Justis- og beredskapsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

130 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Lønsreform og dommarrekruttering. Fjærestad, Gro Beate
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 2004 Organisasjonsteori for offentlig sektor. Chirstensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik
Bok 2004 En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945 Kolsrud, Ole
Bok 1997 Personvern i praksis : Justisdepartementets behandling av klager på Datatilsynets enkeltvedtak 1980-1996. Bygrave, Lee A.
Bok 1986 Festskrift Lovavdelingen - 100 år: 1885-1985. Bugge, Helge Olav, Kirsti Coward og Stein Rognlien.
Bok 1986 Festskrift Lovavdelingen - 100 år 1885-1985 Helge Olav Bugge, Kirsti Coward, Stein Rognlien (red.)
Bok 1979 Erfaringstilbakeføring i forbindelse med praktiseringen av regelverk under Justisdepartementet Justis- og politidepartementet / Statens rasjonaliseringsdirektoratet (formann Coward, Kirsti).
Bok 1948 Utenriksdepartementet, Regjeringens informasjonskontor, Kirkedepartementet, Justisdepartementet, Sosialdepartementet. Undersøkelseskommisjonen av 1945.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Organising civil preparedness in Finland, Sweden and Norway : comparing national approaches Laakso, Katri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Flyttesjau i innvandrings- og integreringsfeltet Endringar i politikk og forvalting frå 2013 Hellebø, Maria Natvik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Forsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011 Hjellum, Magnus Sirnes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mål- og resultatstyring av politiet - En studie av Justis- og beredskapsdepartementet sin mål- og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004-2016 Njaastad, Malene Liljedahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Jakten på den gylne middelvei- en studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 2011 Jensen, Susan Bahia
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Tilpasning til klimaendringer - Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret Severinsen, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Krisehåndtering, læring og endring: en studie av flommene i Gudbrandsdalen 2011 og 2013 Lillestøl, Carina Smørdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. En organisasjonsteoretisk analyse Haugstveit, Kristina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Samordning uten sikkerhetsnett - Samordning rundt Nødnett i Norge Hansen, Jan-Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Sivil-militær samordning: Forsvarets støtte til politiet - alltid beredt? Pettersen, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet : En studie av embetsverkets beslutningsatferd i EUs komité-system Sydengen, Mats Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 En målstyrt etat i en regelstyrt verden? : En studie av styringspraksisen i politi- og lensmannsetaten Fremstad, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Utviklingen av norsk returpolitikk overfor avviste asylsøkere : En dokumentstudie av statsbudsjettene 2000-2012 Thorgrimsen, Tone Celine Sundseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Å fly eller ikkje fly? : Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010 Nilsen, Rannveig Baaserud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning Bjørgum, Lena
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami-katastrofen Fjell, Lubna Jaffery
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny struktur for krisehåndtering : en analyse av beslutningsprosessen som ligger til grunn for opprettelsen av Regjeringens kriseråd og Krisestøtteenheten Brygard, Mona Christensen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Lang ferd mot direktorat: en studie av reorganiseringen av den sentrale politiledelsen. Askeland, Knut Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Jurist eller politi: identitets- og profesjonsbygging blant politiembetsmenn 1908-1968. Sand, Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 "At alle deler av folket organiseres for krigens formål": etableringen av det norske totalforsvaret 1914-1955. Sørlie, Sigurd Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Hver på sin tue: totalforsvaret 1955-1970. Rønne, Helle Kristiane
