Svarprosent fordelt på variabel

Sentraladministrasjonsundersøkinga 2006 - departementsdelen

Web-
side
Variabel-
namn
SpørsmålVariabel-
type
Svar-
prosent
Merknad


1B1 Hvilket departement er du ansatt i? Nominal 99.8


1B2 Hva er ditt nåværende stillingsnivå? Nominal 98.3


1B2b Hvor lang tjenestetid har du i departementene samlet? Ordinal 99.8


1B3 Dersom stillingsnivå på byråsjefnivå og over, har du lederansvar i linjen? Nominal 63.9


1B4 Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? A. Lønns- og personalforvaltning Ordinal 97.5


1B4_B Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? B. Organisasjons-utvikling, (om) organisering Ordinal 97.4


1B4_C Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? C. Utarbeidelse/ endring av lover, forskrifter, avtaler, konvensjoner Ordinal 97.2


1B4_D Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? D. Budsjettering Ordinal 97


1B4_E Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? E. Annen utredning og planlegging Ordinal 96.6


1B4_F Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? F. Enkeltvedtak (saker som angår enkelte borgere, bedrifter, institusjoner o.l.) Ordinal 96.6


1B4_G Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? G. Kontroll, tilsyn, oppfølging med gjennomføring av offentlige tiltak, regnskap Ordinal 96.7


1B4_H Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? H. Resultatrapportering Ordinal 96.9


1B4_I Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? I. Samordning, koordinering Ordinal 97.4


1B4_J Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor? J. Opplysnings-, informasjonsarbeid Ordinal 96.9


1B5 Innenfor hvilken av de oppgavene som er nevnt over faller hovedtyngden av ditt arbeid i denne stillingen? Nominal 97.8


1B6 Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: A. Fagkompetanse, teknisk kunnskap Ordinal 98.4


1B6_B Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: B. Evne til å arbeide på tvers av faggrenser, forvaltni ngsnivå, organisasjoner og sektorer Ordinal 98.4


1B6_C Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: C. Evne til å få gjennomført ting. Handlekraft og iverk settingsevne Ordinal 98.3


1B6_D Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling: D. Politisk dømmekraft og rådgivning. Ordinal 98


1B7 Finnes det klare regler eller veletablert praksis mht. utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Ordinal 98.9


1B8 Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? A. Signaler fra politisk ledelse (regjering, statsråd, statssekretær) Ordinal 98.6


1B8_B Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? B. Lojalitet ov erfor nærmeste overordnede Ordinal 98.6


1B8_C Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? C. Faglige/prof esjonelle hensyn Ordinal 98.7


1B8_D Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? D. Signaler fra brukergrupper, klienter, særlig berørte parter Ordinal 98.6


1B8_E Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? E. Signaler fra tjenestemannsorganisasjoner Ordinal 97.9


1B8_F Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? F. Kostnadseffe ktivitet, produktivitet Ordinal 98.2


1B8_G Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? G. Forsvarlig s aksbehandling, gjeldende rett Ordinal 98.5


1B8_H Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? H. Fornyelse og omstilling Ordinal 97.6


1B8_I Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? I. Offentlig in nsyn Ordinal 97.8


1B8_J Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? J. Hensynet til den offentlige opinion Ordinal 97.1


1B8_K Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? K. Hensyn til u avhengige kontroll- og tilsynsorgan, ombud Ordinal 97.3


1B8_L Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver? L. Hensyn til s amfunnsmessige konsekvenser, resultat og effekter Ordinal 97.7


1B9 Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organi sasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes? A. Fra andre land Ordinal 99


1B9_B Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organi sasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes? B. Fra internasjonale organisasjoner Ordinal 98.1


2B10 Dersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henhold svis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? A. Statsråden Ordinal 97.2


2B10_B Dersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henhold svis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? B. Statssekretær(er) Ordinal 97.1


2B10_C Dersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henhold svis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året? C. Politiske rådgiver(e) Ordinal 97.1


2B11 Er det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges den politiske ledelsen? Ordinal 97


