Barne- og familiedepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1990 Ny via splittelse

Navn: Familie- og forbrukerdepartementet
Kort navn: FFD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

01.01.1991 Navneendring

Navn: Barne- og familiedepartementet
Kort navn: BFD

Barne- og familiedepartementet fikk sitt navn 1. januar 1991. Ett år tidligere ble Familie- og forbrukerdepartementet opprettet ved kongelig resolusjon av 22. desember 1989.

Saksområder ble overført fra det nedlagte Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Justisdepartementet, Miljøverndepartementet (SFT) og Kulturdepartementet (fra 01.01.1991).

Hensikten med å opprette et nytt Barne- og familiedepartement var å styrke innsatsen for barn, ungdom, familie, likestilling, forbrukervern og produktsikkerhet gjennom å samle og å koordinere disse områdene i ett departement.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.2006 Navneendring

Navn: Barne- og likestillingsdepartementet
Kort navn: BLD

01.01.2006 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Barnehagesakene overføres til Kunnskapsdepartementet

01.01.2010 Navneendring

Navn: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Kort navn: BLD

01.01.2010 Består via omorganisering

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil bestå av det tidligere Barne- og likestillingsdepartementet og inkluderings- og mangfoldssaker som overføres fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

01.04.2010* Består via omorganisering

Som varslet i statsbudsjettet skal fylkesnemndene i 2010 etableres som et selvstendig forvaltningsorgan, og det opprettes en sentral administrasjon for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Den administrative styringen av fylkesnemndene har fram til nå vært en integrert del av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets virksomhet, og den sentrale administrasjonen vil overta de administrative oppgavene som til nå har ligget i departementet. Målet med å opprette et eget forvaltningsorgan for fylkesnemndene er å styrke den administrative styringen av nemndene. Dette legger bl.a. til rette for bedret ressursutnyttelse på tvers av nemndene, kompetanseheving og videreutvikling av saksbehandlingen.

Kilde: Pressemelding , 20.03.2010, Nr.: 10008, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

01.04.2016 Navneendring

Navn: Barne- og likestillingsdepartementet
Kort navn: BLD
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I statsrådet 16. desember 2015 ble det varslet at Integreringsavdelingen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i løpet av første kvartal 2016 overføres til Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble også varslet at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fra samme tidspunkt vil skifte navn til Barne- og likestillingsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) overtar fra 1. april 2016 ansvaret for integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Overføringen innebærer at Integreringsavdelingen flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

De budsjettmessige konsekvensene av ny budsjettstruktur for statsbudsjettet for 2016 er innarbeidet i Prop. 59 S (2015-2016) som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2016, jf. Innst. 194 S (2015-2016) fra finanskomiteen.

01.04.2016* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) overtar fra 1. april 2016 ansvaret for integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Overføringen innebærer at Integreringsavdelingen flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

03.05.2019 Navneendring

Navn: Barne- og familiedepartementet
Kort navn: BFD
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Barne- og likestillingsdepartementet endrer navn til Barne- og familiedepartementet og overtar ansvaret for tro- og livssynsområdet fra Kulturdepartementet.

03.05.2019 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Barne- og likestillingsdepartementet endrer navn til Barne- og familiedepartementet og overtar ansvaret for tro- og livssynsområdet fra Kulturdepartementet. Dette inkluderer:
- Rammetilskudd til Den norske kirke
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
- Tilskudd til Sjømannskirken
- Gravplassforvaltningen – tilskuddsforvaltning og regelverks- og lovfortolkning
- Kirkebygg – rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg og tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser
- Tilskudd til privateide kirkebygg
- Saker som kommer inn under lov om helligdagsfred
- Etatsstyringsansvaret for Opplysningsvesenets fond

Ansvaret for etatsstyring av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider ligger i Kulturdepartementet. Også ansvaret for krigsgravtjenesten ligger i Kulturdepartementet.

Barne- og familiedepartementet avgir ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål til Kulturdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.