Spørreskjema - Framside
Direktoratsundersøkelsen


#Id

Dette er ein utskriftsvenleg versjon av det elektroniske spørjeskjemaet.

Merk at følgjebrev til undersøkinga kjem sist i spørjeskjemaet.

Spørreskjema
#IdWebSide 1 / 5


Yrkeskarriere og bakgrunn

Vi begynner med noen spørsmål knyttet til din yrkeskarriere og bakgrunn

B1 Hvilken instans (direktorat, tilsyn, verk o.l.) er du ansatt i?
Skriv inn navn på virksomheten i feltet under:

B2 Hva er ditt nåværende stillingsnivå?
Rådgiver / seniorrådgiver bes plassere seg inn på relevant nivå.
Førstekonsulentnivå / rådgiver
Kontorsjef / rådgiver
Underdirektørnivå / rådgiver
Avdelingsdirektørnivå / rådgiver
Direktør eller tilsvarende
B2b Hvor lang tjenestetid har du i sentraladministrasjonen (departementene / sentrale forvaltningsorgan) samlet?
Under 1 år
1 - 5 år
Over 5 år
B2c Arbeider du hovedsakelig med interne driftsoppgaver?
Eksempel: oppgaver knyttet til arkiv, IT-drift, interne servicefunksjoner og lignende?
Ja
Nei

B3 Dersom stillingsnivå på kontorsjefnivå og over, har du lederansvar i linjen?
Ja
Nei

B4a Kom du til nåværende (sentraladministrative) instans fra:
Utdanning
Departementet som etaten/eget saksområde sorterer under
Andre departementer og etater
Egne underliggende virksomheter
Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Annen offentlig virksomhet
Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
Private / halvoffentlige bedrifter
Annet
B4b Hvis du har tidligere yrkeserfaring, i hvilken av de overnevnte typene har du arbeidet lengst?
Andre departementer og etater
Egne underliggende virksomheter
Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Annen offentlig virksomhet
Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
Private / halvoffentlige bedrifter
Annet
Ikke relevant (nyutdannet)

B5 På hvilket nivå var din første jobb i denne etaten sentralt?
Rådgiver / seniorrådgiver bes plassere seg inn på relevant nivå.
Konsulentnivå / rådgiver
Førstekonsulentnivå / rådgiver
Kontorsjefnivå / rådgiver
Underdirektørnivå / rådgiver
Avdelingsdirektørnivå / rådgiver
Direktør eller tilsvarendeB6 Hvor lenge har du vært ansatt i:
(skriv inn antall år)
A. Nåværende stilling:
B. Nåværende etat sentralt:

B7a Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate nåværende stilling for å gå over til annen virksomhet?
Ja
Nei
Vet ikke
B7b Hvis «ja»;
Til egen underliggende etat
Til annen off. virksomhet
Til privat virksomhet

B8a Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger?
Ja
Nei
B8b Hvis «ja»;
Fra egen underliggende etat
Fra departement som etaten / saksområdet sorterer under
Fra annen off. virksomhet
Fra privat virksomhet

B9 Alder. Hva er din alder?
Under 25 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65 år og mer

B10 Kjønn:
Mann
Kvinne

B11 Hvilken utdanning har du?
Juridisk embetseksamen
Sosialøkonomisk embetseksamen / samfunnsøkonomi, høyere grad
Siviløkonomeksamen
Historisk/filosofisk embetseksamen, høyere grad
Sivilagronomeksamen
Statsvitenskap, høyere grad
Annen samfunnsvitenskaplig embetseksamen, høyere grad/magistergrad
Matematisk / naturvitenskaplig embetseksamen, høyere grad; sivilingeniøreksamen; arkitekteksamen
Medisinsk embetseksamen, odontologisk embetseksamen
Krigsskole, høyere offiserutdanning
Veterinær
Cand. mag. ; annen høyere utdanning
Annen utdanning
B12 Etatsutdanning (av minst en måneds varighet):
Har du gjennomgått:
A. Høyere etatsutdanning Ja Nei
B. Lavere etatsutdanning Ja Nei