2B12 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: A. Administrativ ledelse i eget departement (departementsråd, egen ekspedisjonssjef) Ordinal 97.1


2B12_B Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: B. Andre avdelinger i eget departement Ordinal 97.2


2B12_D Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: D. Statsaksjeselskaper, statsforetak, stiftelser under eget departement Ordinal 96.4


2B12_C Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: C. Egne direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter og lignende Ordinal 97.1


2B12_E Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: E. Regionale og lokale etater under eget departement Ordinal 96.7


2B12_F Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: F. Fylkesmannsembetet Ordinal 96.6


2B12_G Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: G. Andre etater under andre departement Ordinal 96.6


2B12_H Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor: H. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Ordinal 95.9


2B13 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? A. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ordinal 88.8


2B13_B Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? B. Barne- og l ikestillingsdepartementet Ordinal 91


2B13_C Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? C. Finansdepar tementet Ordinal 90.4


2B13_D Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? D. Fiskeri- og kystdepartementet Ordinal 91.2


2B13_E Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? E. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ordinal 92


2B13_F Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? F. Forsvarsdep artementet Ordinal 88.5


2B13_G Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? G. Helse- og o msorgsdepartementet Ordinal 89.8


2B13_H Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? H. Justis- og politidepartementet Ordinal 89.3


2B13_I Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? I. Kommunal- o g regionaldepartementet Ordinal 91


2B13_J Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? J. Kultur- og kirkedepartementet Ordinal 89.6


2B13_K Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? K. Kunnskapsde partementet Ordinal 87.2


2B13_L Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? L. Landbruks- og matdepartementet Ordinal 89.9


2B13_M Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? M. Miljøvernde partementet Ordinal 89


2B13_N Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? N. Nærings- og handelsdepartementet Ordinal 90.8


2B13_O Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? O. Olje- og en ergidepartementet Ordinal 90.6


2B13_P Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? P. Samferdsels departementet Ordinal 89.6


2B13_Q Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? Q. Utenriksdep artementet Ordinal 85.1


2B13_R Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene? R. Statsminist erens kontor Ordinal 93.8


2B14 Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? A. Arbeids-/prosjektgruppe innenfor departementet Nominal 95.3


2B14_B Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? B. Arbeids-/prosjektgruppe på tvers av departementer Nominal 94.7


2B14_C Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? C. Arbeids-/prosjektgruppe med underliggende etater Nominal 94.2


2B14_D Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg? D. Offentlig oppnevnt utvalg Nominal 93.3


2B15 Hvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? A. Stortingskomite på eget saksområde Ordinal 96.3


2B15_B Hvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? B. Andre stortingskom iteer Ordinal 95.8


2B15_C Hvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? C. Enkeltrepresentant er på Stortinget Ordinal 96.1


2B15_D Hvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året? D. Partigrupper på St ortinget Ordinal 95.9


2B16 Omtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: A. Tjenestemannsorgani sasjoner Ordinal 96.5


2B16_B Omtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: B. Organisasjoner i ar beids- og næringsliv ellers Ordinal 96.3


2B16_C Omtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: C. Organisasjoner elle rs Ordinal 96.2


2B16_D Omtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: D. Private bedrifter Ordinal 96.1


2B16_E Omtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med: E. Politiske partier ( partiorganisasjonene utenfor Stortinget) Ordinal 95.9


2B17 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? A. Norges faste EU-delegasjon i Brussel Ordinal 96.5


2B17_B Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? B. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner Ordinal 96


2B17_C Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? C. EU-kommisjonen Ordinal 96


2B17_D Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? D. EU-byråer (Agencies) Ordinal 95.7


2B17_E Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? E. Nordiske statlige samarbeidsorganer Ordinal 95.8


2B17_F Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? F. Andre internasjonale statlige organisasjoner Ordinal 95.7


2B17_G Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? G. Myndigheter i annet nordisk land Ordinal 95.6


2B17_H Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? H. Myndigheter i EU-land utenom Norden Ordinal 95.5


2B17_I Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor? I. Myndigheter i andre land Ordinal 95.7


2B18 Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året? A. Innenlands Ordinal 95.9


