Jordskifterettene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1859* Nyopprettelse

Navn: Utskiftningsvesenet
Kort navn: Utskiftningsvesenet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Ved 1857-loven som trådte i kraft 1. januar 1859, ble Utskiftningsvesenet opprettet. På grunn av at arbeidsoppgavene hovedsakelig var landbruksorienterte, ble Utskiftningsvesenet lagt under Indredepartementet. Jordskiftearbeidet skulle utføres av «Udskiftningsmændene» i 1. instans og «Overudskiftningsmændene» som var ankeinstans i skjønnsspørsmål. Formannen for «udskiftningsmændene» ble beskikket av Kongen eller av fylkesmannen. Det ble ikke stilt spesielle krav til utdanning for formannen, men han skulle være fagkyndig i eiendomsutforming, ha kjennskap til reglene om jordskifte og være kyndig i oppmåling og karttegning. I den organisasjonsmodellen som ble lagt til grunn i 1857, ble det foretatt få endringer før i 1950. Men antallet utskiftningsformenn og assistenter økte, og en ny yrkesgruppe kom til, landmålerne. Ved 1950-loven ble «Udskiftningsformennene» jordskiftedommere, og man fikk en ny og fastere organisasjonsmodell. Landet ble inndelt i 9 jordskiftedømmer med hver sin jordskifteoverrett. Hvert jordskiftedømme ble ledet av en jordskifteoverdommer.
- Kilde: NOU 2002:9 Jordskifterettenes stilling og funksjoner
[URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/nou-er/2002/nou-2002-09.html?id=145371]

01.03.1900* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1950* Navneendring

Navn: Jordskifteverket
Kort navn: Jordskifteverket

Jfr. lov av 22.12.1950 Om jordskifte o.a. (satt i kraft 1.11.1951. Reglement av 1.11.1951.

Udskiftningsvesenet ble modernisert til Utskidtningsvesenet, og dette var navnet på organisasjonen fram til og med 1950. Da ble navnet endret til Jordskifteverket, som omfattet alle jordskifteretter, jordskifteoverretter og administrativt og faglig støtteapparat som fotogrammetrisk avdeling, landskonsulenter, sentral ledelse og fra 1985 fylkesjordskiftekontor (som legges ned fra utgangen av 2001).

01.01.2002 Navneendring

Navn: Jordskifterettene
Kort navn: Jordskifterettene

Fra 1.1.2002 er Jordskifterettene fellesnavn for organisasjonsleddene i etaten.

01.01.2006 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Tilhører gruppe : Domstolsetaten
Type enhet: Etat
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Domstolene skal være uavhengige av den utøvende makt. Domstoladministrasjonen er opprettet for å ivareta dette. Da Stortinget i 2003 gikk inn for at jordskiftearbeidet skal fortsette i domstols form (jf. Ot.prp.nr.106 2002-2003) og St.prp.nr.1 2003-2004), gikk det også inn for å flytte adminstrasjonen av jordskifterettene fra Landbruks- og matdepartementet til Domstoladministrasjonen.

Det administrative ansvaret for jordskifteretten overføres således fra Landbruks- og matdepartementet til Justisdepartementet fra 1.1.2006. Ansvaret for jordskifteloven vil fortsatt ligge under Landbruks- og matdepartementet.

Sentrale dokument:
- NOU 2002: 9 Jordskifterettenes stilling og funksjoner.(http://odin.dep.no/nou/2002-9/index.htm)
- Ot.prp. nr. 106 (2002-2003) Endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) (http://odin.dep.no/repub/02-03/otprp/106/)
- Innst.O. nr. 25 (2003-2004) Endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) (http://www.stortinget.no/inno/inno-200304-025.html)
- Besl.O. nr. 42 (2003-2004) Endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) (http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-042.html)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.