Statsbygg

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

20.04.1959 Ny via omorganisering

Navn: Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Kort navn: SBED
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Statens bygge- og eiendomsdirektorat etableres i kjølvannet av Riksarkitektkontoret. Etaten opprettes ved St.vedtak 20.4.1959, jfr. kgl.res. 9.10 1959.

I 1956 ble Skjåneskomitéen nedsatt med oppdrag å gjennomgå administrasjonsordningen for statens eiendommer og bygevirksomhet. Komiteen la fram sin innstilling i 1957. Denne ble lagt fram for Stortinget i St prp nr 135 for 1958. Her ble det foreslått å opprette et direktorat som skulle være administrativt ansvarlig for planlegging og oppføring av nybygg og for forvaltning av bygninger. Direktoratet skulle altså ha ansvaret både for statens nybyggvirksomhet og eiendomsforvaltning. I tillegg skulle det opprettes distriktsmessig representasjon slik at hele landet kom inn under direktoratets ansvarsområde. Stortinget fattet 20. april 1959 vedtak om å opprette Statens bygge- og eiendomsdirektorat i henhold til disse retningslinjene.

01.01.1962* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Hovedkontor

08.05.1972* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1993 Navneendring

Navn: Statsbygg
Kort navn: Statsbygg

01.01.1993 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå

I 1989 la Hermansen-utvalget fram sin innstilling: En bedre organisert stat. I denne utredningen skisseres et nytt budsjett- og styringssystem i staten. Rammestyringen, der de statlige virksomheter selv definerer sine behov og foretar prioriteringer innenfor gitte rammer, så dagens lys. Den gamle ordningen med vederlagsfri bruk av statens lokaler harmoniserte dårlig med de nye budsjetteringsprinsippene. Det ble på denne bakgrunn nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som avga sin innstilling NOU 1991:5 Modernisering av den statlige eiendomsforvaltning. Denne innstillingen ble fulgt opp i St prp nr 63 i 1991.

Forslaget gikk ut på at alle statlige virksomheter i sivil sektor skulle belastes husleie i sitt driftsbudsjett - også for bruk av statens egne lokaler. Statens bygge- og eiendomsdirektorat skulle organiseres som en nettobudsjettert forvaltningsbedrift, med krav til driftsresultat, der investeringer ble aktivert med beregning av renter og avskrivninger for investeringer foretatt etter 1.1.1993, samt at det ble opprettet et reguleringsfond for forvaltningsbedriften. Forvaltningsbedriften Statsbygg ble opprettet 1.1.1993. Innføringen av selve husleieordningen i statens bygninger skjedde derimot trinnvis.

Innføringen av husleieordningen i statens lokaler innebærer at leie av lokaler under Statsbyggs forvaltning skjer på vanlige markedsvilkår. Dette vil si at fagdepartementene ved kontraktsutløp vil kunne forhandle på fritt grunnlag både om leietidens lengde, pris og arealets størrelse. Samtidig fikk fagdepartementet samme frihet med hensyn til avtaler med private utleiere. Departementene, eventuelt - etter fullmakt- brukeretatene selv, kan etter dette fritt leie lokaler av hvilken som helst huseier de selv måtte ønske, forutsatt at de har budsjettmessig dekning for husleien. Statsbygg er etter gjeldende ordning fortsatt statens byggherre for de fleste virksomheter i sivil sektor, med unntak av statens forretningsvirksomhet.

Kilde: www.statsbygg.no/OmStatsbygg/Historikk/

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

NB: Slottsforvaltningens oppgaver og personell overføres fra 1.1.2002 til Hofforvaltningen og til Statsbygg.

01.07.2000 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Entra Eiendom AS ble skilt ut fra Statsbygg og etablert 1.7.2000, underlagt AAD, jf St prp nr 84, 1998-99 om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg, jf Innst S nr 81, 1999-2000. Virksomheten ble først registrert under navnet Statens Utleiebygg AS.

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2009 Består via omorganisering

1. januar 2009 ble fengselseiendommene overført til Statsbyggs portefølje

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.