2B18_B Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året? B. Utenlands Ordinal 93.5


2B19_1 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte rapporteringssystemer for dokumentasjon a v resultater / aktiviteter Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_2 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? IKT-baserte fag- og støttesystemer Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_3 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Intranett Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_4 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk postjournal Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_5 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk saksbehandling Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_6 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske søknadsskjema / blanketter Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_7 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Digitale betalingstjenester Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_8 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk abonnement på informasjon / nyheter Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_9 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektronisk debattforum Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B19_10 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid? Elektroniske høringer Nominal 97.8Multirespons (B19 _X).2B20 I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: A. Økonomisk innsparing Ordinal 96.1


2B20_B I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: B. Bedre offentlige tjenester Ordinal 95.9


2B20_C I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: C. Mer åpenhet Ordinal 95.6


2B20_D I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: D. Bedre samordning på eget departementsområde Ordinal 95.5


2B20_E I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: E. Bedre samordning på tvers av departementsområder Ordinal 95.5


2B20_F I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: F. Bedre samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune Ordinal 95.1


2B20_G I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: G. Bedre politisk kontroll Ordinal 95.1


2B20_H I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: H. Bedre administrativ kontroll Ordinal 95


2B20_I I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid h ar hatt følgende virkninger: I. Mer deltakelse fra innbyggerne Ordinal 94.9


3B21 Hvor stor del av din arbeidstid har gått med til internasjonale saker siste året? Ordinal 94.3


3B22 Har du det siste året arbeidet med internasjonalt lovsamarbeid (dvs. harmonisering av nasjonale lovverk og regelverk, standardisering og lignende)? Nominal 93.8


3B23 Har du i løpet av det siste året deltatt i: A. Nordisk komite, arbeidsgruppe, konferanse, forhandlingsmøte og lignende Ordinal 90.9


3B23_B Har du i løpet av det siste året deltatt i: B. Komite, arbeidsgruppe under internasjonale statlige organis asjoner, konferanse, forhandlingsmøte og lignende Ordinal 92.8


3B24 I hvilken grad berører EU, EØS-avtalen og / eller Schengen ditt saksområde? Ordinal 90.9


3B25 Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? A. Møtt i internt koordineringsutvalg (eget departement) Ordinal 68Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B25_B Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? B. Møtt i ett eller flere spesialutvalg (interdepartementalt) Ordinal 67.9Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B25_C Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? C. Møtt i koordineringsutvalget (interdepartementalt) Ordinal 67.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B25_D Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? D. Kontakt med Stortinget i EU-/EØS-/Schengen-saker Ordinal 67.7Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B25_E Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? E. Møtt i forberedende komite/ekspertkomite (og lignende) under EU-kommisjonen Ordinal 67.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B25_F Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet? F. Møtt i komitologikomite (komite for kontroll med EU-kommisjonens utøvelse av delegert myndighet) Ordinal 66.9Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B26 Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgen de påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året? A. «EU-kommisjonen initierer kontakter med norske instanser» Ordinal 66.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B26_B Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgen de påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året? B. «Norske instanser må selv ta initiativ til deltakelse i EU-/EØS-/Schengen-p Ordinal 66.1Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B27 Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: A. Statsministerens kontor Ordinal 65.9Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B27_B Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: B. Utenriksdepartementet Ordinal 63.7Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B27_C Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: C. Andre departementer Ordinal 66Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B27_D Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: D. Stortinget Ordinal 65.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B27_E Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med: E. Interesseorganisasjoner Ordinal 65.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28 I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? A. Dagsorden (hvilke saker det fokuseres på) Ordinal 64.8Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_B I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? B. Nasjonale prioriteringer Ordinal 64.7Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_C I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? C. Informasjonstilgang Ordinal 64.5Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_D I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? D. Kunnskapstilfang Ordinal 64.2Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_E I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? E. Tilgang til og bruk av kvantitative indikatorer Ordinal 64.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_F I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? F. Mulighet for å lære av andre lands erfaringer Ordinal 64.1Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_G I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? G. Mulighet til å spre informasjon om norske erfaringer til andre Ordinal 63.1Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_H I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? H. Regelverk og standarder Ordinal 64.2Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_I I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? I. Organisering Ordinal 63.8Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B28_J I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «bench marking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde? J. Budsjetter Ordinal 64.5Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B29 Praktiseres det lover og regler på ditt saksområde (i departement eller i underliggende organer) som har s in opprinnelse i EU-vedtak («hard law») (heretter kalt «EU-lovgivning») Ordinal 65.6Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B30 Har det hendt at en sittende regjering har vært uenig i den praksisen som følger av EU-lovgivning på ditt saksområde? Ordinal 65.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B31 Finnes det sentraladministrative organer utenfor departementet (direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifte r og lignende) som praktiserer EU-lovgivning på ditt saksområde? Nominal 64.8Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32 Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? A. Eget departement Ordinal 63.2Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32_B Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? B. Direktorat / tilsynet selv Ordinal 63.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32_C Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? C. Norske domstoler Ordinal 63.2Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32_D Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? D. EU-kommisjonen Ordinal 63.1Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32_E Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? E. ESA Ordinal 63.3Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32_F Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? F. EU-byrå (Agencies) Ordinal 62.6Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32_G Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? G. EU-/EFTA-domstolen Ordinal 63Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32_H Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? H. «Søster-direktorater / -tilsyn» i andre land Ordinal 62.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