B13 Har du utdannelse i utlandet av minst ett års varighet?
Ja
Nei

Spørreskjema
#IdWebSide 2 / 5


Arbeidsområde / arbeidssituasjon

På de neste sidene i skjemaet vil vi nå stille en del spørsmål knyttet til dine arbeidsoppgaver, kontaktflater, samarbeidsrelasjoner og lignende. Ikke alle spørsmål vil være like relevante, men vi ber deg likevel om å fylle ut skjemaet etter beste evne.


B14 Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor?
A. Lønns- og personalforvaltning Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
B. Organisasjons-
utvikling, (om) organisering
Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
C. Utarbeidelse/ endring av lover, forskrifter, avtaler, konvensjoner Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
D. Budsjettering Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
E. Annen utredning og planlegging Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
F. Enkeltvedtak (saker som angår enkelte borgere, bedrifter, institusjoner o.l.) Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
G. Kontroll, tilsyn, oppfølging med gjennomføring av offentlige tiltak, regnskap Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
H. Resultatrapportering Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
I. Samordning, koordinering Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
J. Opplysnings-, informasjonsarbeid Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
K. Veiledning, bistand til ytre etat Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel

B15 Innenfor hvilken av de oppgavene som er nevnt over faller hovedtyngden av ditt arbeid i denne stillingen?
Lønns- og personalforvaltning
Organisasjonsutvikling, (om)organisering
Utarbeidelse / endring av lover, forskrifter, avtaler og konvensjoner
Budsjettering
Annen utredning og planlegging
Enkeltvedtak (saker som angår bestemte personer, bedrifter, institusjoner o.l.)
Kontroll, tilsyn, oppfølging av offentlige tiltak, regnskap
Resultatrapportering
Samordning, koordinering
Opplysnings-, informasjonsarbeid

B16 Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling:
A. Fagkompetanse, teknisk kunnskap Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså lite viktig Meget lite viktig
B. Evne til å arbeide på tvers av faggrenser, forvaltningsnivå, organisasjoner og sektorer Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså lite viktig Meget lite viktig
C. Evne til å få gjennomført ting. Handlekraft og iverksettingsevne Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså lite viktig Meget lite viktig
D. Politisk dømmekraft og rådgivning. Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså lite viktig Meget lite viktig

B17 Finnes det klare regler eller veletablert praksis mht. utførelsen av dine arbeidsoppgaver?
Meget klare regler / praksis
Nokså klare regler / praksis
Både og
Må selv utøve nokså stort skjønn
Må selv utøve meget stort skjønn

B18 Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver?
(Kategoriene er ikke gjensidig utelukkende)
A. Signaler fra etatens styre (hvis slikt styre finnes) Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
B. Lojalitet overfor nærmeste overordnede Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
C.Signaler fra politisk ledelse (regjering, statsråd, statsskretær) Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
D.Signaler fra toppledelsen i etaten Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
E.Signaler fra departement (embets- og tjenestemenn) Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
F.Faglige/profesjonelle hensyn Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
G.Signaler fra brukergrupper, klienter, særlig berørte parter Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
H. Signaler fra tjenestemannsorganisasjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
I. Kostnadseffektivitet, produktivitet Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
J. Forsvarlig saksbehandling, gjeldende rett Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
K. Fornyelse og omstilling Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
L. Offentlig innsyn Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
M. Hensynet til den offentlige opinion Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
N. Hensyn til uavhengige kontroll- og tilsynsorgan, ombud Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
O. Hensyn til samfunnsmessige konsekvenser, resultat og effekter Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig

B19 Finnes det i departementet, som etaten sorterer under, bestemte enheter / stillinger knyttet til ditt eget saksområde?
Ja, Avdeling(er)
Ja, kontor(er), seksjon(er) og lignende
Ja, enkelt(e) stilling(er)
Nei, ingen bestemte enheter / stillinger knyttet til eget saksområde

