Hei

Saksbehandlere og sjefer i alle departementer får med dette tilsendt et spørreskjema som omhandler trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser. Den gjennomføres som en web-basert survey, se link nedenfor, samt følgebrev.

Undersøkelsen sendes ut til alle som er ansatte i departementene på rådgivernivå og over med minst ett års tjenestetid. Ut fra tilgjengelige kilder har vi prøvd å finne fram til så korrekt undersøkelsespopulasjon som mulig. Dersom du ikke tilfredsstiller kravene over, vil vi be deg returnere den (reply) med en kort henvisning til hvorfor du ikke skal delta, slik at vi kan stryke deg fra populasjonen og du slipper å motta eventuelle purringer fra oss.

Gå inn på skjemaet:

Dersom du ikke kommer inn på skjemaet ved å klikke på den oppgitte lenken, kan du gå til: https://resp.nsd.uib.no
Bruk din personlige innloggingsinformasjon: BrukerId "[[userid]]" og pinkode "[[pin]]"

Undersøkelsen gjennomføres i tråd med personopplysningslovens bestemmelser, og prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning ved NSD. Resultatene fra undersøkelsen vil selvsagt bli presentert slik at enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes. Etter prosjektavslutning vil dataarkivet bli oppbevart i anonymisert form for framtidige forskningsformål, i henhold til innhentet tillatelse.

Spørreskjemaet består hovedsakelig av spørsmål med faste svaralternativer. Når du eventuelt går inn i skjemaet igjen, vil du automatisk komme til første spørsmål etter det sist besvarte. Skjemaet vil da ha lagret allerede besvarte spørsmål. Merk at du også kan endre besvarte spørsmål.

Vi ber om at undersøkelsen besvares i løpet av tre uker.

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig og du kan når som helst trekke deg.

Dersom du har spørsmål til innholdet i undersøkelsen eller skulle ønske ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med en av de fire nevnte prosjektlederne. Tekniske spørsmål kan rettes til websurvey@nsd.no.

Med vennlig hilsen,

Tom Christensen                                                Per Lægreid
Professor                                                            Professor
tom.christensen@stv.uio.no                                   per.lagreid@aorg.uib.no
Tlf: 22855163                                                     Tlf: 55 58 25 53

Morten Egeberg                                                Jarle Trondal
Professor                                                           Professor
morten.egeberg@stv.uio.no                                   jarle.trondal@uia.no
Tlf: 22 85 88 87                                                  Tlf: 38 14 15 61