3B32_I Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning? I. Bruker- / interessegrupper Ordinal 62.4Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B24 .


4B33 Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: A. Eget departement Ordinal 89.6


4B33_B Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: B. Egne direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter Ordinal 89.3


4B33_C Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: C. Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser under eget departement Ordinal 88.7


4B33_D Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: D. Egne regionale og lokale etater Ordinal 89


4B33_E Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: E. Andre departementer Ordinal 89


4B33_F Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Ordinal 89


4B33_G Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: G. Stortinget Ordinal 89.1


4B33_H Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: H. Regjeringen Ordinal 88.9


4B33_I Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: I. Opposisjonspartiene Ordinal 88.1


4B33_J Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: J. Tjenestemannsorganisasjonene Ordinal 88.3


4B33_K Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: K. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers Ordinal 87.9


4B33_L Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: L. Andre organisasjoner Ordinal 87.6


4B33_M Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: M. Ad-hoc bevegelser og aksjoner Ordinal 88


4B33_N Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: N. Private bedrifter Ordinal 87.9


4B33_O Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: O. Forsknings- / undervisningsinstitusjoner Ordinal 87.8


4B33_P Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: P. Massemedia Ordinal 87.7


4B33_Q Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: Q. Norges faste delegasjon i Brussel Ordinal 87.3


4B33_R Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: R. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner Ordinal 88.1


4B33_S Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: S. EU-kommisjonen Ordinal 87.6


4B33_T Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: T. EU-byrå (Agencies) Ordinal 87.4


4B33_U Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: U. Andre internasjonale statlige organisasjoner Ordinal 87.9


4B33_V Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde: V. Myndigheter i andre land Ordinal 88


4B34 Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: A. Samordning mel lom ulike statlige myndigheter innenfor eget departementsområde Ordinal 88.3


4B34_B Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: B. Samordning med statlige myndigheter i andre sektorer Ordinal 87.6


4B34_C Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: C. Samordning med kommunale / fylkeskommunale myndigheter Ordinal 87.6


4B34_D Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: D. Samordning med overnasjonale / internasjonale organisasjoner Ordinal 87.8


4B34_E Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner: E. Samordning med bedrifter / frivillige organisasjoner / interesseorganisasjoner i privat sektor Ordinal 87.8


4B35 I hvilken grad vil du si at eget saksområde er preget av enighet eller uenighet? Ordinal 89


4B36 I hvilken grad er de saker som du arbeider med gjenstand for offentlig debatt? Ordinal 88.7


4B37 Hvor godt forberedt er man på ditt saksområde til å forebygge og håndtere krisesituasjoner, ulykker og kat astrofer? Ordinal 89