B20 Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organisasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes?
A. Fra andre land Meget ofte Nokså ofte Av og til Nokså sjelden Meget sjelden / aldri
B. Fra internasjonale organisasjoner Meget ofte Nokså ofte Av og til Nokså sjelden Meget sjelden/aldri

B21 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor:
A. Etatens styre (hvis slikt styre finnes) Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
B. Toppledelsen i egen etat Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
C. Andre avdelinger i egen sentraladministrative etat Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
D. Politisk ledelse i departement som etaten / saksområdet sorterer under Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
E. Embets- og tjenestemenn i departement som etaten / saksområdet sorterer under Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
F. Andre departementer (politisk ledelse og / eller embets- / tjenestemenn) Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
G. Andre direktorater og lignende Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
H. Egen ytre etat (hvis slik etat finnes) Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
I. Andre ytre etater Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
J. Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
K. Fylkeskommunal og / eller kommunal forvaltning Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
L. Fagkomiteen i Stortinget som saksområdet sorterer under Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
M. Andre fagkomiteer i Stortinget Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
N. Partiorganisasjon(er) utenfor Stortinget Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
O. Tjenestemannsorganisasjon(er) (i saker som ikke gjelder eget medlemsskap og lignende) Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
P. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
Q. Organisasjoner ellers Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
R. Private bedrifter Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant

B22 Er det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges:
A. Departement Meget lett Nokså lett Både og Nokså vanskelig Meget vanskelig Vet ikke / ikke relevant
B. Etatens styre Meget lett Nokså lett Både og Nokså vanskelig Meget vanskelig Vet ikke / ikke relevant

B23 Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg?
A. Arbeids-/prosjektgruppe innenfor egen etat Ja Nei
B. Arbeids-/prosjektgruppe på tvers av etater Ja Nei
C. Arbeids-/prosjektgruppe med eget departement Ja Nei
D. Offentlig oppnevnt utvalg Ja Nei

B24 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor?
A. Norges faste EU-delegasjon i Brussel Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
B. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
C. EU-kommisjonen Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
D. EU-byråer (Agencies) Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
E. Nordiske statlige samarbeidsorganer Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
F. Andre internasjonale statlige organisasjoner Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
G. Myndigheter i annet nordisk land Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
H. Myndigheter i EU-land utenom Norden Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
I. Myndigheter i andre land Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri

B25 Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året?
A. Innenlands Ingen 1-10 dager 11-20 dager 21-30 dager 31-40 dager 41 dager og mer
B. Utenlands Ingen 1-10 dager 11-20 dager 21-30 dager 31-40 dager 41 dager og mer

IKT

B26 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid?
Kryss av; flere svar mulig
IKT-baserte rapporteringssystemer for dokumentasjon av resultater / aktiviteter
IKT-baserte fag- og støttesystemer
Intranett
Elektronisk postjournal
Elektronisk saksbehandling
Elektroniske søknadsskjema / blanketter
Digitale betalingstjenester
Elektronisk abonnement på informasjon / nyheter
Elektronisk debattforum
Elektroniske høringer

B27 I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger:
A. Økonomisk innsparing Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
B. Bedre offentlige tjenester Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
C. Mer åpenhet Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
D. Bedre samordning på eget departementsområde / egen sektor Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
E. Bedre samordning på tvers av departementsområder / sektorer Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
F. Bedre samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
G. Bedre politisk kontroll Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
H. Bedre administrativ kontroll Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
I. Mer deltakelse fra innbyggerne Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke

Spørreskjema
#IdWebSide 3 / 5


Internasjonale saker


Vi går nå over til å stille noen spørsmål om ditt arbeid med internasjonale saker

B28 Hvor stor del av din arbeidstid har gått med til internasjonale saker siste året?
Helt dominerende andel
Nokså stor andel
En del
Nokså liten andel
Arbeider ikke med slike saker/helt ubetydelig

