Statens sivilrettsforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 3 12 15 3 5 8 7 7
2005 5 11 16 5 6 11 5 5
2006 3 14 17 3 11 14 3 3
2007 5 31 36 4 22 26 1 9 10
2008 4 38 42 4 29 33 9 9
2009 8 40 48 8 33 41 7 7
2010 9 35 44 9 27 36 8 8
2011 11 40 51 11 32 43 8 8
2012 11 37 48 11 28 39 9 9
2013 20 39 59 20 33 53 6 6
2014 21 45 66 21 42 63 3 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 37 36 39 37 36 36
2005 33 38 36 33 34 33 43 43
2006 38 36 35 34
2007 28 35 34 34 33 37 36
2008 36 36 35 35 39 39
2009 28 36 34 28 34 33 44 44
2010 30 37 36 30 36 35 41 41
2011 30 36 35 30 36 35 37 37
2012 29 36 35 29 36 34 37 37
2013 33 38 36 33 37 36 41 41
2014 33 38 37 33 38 36

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2009 Navneendring

Navn: Statens sivilrettsforvaltning
Kort navn: Statens sivilrettsforvaltning

Virksomheten Justissekretariatene endrer navn til Statens sivilrettsforvaltning med virkning fra 1. januar 2009. Dette ble avgjort i statsråd 12.09.2008.
Kilde: Pressemelding nr.: 90 - 2008, publisert 12.09.2008
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2008/justissekretariata-endrar-namn-til-state.html?id=526261)

Om virksomheten:
Statens sivilrettsforvaltning (tidligere Justissekretariatene) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet. Arbeidsoppgavene er i vesentlig grad knyttet til behandling av enkeltsaker. Statens sivilrettsforvaltning fatter vedtak på flere sivilrettslige felt: rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging, tomtefeste og stadfestelse av testamenter. Virksomheten utøver også sekretariatsfunksjoner for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg og for Den rettsmedisinske kommisjon. Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter og er premissleverandør i forhold til lovarbeid på fagområdene.
Kilde: www.justissekretariatene.no/nb/

01.01.2010* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Barnesakkyndig kommisjon

Sekretariat for Barnesakkyndig kommisjon samlokalisers med Statens sivilrettsforvaltning i Oslo

Barnesakkyndig kommisjon - informasjon om kommisjonen:
Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010. Kommisjonen skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen. Kommisjonens virksomhet er hjemlet i barnevernloven

§ 2-5. Fra 1. januar 2010 skal alle sakkyndige rapporter som brukes i barnevernssaker, kvalitetssikres av kommisjonen.

Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 11 kommisjonsmedlemmer som er oppnevnt av Kongen i statsråd for en periode på 3 år. Kommisjonens sekretariat er samlokalisert med Statens sivilrettsforvaltning i Oslo. Nærmere informasjon om kommisjonen finnes på nettsidene til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, under tema Styrer, råd og utvalg, Barnesakkyndig kommisjon; se link: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/barnesakkyndig-kommisjon.html?id=589799

01.01.2013* Består via omorganisering

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er fra 1. januar 2013 tillagt rollen som sentral vergemålsmyndighet. Vergemålsavdelingen er lokalisert til Hamar.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.