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Innsatt eller innlagt. En studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri. Hedberg, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Å være eller ikke være - Er det spørsmålet? En historie om den norske homofilidiskursen. Nyhuus, Helle Christin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Sysselmannen på Svalbard – fra tradisjonell lensmann til moderne miljøvokter. En studie av endringsforløpet i denne statsetaten. Riise, Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Analyse av en endringsprosess OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten. Norge sentralforvaltning norge:sentralforvaltning. Hollfjord, Elin Marlén
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 IT og forvaltning. En administrativ revolusjon? - en case-studie av betydningen av informasjonsteknologi for institusjonell utvikling i fire norske departementer. Sørensen, Hans Erik Gravdahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Motar eller tradisjon? Ei studie av Justisdepartementet si administrative s styring av domstolane. Evebø, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Hvem skal lede politiet? En profesjonssosiologisk studie av forholdet mellom politijurister og tjenestemenn (kvinner). Hansen, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Betydningen av forvaltningens nærhet til politisk ledelse: en analyse av politiets sentrale ledelse i Norge og Sverige. Antonsen, Asbjørg Harstad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Styrt endring av institusjoner - ønskelig, vanskelig men mulig. En studie av en endringsprosess i politi- og lensmannsetaten. Nørstenes, Anne Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen - en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978-1993. Nilsson, Ruth Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Sentral styring lokal respons. En studie av Bergen byrett og Midthordaland sorenskriverembete sin respons på Justisdepartementet ulike reformtiltak i perioden 1980-1990. Andenes, Rita Ellinor
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Rekruttering til domstolane reformstyrt eller rutine? Ei organisasjonsdemografisk analyse av dommarutnemningane 1985-1993. Fjærestad, Gro Beate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Miljø- og forskningssamarbeid i praksis. En studie av norsk utenrikspolitikk. Aandahl, Marianne Haavardsholm
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Moderne reformer i etablerte strukturer. Personalpolitikk og virksomhetsplanlegging i Justisdepartementet. Pedersen, Marianne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Nasjonalstat og innvandring. Linjer i norsk innvandringspolitikk fra 1814 til 1990. Wahl, Øistein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Opprettinga av Utlendingsdirektoratet - frå krise til kontroll? Kvåle, Gro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Flyktningemottakets tilpasning til individuelle asylsøkere. - En iverksettingsstudie. Femanger, Anne-Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Omorganisering som politisk styringsmiddel. Departement eller direktorat? Søkelys på forvaltningspolitikken 1945-1970 om å anvende direktoratsmodellen som et politisk styringsmiddel.Empirisk belyst ved omorganiseringen av politiets sentrale ledelse. Dæhlin, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Samordningen av norsk innvandringspolitikk. En studie av omorganisering. Nygaard, Tom Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Det norske politi i tida 1938 til våren 1941, med spesielt siktepunkt å belyse statens relativt store oppslutning om Nasjonal Samling høsten og vinteren 1940. Arnli, Jan A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Lovgivning og drøftelse av administrative og økonomiske konsekvenser. En studie av forarbeidene til 317 lover i perioden 1964-67. Aarseth, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Notat 2017 Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017 Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter
Notat 2004 Organizing for Homeland Security: The Case of Norway. Lægreid, Per og Synnøve Serigstad,.
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 2000 Framtidens departement Oftedal, Erik, Grøholdt, Mette, Sørgaard, Pål og Sundby, Inger Johanne
Notat 1997 Generaladvokaten og det militære rettsvesen. En historisk oversikt. Johansen, Geir-Otto
Notat 1995 Rettslige europeiseringsprosesser - konsekvenser for det norske domstolsapparatet. Andersen, Benedicte
Notat 1994 Virksomhetsplan for Justisdepartementet 1994. Justisdepartementet.
