Svarprosent fordelt på variabel

Sentraladministrasjonsundersøkinga 2006 - direktoratsdelen

Web-
side
Variabel-
namn
SpørsmålVariabel-
type
Svar-
prosent
Merknad


1B2 Hva er ditt nåværende stillingsnivå? Ordinal 98.1


1B2b Hvor lang tjenestetid har du i sentraladministrasjonen (departementene / sentrale forvaltningsorgan) samle t? Ordinal 99.5


1B2c Arbeider du hovedsakelig med interne driftsoppgaver? Nominal 97.8


1B3 Dersom stillingsnivå på kontorsjefnivå og over, har du lederansvar i linjen? Nominal 64.6


1B4a Kom du til nåværende (sentraladministrative) instans fra: Nominal 99


1B4b Hvis du har tidligere yrkeserfaring, i hvilken av de overnevnte typene har du arbeidet lengst? Nominal 93.7


1B5 På hvilket nivå var din første jobb i denne etaten sentralt? Ordinal 96.8


1B7a Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Nominal 99


1B7b_1 Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til egen underliggende etat Nominal 100Multirespons (B7b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B7a .1B7b_3 Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til annen off. virksomhet Nominal 100Multirespons (B7b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B7a .1B7b_4 Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til privat virksomhet Nominal 100Multirespons (B7b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B7a .1B8a Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Nominal 98.3


1B8b_1 Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra egen underliggende etat Nominal 100Multirespons (B8b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B8a .1B8b_2 Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra departement som etaten / saksområdet sorterer under Nominal 100Multirespons (B8b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B8a .1B8b_3 Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra annen off. virksomhet Nominal 100Multirespons (B8b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B8a .1B8b_4 Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra privat virksomhet Nominal 100Multirespons (B8b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B8a .1B9 Alder. Hva er din alder? Ordinal 99.3


1B10 Kjønn: Nominal 98.8


1B11 Hvilken utdanning har du? Nominal 99.2


1B12 Etatsutdanning (av minst en måneds varighet): Har du gjennomgått: Høyere etatsutdanning Nominal 83.7


1B12b Etatsutdanning (av minst en måneds varighet): Har du gjennomgått: Lavere etatsutdanning Nominal 80.2


1B13 Har du utdannelse i utlandet av minst ett års varighet? Nominal 98.3


2B14 Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Lønns- og personalforvaltning Ordinal 92.6


2B14_B Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Organisasjonsutvikling, (om) organisering Ordinal 92.6


2B14_C Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Utarbeidelse/ endring av lover, forskrifter, avtaler, konvensjoner Ordinal 92.4


2B14_D Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Budsjettering Ordinal 92.5


2B14_E Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Annen utredning og planlegging Ordinal 92.4


2B14_F Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Enkeltvedtak (saker som angår enkelte borgere, bedrifter, institusjoner o.l.) Ordinal 91.6


2B14_G Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Kontroll, tilsyn, oppfølging med gjennomføring av offentlige tiltak, regnskap Ordinal 92


2B14_H Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Resultatrapportering Ordinal 92.3


2B14_I Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Samordning, koordinering Ordinal 91.6


2B14_J Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Opplysnings-, informasjonsarbeid Ordinal 92


2B14_K Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? Veiledning, bistand til ytre etat Ordinal 92.6


2B15 Innenfor hvilken av de oppgavene som er nevnt over faller hovedtyngden av ditt arbeid i denne stillingen? Nominal 91.1


2B16 Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: Fagkompetanse, teknisk kunnskap Ordinal 92.7


2B16_B Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: Evne til å arbeide på tvers av faggrenser, forvaltnings nivå, organisasjoner og sektorer Ordinal 93


2B16_C Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: Evne til å få gjennomført ting. Handlekraft og iverkset tingsevne Ordinal 92.4


2B16_D Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: Politisk dømmekraft og rådgivning. Ordinal 92.1


2B17 Finnes det klare regler eller veletablert praksis mht. utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Nominal 93.6


2B18 Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra et atens styre (hvis slikt styre finnes) Ordinal 70.6


2B18_B Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Lojalitet overf or nærmeste overordnede Ordinal 92.7


2B18_C Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra po litisk ledelse (regjering, statsråd, statsskretær) Ordinal 91.4


2B18_D Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra to ppledelsen i etaten Ordinal 92.4


2B18_E Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra de partement (embets- og tjenestemenn) Ordinal 92


