Justis- og beredskapsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

281 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
2018 2020 Rettshjelpsutvalget
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg IKT-sikkerhetsutvalg
2016 2017 Granskning / undersøkelse Bevæpningsutvalget
2016 2017 Utredning / ekspertutvalg Påtaleanalyseutvalget
2015 2016 Byggegarantiutvalget
2015 2016 Voldsoffererstatningsutvalget
2015 2016 Kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering
2015 2017 Særdomstolsutvalget
2015 2017 Utvalg om innvandringens konsekvenser
2015 2019 Forvaltningslovutvalget
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Digitalt sårbarhetsutvalg
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Straffeprosesslovutvalget
2013 2013 Tomtefestelovutvalget
2013 2014 Utredning / ekspertutvalg Tilregnelighetsutvalget
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg Advokatlovutvalget
2011 2014 Utredning / ekspertutvalg Arvelovutvalget
2010 2011 Juryutvalget
2010 2011 Utredning / ekspertutvalg Våpenlovutvalget 2010
2010 2012 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal gjennomgå brannskikkerheten for særskilte risikogrupper
2010 2012 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet
2009 2010 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for vurdering av organisering av klagesaks behandlingen på utlendingsfeltet
2009 2011 Bergeutvalget
2008 Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum
2008 2009 Forbrukerkredittavtaleutvalg/Kredittkjøpslovutvalget
2008 2009 Utvalget som skal evaluere kontrollmekanismene for politiet med mer
2008 2009 Metodekontrollutvalget
2008 2011 Utredning / ekspertutvalg Personskadeerstatningsutvalget
2007 2008 Utredning / ekspertutvalg Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet
2007 2009 Utredning / ekspertutvalg Lovutvalg for regelverk om offentlige granskninger
2007 2009 Utredning / ekspertutvalg Grenselovutvalget
2006 2007 Granskningsutvalget Fritz Moen
2006 2008 Voldtektsutvalget
2005 2007 Utredning / ekspertutvalg Skiftelovutvalget
2004 Granskning / undersøkelse Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
2004 2006 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for sikring av landets kritiske infrastruktur
2004 2006 Utredning / ekspertutvalg Fornærmedeutvalget
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region vest
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sørvest
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nord
2002 Innstillingsrådet for dommere
2002 Styret for Domstoladministrasjonen
2002 Klage Tilsynsutvalget for dommere
2002 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 3. organ
2002 2004 Undersøkelseskommisjonen etter Utvik Seniors forlis
2002 2005 Ekspertutvalg for forebygging av vold
2002 2005 Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede
2002 2005 Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel
2002 2007 Datakrimutvalget
2002 2012 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nordøst
2001 2004 Politimetodeutvalget
2001 2004 Vergemålsutvalget
2000 Styret til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
2000 2005 Ekspertutvalg for lokalsamfunn
1997 Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste
1997 Klage Disiplinærnemnden for advokater
1997 Tilsyn Advokatbevillingsnemnden
1996 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget
1996 Domstolkommisjonen
1996 Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål
1996 Det særskilte etterforskningsorgan - Hedmark og Oppland
1996 Skarpenesutvalget
1996 Underutvalg for forskning
1996 Stiftelseslovutvalget
1996 Kirkeasylkommisjonen
1996 Ytringsfrihetskommisjonen
1996 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Hedmark og Oppland
1996 2020 Domstolkommisjonen
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Aksjelovutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Liland-utvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vaktvirksomhetlovutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Inndragningsutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Redningshelikopterutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Seksuallovbruddsutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Våpenlovutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Personregisterlovutvalget
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kriminaletterretningsutvalget
1994 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Konkursrådet
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Kragerø kretsfengsel
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Vestre Slidre arbeidskoloni
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Hønefoss hjelpefengsel
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Eidsberg hjelpefengsel
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Mosjøen hjelpefengsel
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Vik hjelpefengsel
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsområdet for Kongsberg hjelpefengsel
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Moss hjelpefengsel
1994 2005 Ekspertutvalg for barn og ungdom
1993 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for kriminalomsorgen
1993 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til utredning av streikerett for ansatte
1993 1994 Delegasjon/Kommisjon Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester
1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Det særskilte etterforskningsorgan - Eidsivating 2
1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Trøgstad kretsfengsel
1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Hassel kretsfengsel
1992 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 2. organ
1990 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. To-instansutvalget
1990 1992 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg for oppfølging av kriminalitetsforebyggende tiltak
1990 1992 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg for oppfølging av forskning om barn og ungdom
1990 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere straffeansvaret for visse handlinger som kan true rikets sikkerhet
1990 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v.