Notat 1993 Lokaldemokrati på Svalbard: en utredning for Justisdepartementets Polaravdeling. Ulfstein, Geir
Notat 1992 Norsk sikkerhetspolitikk som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Eriksen, Knut E. & Helge Ø. Pharo
Rapport 2019 Departementene i førersetet for omstilling? Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ)
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2019 NOU 2019: 13 - Når krisen inntreffer
Rapport 2018 NOU 2018: 14 - IKT-sikkerhet i alle ledd Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet Hans Christian Holte (Leder), Terje Wold, Håkon Grimstad, Lillian Røstad, Torgeir A. Waterhouse, Marie Moe, Lee A. Bygrave og Therese Steen
Rapport 2017 Evaluering av nærpolitireformen Statusrapport 2016 Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
Rapport 2017 Evaluering av kriminalomsorgens organisering Weum, Janicke, Ingunn Botheim og Sverre Berg (DFØ)
Rapport 2017 Evaluering av nærpolitireformen. Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
Rapport 2017 Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli
Rapport 2016 NOU 2016: 7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn Roger Kjærgård (leder), Inga H. Andreassen, Ingjerd Espolin Gaarder, Ingunn Hagen, Erik Hagaseth Haug, Kjersti Isachsen, Mona Mathisen, Peter Plant, Geir Syvertsen
Rapport 2015 NOU 2015: 13 - Digital sårbarhet – sikkert samfunn Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2013 NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer Arne Røksund (leder), Ellen Seip, Svein Ragnar Kristensen, Odd Reidar Humlegård, Anne Lise Fimreite, Frede Hermansen, Monica Hansen Nylund, Marie Benedicte Bjørnland
Rapport 2013 Evaluering av Politidirektoratet Sidsel Søvik, Maria Strøm, Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim - See more at: http://evalueringsportalen.no/evaluering/evaluering-av-politidirektoratet#sthash.l88R6pDB.dpuf
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2012 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Alexandra Bech Gjørv (leder), Ragnar Line Auglend, Laila Bokhari, Einar Skaarseth Enger, Stefan Gerkman, Torgeir Hagen, Hanne Bech Hansen, Guri Hjeltnes, Linda Motrøen Paulsen, Karin Straume
Rapport 2011 NOU 2011: 1 - Bedre rustet mot finanskriser Finanskriseutvalgets utredning Jon M. Hippe (leder), Cecilie Ask, Jorunn Berland, Jan Bjørland, Per Christiansen, Randi Flesland, Kristin Gulbrandsen, Ingebjørg Harto, Thore Johnsen, Lars Jonung, Tore Lindholt, Bente Rathe, Stein Reegård, Bent Sofus Tranøy, Karen Helene Ulltveit-Moe
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2010 NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker Øystein Mæland (Leder), Tom Christensen, Kristin Ørmen Johnsen, Fauzia Mohamed Hashi, Ørnulf Røhnebæk, Siv Torunn Skagestad, Steinulf Tungesvik
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2009 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 Anne Hals
Rapport 2009 Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet. Siw Anita Vik, Inger Johanne Sundby, Ragnhild Aamodt Grønlie
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Eivor Bremer Nebben og Marthe Indset
Rapport 2008 Nødnett – evaluering av prosjektorganiseringen. Inger Johanne Sundby, Anette Kristiansen, Per Kristian Aamundstad
Rapport 2008 Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet. En erfaringsoppsummering. Sissel Vemundvik og Dag Solumsmoen
Rapport 2007 Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse Dag Solumsmoen, Eivor Nebben, Svein Eriksen
Rapport 2007 Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser Ingunn Botheim og Peter Bøgh
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen. Dokument nr. 3:15 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 NOU 2005:06. Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2005 Små virksomheter, uklar styring. En evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning Kvalvåg, Marianne Iselin, Botheim, Ingunn
Rapport 2004 IKT-strategi for justissektoren 2004-2007.
Rapport 2004 Nytt direktorat – nye roller En evaluering av Politidirektoratet og deres forhold til Justisdepartementet og ytre etat Oddbjørg Bakli og Ingunn Botheim
Rapport 2003 Justisdepartementet - fremtidens departement? Næs, Ingebjørg, Dag Solumsmoen og Botheim, Ingunn.
Rapport 2003 Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002. Serigstad, Synnøve
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Kriminalitetsforebyggende arbeid Johannessen, Marit og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2001 Fra idé til beslutningsgrunnlag. En dokumentasjon av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet Solumsmoen, Dag og Tellnes, Hogne
Rapport 2001 Svalbard: inn i et nytt årtusen: 1998-2001: utdrag fra sysselmann Morten Ruuds rapport til Justisdepartementet for åremålsperioden 1998-2001. Sysselmannen på Svalbard.