2B18_F Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Faglige/profesj onelle hensyn Ordinal 92.2


2B18_G Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra br ukergrupper, klienter, særlig berørte parter Ordinal 91.7


2B18_H Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Signaler fra tj enestemannsorganisasjoner Ordinal 90.8


2B18_I Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Kostnadseffekti vitet, produktivitet Ordinal 90.9


2B18_J Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Forsvarlig saks behandling, gjeldende rett Ordinal 91.3


2B18_K Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Fornyelse og om stilling Ordinal 91


2B18_L Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Offentlig innsy n Ordinal 90.9


2B18_M Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Hensynet til de n offentlige opinion Ordinal 89.2


2B18_N Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Hensyn til uavh engige kontroll- og tilsynsorgan, ombud Ordinal 89.7


2B18_O Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Hensyn til samf unnsmessige konsekvenser, resultat og effekter Ordinal 90.6


2B19 Finnes det i departementet, som etaten sorterer under, bestemte enheter / stillinger knyttet til ditt eget saksområde? Nominal 91.7


2B20 Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organi sasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes? Fra andre land Ordinal 92.7


2B20_B Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organi sasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes? Fra internasjonale organisasjoner Ordinal 91.3


2B21 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Etatens styre (hvis slikt styre finnes) Ordinal 80.9


2B21_B Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Toppledelsen i egen etat Ordinal 92.8


2B21_C Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre avdelinger i egen sentraladministrative etat Ordinal 91.9


2B21_D Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Politisk ledelse i departement som etaten / saksområdet sorterer under Ordinal 92.1


2B21_E Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Embets- og tjenestemenn i departement som etaten / saksområdet sorterer under Ordinal 92.2


2B21_F Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre departementer (politisk ledelse og / eller embets- / tjenestemenn) Ordinal 91.8


2B21_G Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre direktorater og lignende Ordinal 91.9


2B21_H Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Egen ytre etat (hvis slik etat finnes) Ordinal 87.9


2B21_I Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre ytre etater Ordinal 89.7


2B21_J Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser Ordinal 90.3


2B21_K Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Fylkeskommunal og / eller kommunal forvaltning Ordinal 91.5


2B21_L Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Fagkomiteen i Stortinget som saksområdet sorterer under Ordinal 90.6


2B21_M Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Andre fagkomiteer i Stortinget Ordinal 91


2B21_N Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Partiorganisasjon(er) utenfor Stortinget Ordinal 90.6


2B21_O Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Tjenestemannsorganisasjon(er) (i saker som ikke gjelder eget medlemsskap og lignende) Ordinal 90.7


2B21_P Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers Ordinal 90.4


2B21_Q Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Organisasjoner ellers Ordinal 90.6


2B21_R Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: Private bedrifter Ordinal 91.5


2B22 Er det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges: Departement Ordinal 91.6


2B22_B Er det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges: Etatens styre Ordinal 88.1


2B23 Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? Arbeids-/prosjektgruppe innenfor egen etat Nominal 92


2B23_B Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? Arbeids-/prosjektgruppe på tvers av etater Nominal 90.3


2B23_C Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? Arbeids-/prosjektgruppe med eget departement Nominal 89.7


2B23_D Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? Offentlig oppnevnt utvalg Nominal 89.3


2B24 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Norges faste EU-delegasjon i Brussel Ordinal 92.1


2B24_B Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner Ordinal 92.2


2B24_C Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? EU-kommisjonen Ordinal 91.7


2B24_D Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? EU-byråer (Agencies) Ordinal 91.5


2B24_E Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Nordiske statlige samarbeidsorganer Ordinal 92


2B24_F Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Andre internasjonale statlige organisasjoner Ordinal 90.9


2B24_G Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Myndigheter i annet nordisk land Ordinal 91.5


2B24_H Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Myndigheter i EU-land utenom Norden Ordinal 91


2B24_I Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? Myndigheter i andre land Ordinal 91.3


2B25 Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året? Innenlands Ordinal 92


2B25_B Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året? Utenlands Ordinal 88.2


2B26_1 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte rapporteringssystemer for dokumentasjon a v resultater / aktiviteter Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_2 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte fag- og støttesystemer Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_3 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Intranett Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_4 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk postjournal Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_5 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk saksbehandling Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_6 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske søknadsskjema / blanketter Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_7 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Digitale betalingstjenester Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_8 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk abonnement på informasjon / nyheter Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_9 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk debattforum Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B26_10 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske høringer Nominal 94.8Multirespons (B26 _X).2B27 I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Økonomisk innsparing Ordinal 92.4


