Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 57 57 114 55 50 105 2 7 9
2011 59 60 119 57 50 107 2 10 12
2012 63 55 118 59 46 105 4 9 13
2013 66 62 128 62 52 114 4 10 14
2014 67 65 132 65 58 123 2 7 9
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 45 42 44 45 42 43 44 48
2011 46 44 45 46 43 45 45 48
2012 48 44 46 47 45 46 36 41
2013 48 45 46 47 45 46 40 45
2014 47 45 46 47 45 46 41 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

14.11.2011 Navneendring

Navn: Direktoratet for økonomistyring
Kort navn: DFØ

14. november skiftet SSØ navn til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Samme dag flyttet direktoratets kontor i Oslo til nye lokaler.

Navneendringen skjer for å tydeliggjøre direktoratets rolle som ekspertorgan for god styring i staten og for statens fellestjenester på økonomistyringsområdet.

Kilde: www.dfo.no/no/Om-DFO/Om-DFO/Aktuelt/SSO-blir-DFO/

14.11.2011* Består via omorganisering

Organisasjonsutvikling og omorganisering
DFØ evaluerte i løpet av siste halvår 2010 og et stykke ut i 2011 organiseringen av økonomitjenesteområdet. Med bakgrunn i evalueringen ble det besluttet å omorganisere hele tjenesteområdet. Den nye strukturen innebærer at styringslinjene ble lagt om fra tverrgående ansvar for alle leveranser, til gjennomgående (vertikalt) ansvar for leveransen av henholdsvis lønns- og regnskapstjenester. Det ble opprettet tre nye avdelinger; lønnsavdelingen, regnskapsavdelingen og IT-avdelingen. Samtidig opphørte regionavdelingen (RA) og økonomitjenesteavdelingen (ØTA). Lønnsavdelingen og regnskapsavdelingen er representert med seksjoner på kontorstedene (de tidligere regionkontorene). Det er regnskapsavdelingen som har det administrative ansvaret ved kontorstedene. Stabsavdelingen ble tilført fagansvar for kommunikasjons- og koordineringsaktiviteter og et tydeligere fagansvar for øvrige støttefunksjoner ved kontorstedene. Et ledernivå ble tatt bort ved at regionavdelingen og regiondirektørene ble fjernet. Videre ble avdeling sektorforvaltning/ rådgivning lagt ned, og oppgavene ble overført til lønns- og regnskapsavdelingen.

14 stillinger (to avdelingsdirektører, seks regiondirektører og seks avdelingsledere i sektorforvaltning/ rådgivning) falt bort som følge av den nye organiseringen. Det ble opprettet tre nye stillinger som avdelingsdirektør (lønns-, regnskaps- og IT-direktør).

Flere medarbeidere fikk endret innholdet i sin stilling. Dette kom sterkest til uttrykk i avdeling for sektorforvaltning og rådgivning, som tidligere var egne avdelinger ved hvert regionkontor, men som opphørte som egne avdelinger.

Kilde: DFØ årsrapport 2011

01.01.2013 Består via omorganisering

Som et resultat av en evaluering av DFØs støtte- og fellesfunksjoner gjort i 2012, ble ny organisasjonsstruktur gjort gjeldende fra og med 1. januar 2013. Det ble opprettet tre nye avdelinger ; Administrasjons- og ITavdelingen, Kommunikasjonsenheten og Direktørens stab. DFØ arbeider med å definere og dokumentere interne prosesser, et arbeid som vil bli videreført i 2014.

Kilde: DFØs årsrapport 2013

01.01.2016* Består via omorganisering

Finansdepartementet delegerte til DFØ i tildelingsbrevet for 2016 ansvaret for forvaltningen av økonomiregelverkets bestemmelser om etatsstyring med virkning fra 1. januar 2016.

01.07.2016 Består via omorganisering

Regjeringen har besluttet å overføre lønns- og regnskapstjenestene til departementene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Trondheim og Stavanger.

Ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som arbeider med lønn og regnskap, overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 1. juli i år. De skal fortsette å jobbe i Oslo fram til 1. januar 2018, deretter skal tjenestene leveres fra DFØ sine kontorsteder i Stavanger og Trondheim.

Ingen ansatte blir sagt opp som følge av overføringen. De ansatte som er berørt har rett til å følge arbeidsoppgavene sine til nytt arbeidssted, og kan jobbe i Oslo frem til 1. januar 2018. Endringen innebærer flytting av statlige arbeidsplasser til Stavanger og Trondheim.

53 medarbeidere ble overført til DFØ, og har frem til utgangen av 2017 hatt sitt arbeidssted i Oslo.

Kilder:
- Pressemelding KMD 20.06.2016
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flytter-statlige-arbeidsplasser-til-stavanger-og-trondheim/id2505264/)
- Årsrapport DFØ 2017

01.01.2020 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Den 1. januar 2020 blir avdeling for ledelse og avdeling for utredning og analyse i Difi overført til Direktoratet for økonomistyring, som endrer navn fra samme dato til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Finansdepartementet har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for DFØ. Det faglige ansvaret er fordelt mellom Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

DFØ vil i løpet av året ha vokst fra om lag 470 ansatte til omkring 600 ansatte fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Kilde: https://dfo.no/nyheter/dfo-endrer-navn-og-far-nye-oppgaver

01.01.2020 Navneendring

Navn: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Kort navn: DFØ

01.09.2020* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Frå 1.9.2020 vert avdeling for offentlege anskaffingar overført fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ.

Tidlegare vart frå 1. januar 2020 avdeling for ledelse og avdeling for utgreiing og analyse i Difi overført til Direktoratet for økonomistyring, som endra navn frå same dato til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Kjelde: digdir.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.