tilsettingsforholdene reguleres av lov om statens tjenestemenn med forskrifter.
- det får unntak fra bevilgningsreglementets § 4 andre ledd. Instituttet omfattes følgelig ikke av bruttoprinsippet for budsjettering i statlig virksomhet. Regnskapet skal revideres av Riksrevisjonen.
Økonomiforvaltningen ved instituttet skal følge «Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved Meteorologisk institutt», fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
Prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i instituttets arbeid, og som er av en slik karakter at de krever politisk avklaring, skal styret legge fram for Kunnskapsdepartementet."

Kilde: Lovdata (https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2005-12-09-1431/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.