2B27_B I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Bedre offentlige tjenester Ordinal 92.1


2B27_C I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Mer åpenhet Ordinal 92.2


2B27_D I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Bedre samordning på eget departementsområde / egen sektor Ordinal 91.7


2B27_E I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Bedre samordning på tvers av departementsområder / sektorer Ordinal 91


2B27_F I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Bedre samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune Ordinal 90.9


2B27_G I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Bedre politisk kontroll Ordinal 90.7


2B27_H I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Bedre administrativ kontroll Ordinal 90.4


2B27_I I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: Mer deltakelse fra innbyggerne Ordinal 90.8


3B28 Hvor stor del av din arbeidstid har gått med til internasjonale saker siste året? Ordinal 91.2


3B29 Har du det siste året arbeidet med internasjonalt lovsamarbeid (dvs. harmonisering av nasjonale lovverk og regelverk, standardisering og lignende)? Nominal 90.8


3B30 Har du i løpet av det siste året deltatt i: Nordisk komite, arbeidsgruppe, konferanse, forhandlingsmøte og lignende Ordinal 88.6


3B30_B Har du i løpet av det siste året deltatt i: Komite, arbeidsgruppe under internasjonale statlige organisasj oner, konferanse, forhandlingsmøte og lignende Ordinal 89


3B31 I hvilken grad berører EU, EØS-avtalen og / eller Schengen ditt saksområde? Ordinal 88.7


3B32 Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? Møtt i forberedende komite/ekspertkomite (og lignende) under EU-kommisjonen Ordinal 68.2Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B32_B Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? Møtt i komitologikomite (komite for kontroll med EU-kommisjonens utøvelse av delegert myndighet) Ordinal 67.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B33 Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgen de påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året? «EU-kommisjonen initierer kontakter med norske instanser» Ordinal 66.5Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B33_B Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgen de påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året? «Norske instanser må selv ta initiativ til deltakelse i EU-/EØS-/Schengen-prosesser» Ordinal 66.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B34 Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Overordnet departement Ordinal 67.2Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B34_B Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Statsministerens kontor Ordinal 67Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B34_C Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Utenriksdepartementet Ordinal 66.7Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B34_D Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Andre departementer Ordinal 66.5Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B34_E Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Stortinget Ordinal 66.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B34_F Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: Interesseorganisasjoner Ordinal 66.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35 I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Dagsorden (hvilke saker det fokuseres på) Ordinal 65.7Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_B I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Nasjonale prioriteringer Ordinal 65.9Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_C I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Informasjonstilgang Ordinal 65.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_D I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Kunnskapstilfang Ordinal 65.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_E I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Tilgang til og bruk av kvantitative indikatorer Ordinal 65.1Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_F I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Mulighet for å lære av andre lands erfaringer Ordinal 65.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_G I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Mulighet til å spre informasjon om norske erfaringer til andre land Ordinal 65.5Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_H I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Regelverk og standarder Ordinal 65.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_I I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Organisering Ordinal 64.8Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B35_J I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? Budsjetter Ordinal 65.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B36 Praktiseres det i ditt direktorat/tilsyn (og lignende) lover og regler på ditt saksområde som har sin oppr innelse i EU-vedtak («hard law») (heretter kalt «EU-lovgivning»)? Nominal 67.1Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B37 Har det hendt at en sittende regjering har vært uenig i den praksisen som følger av EU-lovgivning på ditt saksområde? Ordinal 67.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38 Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? Overordnet departement Ordinal 66.7Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38_B Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? Eget direktorat / tilsyn eller lignende Ordinal 65.8Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38_C Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? Norske domstoler Ordinal 66Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38_D Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? EU-kommisjonen Ordinal 65.6Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38_E Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? ESA Ordinal 65.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38_F Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? EU-byrå (Agencies) Ordinal 65.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38_G Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? EU-/EFTA-domstolen Ordinal 64.5Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38_H Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? «Søster-direktorater / -tilsyn» i andre land Ordinal 64.7Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B38_I Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns ( og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde? Bruker- / interessegrupper Ordinal 65.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B31 .