B29 Har du det siste året arbeidet med internasjonalt lovsamarbeid (dvs. harmonisering av nasjonale lovverk og regelverk, standardisering og lignende)?
JA
NEI

B30 Har du i løpet av det siste året deltatt i:
A. Nordisk komite, arbeidsgruppe, konferanse, forhandlingsmøte og lignende Flere ganger En sjelden gang Aldri
B. Komite, arbeidsgruppe under internasjonale statlige organisasjoner, konferanse, forhandlingsmøte og lignende Flere ganger En sjelden gang Aldri

Vi vil så gå over til å stille noen spørsmål knyttet til EU / EØS / Schengen spesielt

B31 I hvilken grad berører EU, EØS-avtalen og / eller Schengen ditt saksområde?
Hvis «Ikke berørt», gå til spørsmål B39 på neste web-side
I meget stor grad I nokså stor grad I noen grad / en del I nokså liten grad Ikke berørt

B32 Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet?
A. Møtt i forberedende komite/ekspertkomite (og lignende) under EU-kommisjonen Flere ganger En gang Aldri
B. Møtt i komitologikomite (komite for kontroll med EU-kommisjonens utøvelse av delegert myndighet) Flere ganger En gang Aldri

B33 Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgende påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året?
A. «EU-kommisjonen initierer kontakter med norske instanser» Meget riktig Nokså riktig Både og Nokså uriktig Meget uriktig Vet ikke
B. «Norske instanser må selv ta initiativ til deltakelse i EU-/EØS-/Schengen-prosesser» Meget riktig Nokså riktig Både og Nokså uriktig Meget uriktig Vet ikke

B34 Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at din etats standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med:
A. Overordnet departement Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
B. Statsministerens kontor Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
C. Utenriksdepartementet Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
D. Andre departementer Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
E. Stortinget Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
F. Interesseorganisasjoner Flere ganger En gang Aldri Vet ikke

B35 I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde?
A. Dagsorden (hvilke saker det fokuseres på) Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
B. Nasjonale prioriteringer Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
C. Informasjonstilgang Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
D. Kunnskapstilfang Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
E. Tilgang til og bruk av kvantitative indikatorer Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
F. Mulighet for å lære av andre lands erfaringer Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
G. Mulighet til å spre informasjon om norske erfaringer til andre land Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
H. Regelverk og standarder Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
I. Organisering Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
J. Budsjetter Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke

B36 Praktiseres det i ditt direktorat/tilsyn (og lignende) lover og regler på ditt saksområde som har sin opprinnelse i EU-vedtak («hard law») (heretter kalt «EU-lovgivning»)?
Ja
Nei
Vet ikke

B37 Har det hendt at en sittende regjering har vært uenig i den praksisen som følger av EU-lovgivning på ditt saksområde?
Ofte
Av og til
Sjelden / aldri
Vet ikke / Ikke relevant

B38 Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke ditt direktorats/tilsyns (og lignende) praktisering av EU-lovgivning på ditt saksområde?
A. Overordnet departement Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
B. Eget direktorat / tilsyn eller lignende Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
C. Norske domstoler Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
D. EU-kommisjonen Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
E. ESA Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
F. EU-byrå (Agencies) Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
G. EU-/EFTA-domstolen Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
H. «Søster-direktorater / -tilsyn» i andre land Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
I. Bruker- / interessegrupper Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant

Spørreskjema
#IdWebSide 4 / 5


Innflytelsesforhold mellom instanser

Vi går så over til å stille noen spørsmål om innflytelsesforholdet mellom ulike instanser

B39 Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde:
A. Egen sentraladministrativ etat Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
B. Styret for etaten Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
C. Departementet som etaten/saksområdet sorterer under Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
D. Egen regional og lokal etat Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
E. Andre departementer og etater Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
G. Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
H. Stortinget Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
I. Regjeringen Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
J. Opposisjonspartiene Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
K. Tjenestemannsorganisasjonene Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
L. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
M. Andre organisasjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
N. Ad-hoc bevegelser og aksjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
O. Private bedrifter Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
P. Forsknings- / undervisningsinstitusjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
Q. Massemedia Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
R. Norges faste delegasjon i Brussel Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
S. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
T. EU-kommisjonen Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
U. EU-byrå (Agencies) Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
V. Andre internasjonale statlige organisasjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
W. Myndigheter i andre land Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant

B40 Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner:
A. Samordning mellom ulike statlige myndigheter innenfor eget saksområde / egen sektor Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt
B. Samordning med statlige myndigheter i andre sektorer Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt
C. Samordning med kommunale / fylkeskommunale myndigheter Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt
D. Samordning med overnasjonale / internasjonale organisasjoner Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt
E. Samordning med bedrifter / frivillige organisasjoner / interesseorganisasjoner i privat sektor Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt

B41 I hvilken grad vil du si at eget saksområde er preget av enighet eller uenighet?
Meget stor grad av enighet
Nokså stor grad av enighet
Både og
Nokså stor grad av uenighet
Meget stor grad av uenighet

B42 I hvilken grad er de saker som du arbeider med gjenstand for offentlig debatt?
I meget stor grad
I nokså stor grad
Både og
I nokså liten grad
I meget liten grad

B43 Hvor godt forberedt er man på ditt saksområde til å forebygge og håndtere krisesituasjoner, ulykker og katastrofer?
(For eksempel ras, flom, orkan; fly-, jernbane-, eller skipsulykker, epidemier; terroristangrep)
Meget godt forberedt
Nokså godt forberedt
Både og
Nokså dårlig forberedt
Meget dårlig forberedt
Vet ikke / Ikke aktuelt

B44 Hvordan vil du karakterisere det gjensidige tillitsnivået mellom egen etat og overordnet departement.
Meget godt
Nokså godt
Både og
Nokså dårlig
Meget dårlig
Vet ikke

B45 I hvilken grad synes du din etat har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger?
A. Regjeringen Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
B. Stortinget Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
C. Departement som etaten / saksområdet sorterer under Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
D. Andre departementer og etater Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
E. Egne underliggende virksomheter Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
G. EU-kommisjonen Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
H. Befolkningen generelt, den offentlige opinion Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant

B46 Har en det siste året lagt til side programforslag, utkast til lover, forskrifter m.v. innenfor ditt saksområde, fordi det oppsto strid om disse?
Meget ofte
Nokså ofte
En del ganger
Nokså sjelden
Meget sjelden / aldri
Vet ikke

B47 Har en det siste året unnlatt å ta opp et problem/sak innenfor ditt saksområde, fordi man har antatt/forutsett at det ville oppstå strid om det?
Meget ofte
Nokså ofte
En del ganger
Nokså sjelden
Meget sjelden / aldri
Vet ikke

B48 Hvor vanlig/uvanlig er det at din(e) overordnete foretar endringer av mer prinsipiell karakter i de forslag/utkast som du utarbeider?
Meget vanlig
Nokså vanlig
Hender av og til
Nokså uvanlig
Meget uvanlig
Vet ikke

B49 Vil du sende oppover et forslag du personlig mener er riktig dersom du samtidig vet (eller antar) at forslaget vil støte på betenkeligheter/innvendinger hos din(e) overordnete?
Ja, som regel
Bare i spesielle tilfeller
Nei, aldri
Vet ikke

B50 Hender det at du må forberede eller iverksette tiltak du personlig er uenig i?
Meget hyppig
Nokså hyppig
Av og til
Nokså sjelden
Meget sjelden / aldri

B51 Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter
A. Egen avdeling Meget sterk Nokså sterk Både og Nokså svak Meget svak Ikke relevant
B. Egen etat som helhet Meget sterk Nokså sterk Både og Nokså svak Meget svak Ikke relevant
C. Sentralforvaltningen generelt Meget sterk Nokså sterk Både og Nokså svak Meget svak Ikke relevant
D. Egen profesjon/utdanning Meget sterk Nokså sterk Både og Nokså svak Meget svak Ikke relevant

