Generaladvokaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

16.07.1945 Nyopprettelse

Navn: Generaladvokaten
Kort navn: Generaladvokaten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk
Embetet som generaladvokat (opprinnelig kalt generalkrigsadvokat) ble opprinnelig opprettet ved lov om rettergangsmåten i militære straffesaker 29.3.1900 - gjort gjeldende 1.4.1901. Generaladvokaten sto direkte under Forsvarsdepartementet. Han var øverste militære påtalemyndighet og hadde overoppsynet med krigsadvokatene rundt om i landet. Videre skulle han føre tilsyn med den militære disiplinmyndighet og etterforskningen av militære straffe- og disiplinsaker. Ved lov av 24.3.1922 ble embetet nedlagt.

Ved fredsslutningen i 1945 ble generaladvokatembetet etablert på nytt. Ørnulf Arthur Rød ble konstituert som generaladvokat ved kgl. Res. 6.7.1945. Han tiltrådte alt 10 dager senere, 16.7. og fra da regnes embetet som gjenopprettet. Det ble da lagt inn under Justisdepartementet og ikke som tidligere under Forsvarsdepartementet.

Kilde. Håndbok for Riksarkivet, s. 376, Arkivportalen.no


Embetets historikk går tilbake til 1. mai 1646 da Henrik Morian får bestalling som generalauditør i Norge, og grunnlaget for en egen militær rettergangsordning ble lagt ved kongebrev av 13. juli 1646, dvs. vel 40 år før Christian Vs Norske Lov.

En mer detaljert oversikt over «Generaladvokaten og det militære rettsvesen. En historisk oversikt» ved cand. jur. Geir-Otto Johansen finnes på denne linken: https://www.nb.no/nbsok/nb/c1d870a4e668c46aa3f8ad6fd565dc9f?lang=no#0

Generaladvokatens hjemmeside: https://generaladvokaten.no/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.