3B39 Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Egen sentraladministrativ etat Ordinal 85.6


4B39_B Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Styret for etaten Ordinal 81.8


4B39_C Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Departementet som etaten/saksområdet sorterer under Ordinal 85.3


4B39_D Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Egen regional og lokal etat Ordinal 84.2


4B39_E Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Andre departementer og etater Ordinal 84.6


4B39_F Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Ordinal 83.8


4B39_G Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser Ordinal 84


4B39_H Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Stortinget Ordinal 83.5


4B39_I Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Regjeringen Ordinal 83.8


4B39_J Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Opposisjonspartiene Ordinal 82.8


4B39_K Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Tjenestemannsorganisasjonene Ordinal 82.8


4B39_L Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers Ordinal 83.4


4B39_M Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Andre organisasjoner Ordinal 83.2


4B39_N Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Ad-hoc bevegelser og aksjoner Ordinal 83.9


4B39_O Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Private bedrifter Ordinal 83


4B39_P Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Forsknings- / undervisningsinstitusjoner Ordinal 83.3


4B39_Q Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Massemedia Ordinal 83.3


4B39_R Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Norges faste delegasjon i Brussel Ordinal 82.9


4B39_S Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner Ordinal 83.1


4B39_T Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: EU-kommisjonen Ordinal 83.3


4B39_U Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: EU-byrå (Agencies) Ordinal 82.2


4B39_V Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Andre internasjonale statlige organisasjoner Ordinal 82.6


4B39_W Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Myndigheter i andre land Ordinal 84.1


4B40 Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning mellom ulike statlige myndigheter innenfor eget saksområde / egen sektor Ordinal 85.1


4B40_B Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning med st atlige myndigheter i andre sektorer Ordinal 84.9


4B40_C Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning med ko mmunale / fylkeskommunale myndigheter Ordinal 84.6


4B40_D Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning med ov ernasjonale / internasjonale organisasjoner Ordinal 84.4


4B40_E Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: Samordning med be drifter / frivillige organisasjoner / interesseorganisasjoner i privat sektor Ordinal 84.5


4B41 I hvilken grad vil du si at eget saksområde er preget av enighet eller uenighet? Ordinal 85.2


4B42 I hvilken grad er de saker som du arbeider med gjenstand for offentlig debatt? Ordinal 85.7


4B43 Hvor godt forberedt er man på ditt saksområde til å forebygge og håndtere krisesituasjoner, ulykker og kat astrofer? Ordinal 85.5


4B44 Hvordan vil du karakterisere det gjensidige tillitsnivået mellom egen etat og overordnet departement. Ordinal 85.7


4B45 I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende ins tanser og grupperinger? Regjeringen Ordinal 84.9


4B45_B I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende ins tanser og grupperinger? Stortinget Ordinal 84.8


4B45_C I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende ins tanser og grupperinger? Departement som etaten / saksområdet sorterer under Ordinal 85


4B45_D I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende ins tanser og grupperinger? Andre departementer og etater Ordinal 84.1


4B45_E I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende ins tanser og grupperinger? Egne underliggende virksomheter Ordinal 84.1


4B45_F I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende ins tanser og grupperinger? Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Ordinal 84.2


4B45_G I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende ins tanser og grupperinger? EU-kommisjonen Ordinal 84.2


4B45_H I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende ins tanser og grupperinger? Befolkningen generelt, den offentlige opinion Ordinal 84.6


4B46 Har en det siste året lagt til side programforslag, utkast til lover, forskrifter m.v. innenfor ditt sakso mråde, fordi det oppsto strid om disse? Ordinal 85.1


4B47 Har en det siste året unnlatt å ta opp et problem/sak innenfor ditt saksområde, fordi man har antatt/forut sett at det ville oppstå strid om det? Ordinal 84.8


4B48 Hvor vanlig/uvanlig er det at din(e) overordnete foretar endringer av mer prinsipiell karakter i de forsla g/utkast som du utarbeider? Ordinal 85.3


4B49 Vil du sende oppover et forslag du personlig mener er riktig dersom du samtidig vet (eller antar) at forsl aget vil støte på betenkeligheter/innvendinger hos din(e) overordnete? Nominal 85.2


4B50 Hender det at du må forberede eller iverksette tiltak du personlig er uenig i? Ordinal 85.2


4B51 Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende o rganisasjonsenheter: Egen avdeling Ordinal 85.1


4B51_B Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende o rganisasjonsenheter: Egen etat som helhet Ordinal 85.1


4B51_C Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende o rganisasjonsenheter: Sentralforvaltningen generelt Ordinal 84.6


