Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.02.1979 Ny via omorganisering

Navn: Forvaltningstjenestene
Kort navn: FT
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Etablert I 1979 ved at bl.a. Statens Trykningskontor og Regjeringens Kontorkasse ble skilt ut fra FAD/Org.-adm. avd.
________________________________________________

Direktoratsboka klassifiserer Forvaltningstjenestene som direktorat / annen sentraladministrasjon.
(jf: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/direktoratsboka/id464830/)

17.12.1982 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Ved kgl.res. 17.12.82 blir Statens innkjøpssentral slått sammen med Forvaltningstjenestene.

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1992* Navneendring

Navn: Statens forvaltningstjeneste
Kort navn: St. forv.tjen.

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2006 Består via omorganisering

DSS vart skipa 01.01.2006 og har fått eit større ansvar for administrative fellestenester i departementa og SMK enn den tidlegare verksemda, Statens forvaltningsteneste, hadde. Det inneber mellom anna at oppgåver innanfor IKT, løn og rekneskap er samla i DSS. I samanheng med den fyrste fasen er vel 50 årsverk overførte frå departementa. For å styrkje medverknaden frå brukarar, er det skipa eit rådgivande brukarråd med representantar frå den administrative leiinga i departementa. Omlegginga starta i 2006 og vil halde fram til og med 2008.

01.01.2006 Navneendring

Navn: Departementenes servicesenter
Kort navn: DSS

01.03.2006 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Det statlege servicesenteret i Engerdal

DSS etablerer "Det statlege servicesenteret i Engerdal"
DSS skal leggje til rette for ei stabil telefonteneste for brukarar av Det statlege servicesenteret i Engerdal. Servicesenteret starta opp 1. mars 2006 med åtte tilsette.

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014* Navneendring

Navn: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Kort navn: DSS

01.07.2016 Består via omorganisering

Regjeringen har besluttet å overføre lønns- og regnskapstjenestene til departementene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Trondheim og Stavanger.

Ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som arbeider med lønn og regnskap, overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 1. juli i år. De skal fortsette å jobbe i Oslo fram til 1. januar 2018, deretter skal tjenestene leveres fra DFØ sine kontorsteder i Stavanger og Trondheim.

Ingen ansatte blir sagt opp som følge av overføringen. De ansatte som er berørt har rett til å følge arbeidsoppgavene sine til nytt arbeidssted, og kan jobbe i Oslo frem til 1. januar 2018.

Endringen innebærer flytting av statlige arbeidsplasser til Stavanger og Trondheim.

Kilde: Pressemelding KMD 20.06.2016
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flytter-statlige-arbeidsplasser-til-stavanger-og-trondheim/id2505264/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.