Norges grensekommisær for den norsk-russiske grense

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.12.1950* Nyopprettelse

Navn: Norges grensekommisær for den norsk-sovjetiske grense
Kort navn: Norges Grensekommissær
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 2030 Sør-Varanger

Stillingen som grensekommissær er sivil, men har hittil vært besatt av en yrkesoffiser avgitt fra Forsvaret. Hovedoppgaven er å påse at Grenseavtalen og de øvrige overenskomster som senere er inngått mellom partene blir overholdt.


Historikk:
Den 29. desember 1949 skrev regjeringene i Norge og Sovjetunionen under en avtale vedrørende den norsk-russiske grense. Denne avtalens fullstendige navn er «Overenskomsten mellom den Kongelige Norske regjering og Regjeringen for Samveldet av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forskjellige forhold ved den norsk-sovjetiske grense og om fremgangsmåten ved ordningen av konflikter og hendinger på grensen».

Det er denne overenskomsten som har dannet grunnlaget for de to lands grensekommissærers arbeid siden 1950. Jf også Kgl.res.7.1.1950

Se mer om virksomheten her:
- https://www.politi.no/grensekommissariatet/
- https://www.politi.no/grensekommissariatet/om_grensekommisariatet/

Boken "Overenskomsten mellom Den kongelige norske regjering og Regjeringen for Samveldet av sovjetiske sosialistiske republikker om forskjellige forhold ved den norsk-sovjetiske grense og om fremgangsmåten ved ordningen av konflikter og hendinger på grensen : 50 år : 1949-1999" kan du lese online på Nasjonalbibliotekets hjemmesider:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010031606039

01.01.1992* Navneendring

Navn: Norges grensekommisær for den norsk-russiske grense
Kort navn: Norges Grensekommissær

Jf. overgangen fra Sovjetunionen til Russland.

01.01.2001 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Rapporterer i politifaglige og administrative spørsmål til det nyetablerte Politidirektoratet.; jf. Ot.prp.nr.7 (1999-2000).

Grensekommissariatet er underlagt Justis- og politidepartementet og ledes av Politidirektoratet. Stillingen som grensekommissær er sivil, men har hittil vært besatt av en yrkesoffiser avgitt fra Forsvaret. Hovedoppgaven er å påse at Grenseavtalen og de øvrige overenskomster som senere er inngått mellom partene blir overholdt.

En stab på fire personer hjelper grensekommissæren i hans arbeid: grenseinpektør, grensebetjent, tolk og førstekonsulent/adm. Kontorene ligger i Kirkenes sentrum. På Storskog, eneste passeringssted for landveis trafikk mellom Norge og Russland, har han et konferansehus som bl.a blir brukt i forbindelse med møter med russiske grensemyndigheter på norsk side.

I henhold til Grenseavtalen kan grensekommissæren selv utnevne en stedfortreder. Dette har til nå vært sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). I tillegg utnevner han et antall grenseassistenter for å assistere kommissariatet ved behov. Dette har normalt vært offiserer ved GSV og personell som tidligere har tjenestegjort ved grensekommissariatet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.