4B51_D Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende o rganisasjonsenheter: Egen profesjon/utdanning Ordinal 85


4B52 Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe t il felles med den stilling du har i dag? Dommer Nominal 80.6


4B52_B Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe t il felles med den stilling du har i dag? Megler/forhandler Nominal 81.8


4B52_C Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe t il felles med den stilling du har i dag? Bedriftsleder Nominal 81.5


4B52_D Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe t il felles med den stilling du har i dag? Forsker Nominal 82.3


4B53 I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Endring i tilknytningsform for egen etat Ordinal 84


4B53_B I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Overføring av oppgaver og ansvar til regionalt og lokalt nivå Ordinal 84.4


4B53_C I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Overføring av oppgaver til private foretak/frivillige organisasjoner Ordinal 84.4


4B53_D I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Offentlig/privat samarbeid Ordinal 84


4B53_E I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Økt brukermedvirkning / brukerundersøkelser Ordinal 83.4


4B53_F I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Regelforenkling / deregulering Ordinal 83.5


4B53_G I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Økt fleksibilitet / fristilling i lønns- og personalsaker Ordinal 82.9


4B53_H I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Etatstyringssystem, tildelingsbrev Ordinal 83.3


4B53_I I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Ledelsesutviklingstiltak, medarbeidersamtaler / kompetanseutvikling Ordinal 83.1


4B53_J I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Økt fleksibilitet / fristilling i budsjettsake Ordinal 82.6


4B53_K I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Målformulering / målkonkretisering Ordinal 82.9


4B53_L I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Evaluering/resultatmåling, nye kontroll- og rapporteringsrutiner Ordinal 82.3


4B53_M I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Resultatoppfølgning Ordinal 82.2


4B53_N I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Kvalitetssikringsystem Ordinal 82


4B53_O I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Interne markeder / internprising Ordinal 82.6


4B53_P I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Kontraktsordninger Ordinal 81.5


4B53_Q I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Virksomhetsplanlegging Ordinal 82.3


4B53_R I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Balansert målstyring Ordinal 80.9


4B53_S I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Verdibasert ledelse Ordinal 81.4


4B53_T I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Etiske retningslinjer Ordinal 82.2


4B53_U I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Serviceerklæringer Ordinal 81.5


4B53_V I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Teambasert ledelse Ordinal 80.8


4B53_W I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Kunnskapsbasert ledelse Ordinal 81.3


4B53_X I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Benchmarking Ordinal 80.7


4B53_Y I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Klarere skille mellom roller som for eksempel eier, bestiller og utfører Ordinal 82.2


4B53_Z I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Økt autonomi for tilsyn / forvaltningsorgan Ordinal 81.1


5B54 Hvilken målform benytter du til daglig? Nominal 86.8


5B57 Hva var din hovedforsørgers yrke i den tiden du vokste opp? Nominal 86.5


5B58 Hvilken utdanning hadde din hovedforsørger? Nominal 86.7


5B59 Er du i dag, eller har du vært, medlem av noe politisk parti? Nominal 85.7


5B60 Har du i dag, eller har du hatt, tillitssverv i noe politisk parti? Nominal 85.5


5B61 Har du noengang vært nominert som kandidat for noe parti ved et kommune- / fylkestings- / Stortingsvalg? Nominal 85.9


5B62 Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? Landsorganisasjonen Nominal 55.9


5B62_B Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? Akademikerne Nominal 65.8


5B62_C Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Nominal 48.7


5B62_D Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? UNIO Nominal 46.3


5B62_E Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? Annen arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon Nominal 48.4


9Koda_B6 Hvor lenge har du vært ansatt i: A. Nåværende stilling: Nominal 98.3


9Koda_B6b Hvor lenge har du vært ansatt i: B. Nåværende etat sentralt: Nominal 88.9


9Koda_B55 Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene? Forholdstall 79.1


9Koda_B56 Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv? Forholdstall 80.5


9AarsakFrafall Frafallsårsak Nominal 100


9Idnum Institusjonsnummer - Forvaltningsdatabasen Forholdstall 100


9WebSide_0 Antall ganger inn på side 1 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_3 Antall ganger lagret side 3 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_1 Antall ganger lagret side 1 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_2 Antall ganger lagret side 2 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_4 Antall ganger lagret side 4 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_5 Antall ganger lagret side 5 i spørreskjema Forholdstall 100