4B38 Hvordan vil du karakterisere det gjensidige tillitsnivået mellom eget departement og underliggende etater og virksomheter på ditt saksområde? Ordinal 88.4


4B39 I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? A. Regjeringen Ordinal 88.7


4B39_B I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? B. Stortinget Ordinal 88.5


4B39_C I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? C. Eget departement Ordinal 88.6


4B39_D I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? D. Andre departementer Ordinal 88.2


4B39_E I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? E. Egne underliggende etater Ordinal 88.1


4B39_F I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Ordinal 87.6


4B39_G I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? G. EU-kommisjonen Ordinal 87.7


4B39_H I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger? H. Befolkningen generelt, den offentlige opinion Ordinal 88


4B40 Har en det siste året lagt til side programforslag, utkast til lover, forskrifter m.v. innenfor ditt sakso mråde, fordi det oppsto strid om disse? Ordinal 89


4B41 Har en det siste året unnlatt å ta opp et problem/sak innenfor ditt saksområde, fordi man har antatt/forut sett at det ville oppstå strid om det? Ordinal 88.9


4B42 Hvor vanlig/uvanlig er det at din(e) overordnete foretar endringer av mer prinsipiell karakter i de forsla g/utkast som du utarbeider? Ordinal 89


4B43 Vil du sende oppover et forslag du personlig mener er riktig dersom du samtidig vet (eller antar) at forsl aget vil støte på betenkeligheter/innvendinger hos din(e) overordnete? Ordinal 88.7


4B44 Hender det at du må forberede eller iverksette tiltak du personlig er uenig i? Ordinal 89


4B45 Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende o rganisasjonsenheter A. Egen avdeling Ordinal 89.2


4B45_B Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende o rganisasjonsenheter B. Eget departement som helhet Ordinal 89


4B45_C Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende o rganisasjonsenheter C. Sentralforvaltningen generelt Ordinal 89.1


4B45_D Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende o rganisasjonsenheter D. Egen profesjon/utdanning Ordinal 89.1


4B46 Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe t il felles med den stilling du har i dag? A. Dommer Nominal 83.8


4B46_B Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe t il felles med den stilling du har i dag? B. Megler/forhandler Nominal 86.6


4B46_C Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe t il felles med den stilling du har i dag? C. Bedriftsleder Nominal 84


4B46_D Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe t il felles med den stilling du har i dag? D. Forsker Nominal 85.5


4B47 I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? A. Endring i tilknytningsform for underliggende virksomheter Ordinal 88.5


4B47_B I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? B. Overføring av oppgaver og ansvar til regionalt og lokalt nivå Ordinal 88.4


4B47_C I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? C. Overføring av oppgaver til private foretak/frivillige organisasjoner Ordinal 88.2


4B47_D I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? D. Offentlig/privat samarbeid Ordinal 88.3


4B47_E I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? E. Økt brukermedvirkning / brukerundersøkelser Ordinal 88.3


4B47_F I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? F. Regelforenkling / deregulering Ordinal 87.8


4B47_G I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? G. Økt fleksibilitet / fristilling i lønns- og personalsaker Ordinal 87.8


4B47_H I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? H. Etatstyringssystem, tildelingsbrev Ordinal 87.6


4B47_I I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? I. Ledelsesutviklingstiltak, medarbeidersamtaler / kompetanseutvikling Ordinal 87.5


4B47_J I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? J. Økt fleksibilitet / fristilling i budsjettsaker Ordinal 87


4B47_K I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? K. Målformulering / målkonkretisering Ordinal 86.4


4B47_L I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? L. Evaluering/resultatmåling, nye kontroll- og rapporteringsrutiner Ordinal 86.7


4B47_M I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? M. Resultatoppfølgning Ordinal 86.6


4B47_N I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? N. Kvalitetssikringsystem Ordinal 86.2


4B47_O I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? O. Interne markeder / internprising Ordinal 86


4B47_P I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? P. Kontraktsordninger Ordinal 85.7


4B47_Q I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Q. Virksomhetsplanlegging Ordinal 86.6


