Karasjok Arbeiderparti

Valgprogram sametingsvalget 2005 for valgkrets 3 Karasjok

1. Innledning

Vi vil føre en samepolitikk som skal tjene den samiske befolkning slik at samisk språk og samfunnsliv skal ha en sikker fremtid. Karasjok er vertskommune for flere samiske institusjoner. Kommunen skal legge vekt på at alle beboere i kommunen skal finne trygghet og trivsel i lokalsamfunnet. Vi vil profilere urfolksperspektivet i alle sammenhenger.

2. Kultur

Arbeiderpartiet går inn for at Karasjok skal være et senter for samisk musikk, kunst og kultur. Dette gjøres gjennom å tilrettelagte utdannings- og fritidstilbud og lokaliteter for å utvikle et levende kunst- og kulturmiljø. Samisk kunstmuseum må etableres for å ivareta og formidle samisk kunst. Dette vil være et viktig bidrag for å utvikle og fornye virksomheten ved De Samiske Samlinger / Sámiid Vuorká Dávvirat. Det er viktig at museet tilføres tilstrekkelig med ressurser til konserveringsfaglig arbeid.

Arbeiderpartiet vil støtte arbeidet til Samisk Kunstnersenter / Sami Daiddaguovddas, slik at de kan realisere sine planer.

3. Barn, ungdom og utdanning

Vi vil arbeide for etableringen av et samisk språksenter i Karasjok. Bruken av samiske lærebøker må få større plass i grunnskolen, det samiske språks status må fortsatt inneha en sentral plass i skoleverket. Fagtilbudet ved samisk videregående skole skal tilpasses ungdommens ønske om yrkesvalg og lokalsamfunnets behov for utdannet personale. Det må tilrettelegges for elevhybler. Stipendordningen for ungdom i utdanningsfasen må forbedres, slik at all ungdom gis mulighet for å ta høyere utdanning. Dessuten må ordningen med studentmoderasjon på reiser gjeninnføres. Samisk idrett må sikres tilstrekkelig med økonomiske ressurser.

Arbeiderpartiet støtter etableringen av Kunstskolen i Karasjok. Vi vil også arbeide videre med å realisere Samisk kunsthøgskole i valgperioden.

4. Helse- og sosialpolitikk

Vi vil arbeide for ordninger som sikrer at kommunen har leger og helsepersonell med samisk språk- og kulturkompetanse. Etablering av et Nasjonalt kompetansesenter innen samisk helse vil bidra til å styrke og samordne de samiske spesialisthelsetjenestene. Attraktive kulturtilbud er viktige for å forebygge rus og kriminalitet.

5. Miljø

Ved forvaltningen av naturressurser må lokalbefolkningens interesser sikres. Jakt, fiske og friluftsliv utgjør en vesentlig del av trivselsgrunnlaget for befolkningen. Høstingen av utmarkas goder må skje på naturens premisser, og på en bærekraftig måte. Ved ferdsel i utmarka vil vi prioritere holdningsskapende arbeid, dette for å begrense skadene i naturen. Det må gis anledning til å benytte nødvendige transportmidler i regulerte løyper, dette for å muliggjøre høsting av fornybare ressurser.

6. Næringer

Jordbruket er en viktig næring i kommunen, både som eneyrke og som kombinasjonsnæring. Næringen må stimuleres til å satse på fornying og videreutvikling.

Målsettingen i reindriften må være å sikre det rettslige og arealmessige grunnlaget for næringens eksistens og sikring av inntektsgrunnlaget. Et viktig satsingsområde er å sikre rekruttering av ungdom til næringen.

Arbeidet med beitefordeling på høst, vår og vinterbeitene må prioriteres, og arbeidet må gjøres ut fra sedvanemessig bruk og ut fra etablert rett. Markedstilgangen for reinkjøtt må sikres. Arbeiderpartiet vil arbeide for at en årlig reinkjøttfestival realiseres i Karasjok.

Primærnæringene må videre sikres bedre rammevilkår med bl.a. fullt momsfradrag på driftsmidler.

Reiseliv er utpekt som en satsningsområde i kommunen, den samiske dimensjonen kan bidra til å gi en variert reiseopplevelse. Satsningen på natur- og kulturbasert turisme vil kunne gi vekstmuligheter for mindre reiselivsbedrifter og for primærnæringsutøvere.

Duodji utgjør en viktig kultur- og sysselsettingsfaktor og inntektskilde for mange i det samiske samfunn. Det må stimuleres til kollektive løsninger for duodji, blant annet med felles innkjøp av råvarer, felles lagerhold og samarbeid om markedsføring og salg.

6. Sluttord

Vi ber om din støtte slik at vi kan iverksette partiets politikk i Sametinget. Din stemme er med på å avgjøre hvem som skal styre i Sametinget i de kommende fire årene. Vi oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett ved sametingsvalget.