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 1998 Glimt fra et åremål: utdrag fra sysselmann Ann-Kristin Olsens rapport til Justisdepartementet for åremålsperioden 1995-1998. Aarsæther, Elisabeth Sørbøe
Rapport 1998 Analysar av organisering og endring i den norske sentraladministrasjonen. Ei drøfting av teori, metode og resultat i utvalde studiar. Roness, Paul G.
Rapport 1998 Forvaltningspolitikk og faktiske endringer. En studie av faktiske endringer i Justisdepartementet og i departementene på kirke- og undervisningsområdet, og begrunnelsene for disse, i årene 1947-1995. Mathisen, Bjørn
Rapport 1998 NOU 1998:7. Om stiftelser Justis- og politidepartementet
Rapport 1997 NOU 1997: 3 - Om Redningshelikoptertjenesten Alv Jakob Fostervoll (leder), Stig Røgeberg, Ann-Kristin Olsen, Bjørn Hareide, Leif Sandberg, Kåre Tønnesen, Knut B. Christophersen, Arne K. Skogstad, Vidar Ulriksen, Per Saltrø, Astrid Hafstad, Ketil Karlsen, Ørjan Bergflødt, Werner Kiil, Jan Egil Bårdsgård, Pål A. Sommernes
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1996 Evaluering av konfliktrådsordningen. Sluttkommentarer basert på eksterne bidrag Fjeld, Nils-Helge, Grøver, Tone
Rapport 1996 Forvaltning og rettssikkerhet. Forvaltningskomiteens etablering. Arbeid og innstilling 1947 - 1958. Tafjord, Bjørn Gunnar
Rapport 1995 Penger, rettt og politikk - En studie av verdier og omstilling i rettsystemet, belyst gjennom en analyse av vedtaksprosessen i forbindelse med lov om betaling for rettstjenester i perioden 1974-1993. Skivenes, Marit
Rapport 1994 Rapport fra arbeidsgruppen som har gjennomgått fremtidig organisering av samarbeidet mellom Statens rettstoksikologiske institutt (SRI), Justisdepartementet og Sosial- og helsedepartementet vedrørende finansieringen av Statens rettstoksikologiske institutt. Skilbrei, Reidar
Rapport 1993 Fra Thagaard til Egil Bakke. Hovedlinjer i norsk konkurransepolitikk 1954-1990. Espeli, Harald
Rapport 1993 Justisdepartementet 175 år : om utviklingen fra 1818 til 1993. Wetaas, Gunnar Fredrik
Rapport 1993 Europeisering: En studie av EØS-prosessen og responser på denne i Justisdepartementet. Farsund, Arild Aurvåg
Rapport 1992 Forvaltningspolitikk gjennom organiseringsprosessar: Ein studie av endringsprosessar knytta til organiseringa kring saksområde under Justisdepartementet og Kirke- og undervisningsdep. 1961-1986. Roness, Paul G.
Rapport 1991 Reformforsøk i Domstolsektoren. En studie av moderniseringsforslag for By- og Heredsrettene. Gjerde, Ragnhild Margrethe
Rapport 1990 Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger. Andersen, Benedicte
Rapport 1988 Justisdepartementets personalpolitikk, Delrapport I: Meningsfylte og engasjerende arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon: Delrapport II, Personalutvikling. Justisdepartementet (Kaspersen, Einar).
Rapport 1986 Bruk av EDB i justitisdepartementet. Justisdepartementet.
Rapport 1981 Organisasjonsanalyse av Politiavdeling I og Politiavdeling II i Justisdepartementet. Justisdepartementet
Rapport 1979 Erfaringstilbakeføring i forbindelse med praktiseringen av regelverk under Justisdepartementet / Rapport fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Justisdep. og Statens Rasjonaliseringsdirektorat. Justisdepartementet.
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo
Tidsskriftsartikkel 2013 Accountability of immigration administration: comparing crises in Norway, Denmark and Germany Reichersdorfer, Johannes ; Christensen, Tom ; Vrangbæk, Karsten ; Lægreid, Per ; Mattei, Paola
Tidsskriftsartikkel 1994 Norsk forvaltning i EØS-prosessen. Noen empiriske resultat. Farsund, Arild A.