Språkrådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5 9 14 5 6 11 3 3
1981 5 10 15 5 8 13 2 2
1982 6 12 18 6 9 15 3 3
1983 6 12 18 6 10 16 2 2
1984 6 14 20 6 11 17 3 3
1985 6 12 18 6 10 16 2 2
1986 6 14 20 6 11 17 3 3
1987 6 11 17 5 8 13 1 3 4
1988 6 10 16 5 7 12 1 3 4
1989 6 9 15 6 7 13 2 2
1990 6 12 18 5 6 11 1 6 7
1991 9 11 20 7 4 11 2 7 9
1992 10 12 22 8 5 13 2 7 9
1993 9 13 22 7 7 14 2 6 8
1994 11 12 23 8 7 15 3 5 8
1995 11 12 23 9 6 15 2 6 8
1996 11 10 21 9 5 14 2 5 7
1997 11 13 24 8 7 15 3 6 9
1998 11 12 23 8 7 15 3 5 8
1999 14 9 23 11 6 17 3 3 6
2000 12 9 21 11 7 18 1 2 3
2001 15 8 23 11 7 18 4 1 5
2002 13 8 21 9 7 16 4 1 5
2003 11 12 23 8 9 17 3 3 6
2004 11 12 23 9 8 17 2 4 6
2005 11 12 23 8 7 15 3 5 8
2006 12 13 25 9 9 18 3 4 7
2007 13 13 26 11 9 20 2 4 6
2008 14 17 31 12 12 24 2 5 7
2009 15 17 32 12 12 24 3 5 8
2010 15 17 32 13 14 27 2 3 5
2011 13 21 34 10 13 23 3 8 11
2012 15 21 36 12 15 27 3 6 9
2013 15 21 36 13 17 30 2 4 6
2014 15 20 35 13 14 27 2 6 8
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41 41 41 41 41 41
1981 42 41 42 42 42 42
1982 41 43 42 41 40 41
1983 42 43 43 42 40 41
1984 44 41 42 44 38 40
1985 45 45 45 45 42 43
1986 46 42 43 46 39 42
1987 47 42 44 49 38 42
1988 48 47 47 50 43 46
1989 49 46 48 49 42 45
1990 50 46 47 50 37 43 55 54
1991 46 46 46 49 48 45 43
1992 45 42 44 48 45 47 40 39
1993 46 43 44 49 41 45 45 42
1994 47 43 45 50 45 48 40 39
1995 49 42 46 52 42 48 43 42
1996 49 41 45 52 39 47 43 41
1997 48 41 44 50 39 45 43 43
1998 49 41 45 52 39 46 45 44
1999 47 41 45 50 43 47 38
2000 52 43 48 53 43 49
2001 51 47 50 55 47 52 43
2002 52 48 51 55 48 52 47
2003 52 48 50 55 51 53 42
2004 54 47 51 56 53 55 40
2005 55 46 50 58 53 55 37 41
2006 57 46 51 59 49 54 45
2007 56 47 52 58 49 54 44
2008 53 47 49 53 49 51 41 43
2009 50 46 48 50 49 50 40 44
2010 50 47 48 50 48 49 46
2011 47 45 46 47 48 47 41 43
2012 46 44 45 45 47 46 37 40
2013 47 44 46 46 45 45 47
2014 48 46 47 47 46 46 46 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1972 Navneendring

Navn: Norsk språkråd
Kort navn: Norsk språkråd

Norsk språkråd tok over nemndas arbeid med språkspørsmål fra og med 1972. Rådet ble opprettet ved Lov av 18.06.1971, og fikk vedtekter fastsatt ved kgl. res. 29.10.1971. Norsk språkråd består av 38 medlemmer fordelt på to like seksjoner, en for bokmål og en for nynorsk. Hver seksjon i rådet velger sin leder for ett år om gangen. Seksjonslederne er skiftevis, ett år om gangen, leder og nestleder i rådet. Ved første valg avgjøres ved loddtrekning hvilken seksjon som skal ha ledervervet i rådet. Blant sine medlemmer velger rådet selv en fagnemnd på åtte medlemmer, fire fra hver seksjon. Seksjonene i fagnemnda velger for ett år om gangen hver sin leder. De to er skiftevis leder og nestleder i den samlede fagnemnd, slik at lederen i fagnemnda alltid er fra den seksjon som ikke har ledervervet i rådet. Rådet har et styre på seks medlemmer: Leder og nestleder for rådet, som samtidig er leder og nestleder for styret, leder og nestleder for fagnemnda, og to seksjonsvalgte medlemmer, en fra hver seksjon.

Hensikten med rådet er for en stor del det samme som språknemnda, å drive språkvern, såvel som språkdyrking. Rådet skal gi myndighetene, skolene og allmennheten, råd i språkspørsmål.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.2005 Består via omorganisering

Lov om Norsk språkråd ble opphevet med virkning fra 1. januar 2005. Det innebar en formell avvikling av systemet med et medlemsbasert råd oppnevnt av eksterne institusjoner og organisasjoner. Fra samme dato ble det etablert en ny institusjon med basis Norsk språkråds sekretariat og under daglig ledelse av en direktør som var tilsatt av departementet i 2003 i forbindelse med den omdanningsprosessen som da ble igangsatt. Den overordnede ledelse av den nye institusjonen ble ivaretatt av et interimsstyre departementet hadde oppnevnt i 2004. Forutsetningen var at det i 2005 skulle arbeides videre med spørsmålet om hvordan institusjonen skulle organiseres og styres på permanent basis.

Departementet har i 2006 fastsatt nye vedtekter og oppnevnt nytt styre for Språkrådet. Med dette er den nye organisasjons- og styringsmodellen for Språkrådet på plass, og omdanningen av det tidligere Norsk språkråd er avsluttet. I den nye institusjonen har styret øverste myndighet, men virksomheten i sekretariat og styre skal så langt råd er bygge på et forberedende arbeid i et system av fagråd oppnevnt av styret. Det kan oppnevnes inntil fire fagråd med inntil sju medlemmer i hvert. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og skal særlig arbeide med å styrke det norske språkets status i nåtid og framtid og med å forvalte de to offisielle norske språknormalene.

I august 2005 flyttet Språkrådet inn i nybygget i tilknytning til den renoverte nasjonalbibliotekbygningen i Oslo og ble dermed samlokalisert med ABM-utvikling, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og Norsk lokalhistorisk institutt.
Kilde: St.prp. nr. 1 2006-2007 KKD, s. 90-93

18.05.2005 Navneendring

Navn: Språkrådet
Kort navn: Språkrådet

LOV OM NORSK SPRÅKRÅD ble opphevet fra 31. desember 2004. Den nye institusjonen som tok over 1. januar
2005, fikk navnet Språkrådet. Navnet ble fastsatt i brev 18. mai 2005 fra Kultur- og kirkedepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.