Næringsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

64 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Industriforvaltningen - et styringsredskap? Grønlie, Tore
Bokkapittel Styreroller i statsindustrien - et historisk perspektiv Grønlie, Tore
Bokkapittel Industriforvaltningen - et styringsredskap? Grønlie, Tore
Bokkapittel Forvaltningsselskap for statsindustri? Tveite, Tonje
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 2004 En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945 Kolsrud, Ole
Bok 1989 Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945 -1963. Grønlie, Tore
Bok 1979 Reorganisering av departementa - eit politisk styringsmiddel? Roness, Paul G.
Bok 1948 Handelsdepartementet, Skipsfartsdepartementet, Landbruksdepartementet, Forsyningsdepartementet. Undersøkelseskommisjonen av 1945.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Fra Ekofisk I til Ekofisk II. En studie av politisk styring av norsk oljevirksomhet, og hvordan dette avspeiler seg i Utvinningstillatelse 018, Ekofisk - lisensen. Kvendseth, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Petroleumsvirksomheten nord for 62 grader N - Fra distrikts- og sysselsettingspolitikk til statlig rasjonalisering- og sentraliseringspolitikk? Edvardsen, Åge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Opprettelsen av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond. Aaraas, Olav Skrøver
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 I pose og sekk? Industridepartementets styring med Statoil 1972-1977. Bould, Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Politikkutforming gjennom personellrekruttering. En organisasjonsteoretisk analyse av rekrutteringsprosessene i Industridepartementet 1981-87. Røberg, Viggo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Reorganiseringen av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen - Et politisk virkemiddel? Nilssen, Even Georg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Norsk takt og utakt i oljevirksomheten 1962-1972. Om bruk av utenlandske forbilder ved utforming av konsesjonslovgivningen. Wangen, Dag Thorstein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Strategisk spill og/eller skjebnefellesskap i aluminiumsindustrien. En studie i relasjonene mellom ÅSV, norske sentralmyndigheter og ALCAN. Aarnæs, Sissel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Institusjonell endring. Sjøfartsdirektoratets tilpasning til petroleumsvirksomheten 1966-1984. Sangolt, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Industristrategi og industriinteresser. Om forholdet mellom industripolitikk og industristruktur i Norge på 70-tallet. Berge, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Planlegging og styringssystemer. Statlig industripolitikk 1945-1951. Skjøsvold, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Problemstruktur og organisasjonsstruktur. En studie av norsk oljevernadministrasjon. From, Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Norsk konsesjonspolitikk i Nordsjøen 1965-1977. Utforming av politikk og apparat i usikre og raskt skiftende omgivelser. Opdahl, Nils
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Domene og organisasjonsstruktur. En studie av prosessen som førte til etableringen av permanent statlig oljeadministrasjon Magnussen, Terje L.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Lokal deltakelse og politisk kontroll. En sammenlignende undersøkelse av fem industri- etableringssaker i Norge etter 1945. Bleiklie, Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Etablering av Statoil. En analyse av beslutningsprosess, organisasjonsformer og regelverk Sæbø, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Oljeadministrasjonen, forutsetninger og konsekvenser. En analyse av problemstrukturer og organisasjonsstrukturer i norsk oljepolitikk. Mathisen, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Bedriftsnedleggelse og statlig inngripen. En undersøkelse av driftsstansen ved Knaben gruver. Askvik, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Rasjonalitet og klienthjelp. En organisasjonsanalyse av Statens teknologiske institutt, avdeling Vestland. Vetvik, Rolf Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Utenriksdepartementets budsjett 1945-1973 og de tilhørende debatter i Stortinget: En analyse. Hamborg, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Norsk utenriksrepresentasjon 1946-1965. Paust, Per Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Industridepartementet. En analyse av et beslutningssystem. Johannesen, Bjørn
Notat 1997 Forvaltning i krise? Granskning av Industridepartementet på 1960 - tallet. Juul, Berit
Notat 1994 Statlig direkte støtte til industri, bergverk og privat tjenesteyting i perioden 1966-91 - en oversikt. Wiig, Wibecke
Notat 1993 Statlig påtrykk og lokal motstand: Organisering av regionale beslutningsprosesser av statlig energipolitikk i 1970- og 1980-årene. Vike, Fred Jakob
Notat 1993 Næringsdepartementet - ordninger for næringsstøtte for perioden 1965-91. Eldegard, Tom
Notat 1993 Håndbok for database over statlige næringsstøtteordninger. Eldegard, Tom
Notat 1991 Sjøfartshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Hansen, Arild Marøy & Atle Thowsen
Notat 1990 Statlig industrietablering som politisk redskap. Norge i Vest-Europeisk sammenheng. Grønlie, Tore
Notat 1990 Staten som industrieier - den historiske lærdom. Grønlie, Tore
Notat 1989 Industripolitikk som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Grønlie, Tore
Notat 1989 Informasjonsteknologiplan for Næringsdepartementet.
Notat 1988 Industriutvikling og industripolitikk gjennom 50 år. Grønlie, Tore
Notat 1987 Industripolitikken 1945 - 1960: Faglig-politisk samarbeid? Grønlie, Tore
Rapport 1996 Kruttrøyk. Det forvaltningspolitiske oppgjør i kjølvannet av Kings Bay og "industriskandalene". Juul, Berit
Rapport 1993 Løve og skinnfell. En analyse av forsøket på å etablere et statlig forvaltningsselskap for industri. Tveite, Tonje
Rapport 1992 Oljeskatt og forvaltningsstruktur. En studie av utformingen av norsk oljebeskatning mellom 1965 og 1975. Birkeli, Lars Einar
Rapport 1991 Industrisamarbeid mellom utenlandske oljeselskap og norsk industri. Ein studie av utforminga av eit industripolitisk verkemiddel. Heimvik, Karen Marie
Rapport 1991 Næringsdepartementet : TI og VINN - : brukerne og veiledningstjenesten for øvrig.
Rapport 1988 Samarbeid mellom Næringsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet i bruken av nærings- og distriktspolitiske virkemidler. Statskonsult.
Rapport 1988 Forvaltningen av Næringsdepartementets eierinteresser i norsk industri.
Rapport 1986 Industridepartementets organisasjon: uttalelser til arbeidsgruppens rapport.
Rapport 1967 I demokratiets navn. Skjerdal, Karl
Rapport 1935 Forslag til omordning av Postverkets og Telegrafverkets administrasjon: innstilling fra den av Handelsdepartementet efter kgl. resolusjon av 10. mars 1933 nedsatte komité. Handelsdepartementet.
Rapport Om bedrifter hvor Staten v/Industridepartementet har interesser. Industridepartementet.
Tidsskriftsartikkel 1992 Establishment of State-owned Industrial Enterprises. Norway in a West-European Context. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 1990 Establishment of State-Owned Industrial Enterprises Norway in a West-European Context. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 1990 State-Owned Industry in Norway and Western Europe - a Comment on the Comparative Approach. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 1979 Samfunnsvitskaplege modellar - portvaktar og vegvisarar. Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 1971 Om administrasjonsordning og organisasjonsteori. Noen synspunkter på Fleischerutvalgets innstilling om Industridepartementet. Jansen, Alf-Inge
Tidsskriftsartikkel 1965 Et departement med 'Det rette hjertelag for næringslivets vel'. Tønnesson, Kåre D.