1990 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Passlovutvalget
1989 Rådgivende organ Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven
1989 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forbrukerkjøputvalget
1989 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter
1989 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven)
1988 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten
1988 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg om offerets stilling i straffesaker
1988 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til utredning av lovgivning om forbrukervern
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Eidsivating
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Vestfold og Telemark
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Agder
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Rogaland
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Hordaland
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Møre og Romsdal
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Trondheim
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Nordland
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Troms og Finnmark
1987 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Politi- og påtalemyndighetsutvalget
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere kvinners soningssituasjon
1987 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Pasienterstatningsutvalget
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 1. organ
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Agder
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Vestfold og Telemark
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Rogaland
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Hordaland
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Trondheim
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Nordland
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Troms og Finnmark
1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni
1986 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å utrede massemedias rett til kildebeskyttelse
1986 1988 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg for kriminalitetsforebyggelse i skolen
1986 1992 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg for kriminalitetsforebyggelse i arbeid
1985 Kontroll Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker
1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Bastøy landsfengsel
1985 Andre oppgaver Den faste granskingskommisjon ved dykkerulykker
1985 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere de strafferettslige utilregnelighets reglene
1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Sandefjord kretsfengsel
1984 1988 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer
1984 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skjønnslovutvalget
1983 1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet
1983 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bemanningsbehovet i politi- og lensmannsetaten
1981 Andre oppgaver Uttaksnemnda for politiet og lensmannsetaten
1981 Andre oppgaver Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kinolovutvalget
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg vurdere forskningsmateriale om politivold
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Straffelovgivningens stedlige virkeområde
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vaktselskapsutvalget
1981 1984 Rådgivende organ Forskningsutvalget
1981 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Yrkesskadeerstatningsutvalget
1981 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Militærjuristutvalget
1981 1988 Kontakt-/samarbeidsorgan Sikringsteknisk underutvalg
1981 2009 Opptaksnemnda for politi- og lensmannsetaten
1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Straffelovkommisjonen
1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samerettsutvalget
1980 Rådgivende organ Det kriminalitetsforebyggende råd
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samfunnstjenesteutvalget
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Rådet for legemidler i fengselsvesenet
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede bidragsinnkrevingen
1980 1983 Rådgivende organ Rådet for rettsinformasjon
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nordisk lovsamarbeid om revisjon kommisjonsloven
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nordisk arbeidsgruppe om kjøpslovforslag
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Påtaleinstruksutvalget
1980 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe for utenlandske innsatte
1980 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fengselslovutvalget
1980 2007 Samerettsutvalget
1980 2008 Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker innen fiskeflåten
1980 2014 Det kriminalitetsforebyggende råd
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Datatilsynet
1979 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget)
1979 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Lotterilovutvalget
1978 Rådet for taushetsplikt og forskning
1978 Rådgivende organ Rådet for taushetsplikt og forskning
1978 Rådgivende organ Den rettsmedisinske kommisjon
1977 Kontakt-/samarbeidsorgan Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten
1977 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Domstolsutvalget
1977 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fremmedlovutvalget
1977 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Opphavsrettsutvalget
1977 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for kriminalomsorgen
1977 2004 Koordinerings- og rådgivningsutvalget for Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjenesten
1976 Klage Erstatningsnemnda for voldsofre
1976 Klage- eller ankeinstans Erstatningsnemnda for voldsofre
1976 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Tinglysingsutvalget
1976 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget)
1976 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Politirolleutvalget
1975 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Berg kretsfengsel
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Varetektsfengslingsutvalget
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Produktansvarsutvalget
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Selskapslovutvalget
1975 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Inkassolovutvalget
1975 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Småkravsutvalget (Hillestadutvalget)
1974 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Hof arbeidskoloni
1974 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Verdal arbeidskoloni
1974 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Ilseng arbeidskoloni
1974 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forurensningserstatningsutvalget
1974 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Varemerkeutvalget
1974 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forsikringsavtalelovutvalget
1973 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forbrukertjenestelovutvalget
1972 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten
1972 1984 Rådgivende organ Polarrådet
1971 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekteskapslovsutvalget
1970 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel
1970 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Åna kretsfengsel
1969 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for redningstjenesten
1965 Kontakt-/samarbeidsorgan Det interdepartementale polarutvalg
1965 Utredning / ekspertutvalg Det interdepartementale polarutvalg
1965 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Tiltaksnemnda sikring av telekommunikasjonsanlegg
1964 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sivilforsvarsrådet
1964 2005 Sivilforsvarsrådet
1961 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk samarbeidsråd for kriminologi
1960 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk strafferettskomite
1959 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kriminalomsorgens utdanningsråd
1959 Rådgivende organ Fengselsskolens aspirantnemnd
1959 2013 Fengselsvesenets aspirantnemnd
1957 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Kriminalpolitisentralen
1957 1981 Rådgivende organ Nordisk utlendingsutvalg
1957 2004 Rådet for Kriminalpolitisentralen
1956 Sjølovkomiteen
1956 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sjølovkomiteen
1953 Stortingets rettferdsvederlags utvalg
1953 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sivillovbokutvalget
1953 Rådgivende organ Billighetserstatningsutvalget
1951 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Brannskole
1947 Straffelovrådet
1947 Rådgivende organ Straffelovrådet
1937 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Politiskolen
1937 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Politihøgskolen
1900 Den rettsmedisinske kommisjon
Ekspertutvalg for forebygging av vold
Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel
Undersøkelseskommisjonen etter Utvik Seniors forlis
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for søk etter omkomne
Utredninger, lovforberedelser m.v. Samvirkelovutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven
Utredninger, lovforberedelser m.v. Politiregisterutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for gjennomgang av den høyere påtalemyndighets organisasjon og arbeidsoppgaver
Utredninger, lovforberedelser m.v. Vergemålsutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Sanksjonsutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Lekdommerutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokatkonkurranseutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Kvinnevoldsutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede nye regler om forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet m.v.
Utredninger, lovforberedelser m.v. Sjølovkomiteen
Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspropriasjonserstatningsutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Politimetodeutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede
Utredninger, lovforberedelser m.v. Datakrimutvalget
Rådgivende organ Fagutvalg for lokalsamfunn
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Bredtveit fengsel og sikringsanstalt
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Kristiansand kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Stavanger kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Bergen kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Ålesund kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Molde kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Skien kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Drammen kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Larvik kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Horten kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Sem kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Bodø kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Tromsø kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Vadsø kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Sarpsborg kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Fredrikstad kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Hamar kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Kongsvinger kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Gjøvik kretsfengsel
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nordøst
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region vest
Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 3. organ
Andre institusjoner Konkursrådet konkursraadet@jd.dep.no
1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere reglene for behandling av klager på advokater m.v.