Direktoratet for nødkommunikasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.2007 Ny via omorganisering

Navn: Direktoratet for nødkommunikasjon
Kort navn: DNK
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 1. april 2007 ble ansvaret for utbygging, innføring og forvaltning av det nye, digitale nødnettet skilt ut fra Justisdepartementet og lagt til det nye Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) fra samme dag. Personellet i Nødnettprosjektet - som i departementet var lagt til enheten «FOU-TEAM» under Rednings- og beredskapsavdelingen - fulgte med over i det nye direktoratet. Tor Helge Lyngstøl, som ble utnevnt som direktør for Nødnettprosjektet høsten 2006, og som har ledet arbeidet med nytt, digitalt nødnett siden starten i 1998, er direktør for direktoratet.

DNK er lokalisert i Nydalen i Oslo

Nettside: www.dinkom.no


Bakgrunnsstoff
Nødnettet i politiske dokumenter

- Innst.S.nr.104 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om igangsettelse av første
utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett.
- St.prp. nr. 30 (2006-2007) - “Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett” - Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 1. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)
- NOU 2006:6 - "Når sikkerhet er viktigst" - Beskyttelse av landets kritiske infrastruktur og kritise samfunnsfunksjoner - En offentlig utredning fra Utvalget for sikring av landets kritiske infrastruktur.
- B.innst.S.nr.13 (2005-2006) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006: Kap. 456 Nødnett - felles radiosamband for nødetatene (jf. kap. 3456). Utdrag fra budsjettkapittel, samt komiteens merknader til dette.
- St.prp.nr.1 (2005-2006) For budsjettåret 2006 - Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 23. september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Se side 24, 131, 138 og 151).
- Justiskomiteens innstilling om bevilgninger på statsbudsjettet for 2005, kapitler under Justis- og politidepartementet mv. (rammeområde 5) B.innst.S.nr.4 (2004-2005)
- Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)
- Stortingsmelding nr 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn.
- NOU 2000:24 Utredning om om samfunnets sårbarhet.

Kilde: www.dinkom.no

01.10.2011* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • Branns Driftsorganisasjon (BDO)

Stortinget vedtok i juni 2011 Prop 100 S (2010-2011), Innst. 371 S (2010-2011) at Nødnett skulle bygges ut i hele Fastlands-Norge. DNKs prosjektorganisasjon ble da i løpet av de neste 18 månedene, etablert med ca. 20 nyansatte (hvorav nærmere halvparten gjennom midlertidige engasjementer).

En konsekvens av beslutningen ble at Branns Driftsorganisasjon (BDO), bestående av 8 ansatte, ble virksomhetsoverdratt til DNK 1.10.2011. 2 ansatte var overført pr. 31.10.2011, de resterende 6 ble overført senere samme år.

28.02.2017* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) var et statlig forvaltningsorgan som hadde ansvar for drift og utbygging av Nødnett. Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og var underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble lagt ned 1. mars 2017, og oppgavene overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Se Pressemelding fra JD | Dato: 17.10.2016 | Nr: 118 – 2016
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-samler-mer-ansvar-for-samfunnssikkerhet-i-dsb/id2516159/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.