4B47_R I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? R. Balansert målstyring Ordinal 85.9


4B47_S I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? S. Verdibasert ledelse Ordinal 85.6


4B47_T I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? T. Etiske retningslinjer Ordinal 86.4


4B47_U I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? U. Serviceerklæringer Ordinal 85.9


4B47_V I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? V. Teambasert ledelse Ordinal 85.6


4B47_W I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? W. Kunnskapsbasert ledelse Ordinal 85.5


4B47_X I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? X. Benchmarking Ordinal 85.2


4B47_Y I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Y. Klarere skille mellom roller som for eksempel eier, bestiller og utfø Ordinal 85.8


4B47_Z I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og ti ltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde? Z. Økt autonomi for tilsyn / forvaltningsorgan Ordinal 85.2


5B48a Kom du til dette departementet (inkl. også departementet slik det var før eventuell deling eller sammenslå ing) fra: Nominal 89.5


5B48b Hvis du har tidligere yrkeserfaring, i hvilken av de overnevnte typene har du arbeidet lengst? Nominal 83.5


5B49 På hvilket nivå var din første departementsstilling? Nominal 87.9


5B51a Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet? Nominal 89.1


5B51b_1 Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til underliggende etater Nominal 90.4Multirespons (B51b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B51a .5B51b_2 Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til annen off. virksomhet Nominal 90.4Multirespons (B51b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B51a .5B51b_3 Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet? Hvis «ja»; Til privat virksomhet Nominal 90.4Multirespons (B51b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B51a .5B52a Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Nominal 88.2


5B52b_1 Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra underliggende etater Nominal 90.4Multirespons (B52b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B52a .5B52b_2 Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra annen off. virksomhet Nominal 90.4Multirespons (B52b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B52a .5B52b_3 Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger? Hvis «ja»; Fra privat virksomhet Nominal 90.4Multirespons (B52b _X).

Prosenten er ikkje korrigert for føresetnaden som ligg i spørsmål B52a .5B53 Alder. Hva er din alder? Nominal 89.1


5B54 Kjønn: Nominal 88.6


5B55 Hvilken utdanning har du? Nominal 89.2


5B56 Har du utdannelse i utlandet av minst ett års varighet? Nominal 89


5B57 Hvilken målform benytter du til daglig? Nominal 89.1


5B60 Hva var din hovedforsørgers yrke i den tiden du vokste opp? Nominal 88.6


5B61 Hvilken utdanning hadde din hovedforsørger? Nominal 88.8


5B62 Er du i dag, eller har du vært, medlem av noe politisk parti? Nominal 88.1


5B63 Har du i dag, eller har du hatt, tillitssverv i noe politisk parti? Nominal 88


5B64 Har du noengang vært nominert som kandidat for noe parti ved et kommune- / fylkestings- / Stortingsvalg? Nominal 88.5


5B65 Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? A. Landsorganisasjonen Nominal 53.1


5B65_B Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? B. Akademikerne Nominal 67.8


5B65_C Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? C. Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Nominal 41


5B65_D Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? D. UNIO Nominal 39.4


5B65_E Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet neden for, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse? E. Annen arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon Nominal 39.3


9Koda_B50 Hvor lenge har du vært ansatt i: A. Nåværende stilling: Forholdstall 88.2


9Koda_B50b Hvor lenge har du vært ansatt i: B. Nåværende departement: Forholdstall 87.2


9Koda_B50c Hvor lenge har du vært ansatt i: C. Departementene samlet: Forholdstall 81.8


9Koda_B58 Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene? Nominal 53.6


9Koda_B59 Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv? Nominal 73.2


9AarsakFrafall Frafallsårsak Nominal 100


9WebSide_0 Antall ganger inn på side 1 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_1 Antall ganger lagret side 1 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_2 Antall ganger lagret side 2 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_3 Antall ganger lagret side 3 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_4 Antall ganger lagret side 4 i spørreskjema Forholdstall 100


9WebSide_5 Antall ganger lagret side 5 i spørreskjema Forholdstall 100