Tolldirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1957 Ny via omorganisering

Navn: Tolldirektoratet
Kort navn: Tolldir.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører etat: Tolletaten
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Den 8. mars 1956 sluttførte tollutvalget sitt arbeid i form av et utkast til stortingsproposisjon om opprettelse av et frittstående tolldirektorat. Det nye direktoratet ville være i samsvar med det prinsipp for direktoratsutviklingen som var blitt knesatt året før gjennom St.prp.nr.121 1955 om tiltak for å lette den administrative arbeidsbyrden for statsrådene. Her ble det lagt opp til mer omfattende og systematisk bruk av direktoratsformen ved å føre forvaltningens gjøremål av mer teknisk og rutinemessig karakter ut av departementene og over til andre sentrale forvaltningsorganer, i første rekke mer frittstående direktorater.

Regjeringens forslag til omorganisering av tollvesenets sentralledelse fikk flertall i Stortinget (St.vedtak av 13.12.1956), og fra 1.7.1957 ble tollvesenets sentralledelse plassert i et eget direktorat utenfor Finansdepartementet. Det ble også vedtatt å etablere et tollstyre.

Det nye Tolldirektoratet ble organisert i to avd: Tariffavdelingen m/3 kontor og Driftsavdelingen m/ 4 kontor:

- Tariffkontoret (Tariffavdelingen)
- Nomenklaturkontoret (Tariffavdelingen)
- Refusjonskontoret (Tariffavdelingen)
- Driftskontoret (Driftsavdelingen)
- Personalkontoret (Driftsavdelingen)
- Økonomikontoret (Driftsavdelingen)
Sekretariatet (Driftsavdelingen)

Med dette var omsider det gamle departementsstyret av tollvesenet avviklet. Fra departementets gamle Tollavdeling ble det meste av myndighet og den overveiende del av oppgavene delegert til det nye direktoratet. Departementets Tollavdeling beholdt bare et mindre personale til å ta seg av de helt nødvendige departementsfunksjoner (oppgaver av tollpolitisk og konstitusjonell art, saker som etter lov måtte behandles av Storting eller regjering, saker der regjeringen gjorde bruk av sin alminnelige instruksjonsmyndighet overfor direktoratet, og internasjonale tollsaker).

I Finansdepartementets Tollavdeling var det tilsammen 65 ansatte. Regjeringen la opp til det samme i det nye direktoratet. De fleste av topplederene i det nye Tolldirektoratet kom fra departementets gamle Tollavdeling.
Kilde: Øyvind N. Grøndahl 2004: «Det norske tollvesens historie. Tiden etter 1940», s. 185-193. Otta.

31.12.1973 Nedlagt via sammenslåing

Avgiftsdirektoratet og Tolldirektoratet ble slått sammen etter St.vedtak av 16. mai 1972 til Direktoratet for toll- og særavgifter. Sammenslåingen ble gjennomført med virkning fra 1.1.1974.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.