B52 Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag?
A. Dommer Ja Nei
B. Megler/forhandler Ja Nei
C. Bedriftsleder Ja Nei
D. Forsker Ja Nei

B53 I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde?
A. Endring i tilknytningsform for egen etat Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
B. Overføring av oppgaver og ansvar til regionalt og lokalt nivå Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
C. Overføring av oppgaver til private foretak/frivillige organisasjoner Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
D. Offentlig/privat samarbeid Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
E. Økt brukermedvirkning / brukerundersøkelser Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
F. Regelforenkling / deregulering Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
G. Økt fleksibilitet / fristilling i lønns- og personalsaker Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
H. Etatstyringssystem, tildelingsbrev Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
I. Ledelsesutviklingstiltak, medarbeidersamtaler / kompetanseutvikling Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
J. Økt fleksibilitet / fristilling i budsjettsaker Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
K. Målformulering / målkonkretisering Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
L. Evaluering/resultatmåling, nye kontroll- og rapporteringsrutiner Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
M. Resultatoppfølgning Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
N. Kvalitetssikringsystem Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
O. Interne markeder / internprising Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
P. Kontraktsordninger Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
Q. Virksomhetsplanlegging Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
R. Balansert målstyring Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
S. Verdibasert ledelse Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
T. Etiske retningslinjer Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
U. Serviceerklæringer Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
V. Teambasert ledelse Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
W. Kunnskapsbasert ledelse Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
X. Benchmarking Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
Y. Klarere skille mellom roller som for eksempel eier, bestiller og utfører Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
Z. Økt autonomi for tilsyn / forvaltningsorgan Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant

Spørreskjema
#IdWebSide 5 / 5


Til slutt noen supplerende bakgrunnsspørsmål

B54 Hvilken målform benytter du til daglig?
Riksmål
Bokmål
Nynorsk
Andre

B55 Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene?
Spesifiser kommune eller land

B56 Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv?
Spesifiser kommune eller land

B57 Hva var din hovedforsørgers yrke i den tiden du vokste opp?
Gårdbruker
Fisker
Arbeider, håndverker
Funksjonær i privat virksomhet
Ansatt i sentraladministrasjonen
Ansatt i annen offentlig virksomhet
Selvstendig næringsdrivende
Annet yrke

B58 Hvilken utdanning hadde din hovedforsørger?
Grunnskole
Yrkes-, handels-, fagskole og lignende. Realskole, middelskole, artium eller økonomisk gymnas
Universitets- eller høyskoleeksamen
Annen utdanning

B59 Er du i dag, eller har du vært, medlem av noe politisk parti?
Ja, er medlem
Ja, har vært medlem
Nei

B60 Har du i dag, eller har du hatt, tillitssverv i noe politisk parti?
Ja, har tillitverv
Ja, har hatt tillitsverv
Nei

B61 Har du noengang vært nominert som kandidat for noe parti ved et kommune- / fylkestings- / Stortingsvalg?
Ja, kommune- / fylkestingsvalg
Ja, stortingsvalg
Ja, begge deler
Nei

B62 Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse?
A. Landsorganisasjonen Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem
B. Akademikerne Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem
C. Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem
D. UNIO Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem
E. Annen arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem

Avsluttende kommentar

B63 Skriv inn eventuelle kommentarer i feltet under:

VEDLEGG

Følgebrev

Spørreskjema - Følgebrev
Direktoratsundersøkelsen


#Id

SENTRALADMINISTRASJONSUNDERSØKELSEN 2006

Til saksbehandlere og sjefer med minst ett års tjenestetid i direktorater og annen sentraladministrasjon utenfor departementene.

Nederst på siden er en link til et spørreskjema som omhandler trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser i direktoratene. Av de tema som dekkes er forvaltningens europeisering, nye ledelses- og styringsformer, IKT og samordningsproblematikk.

Undersøkelsen representerer en oppfølging av tre tidligere spørreundersøkelser. Det startet med Maktutredningens departementsstudie i 1976 med professor Johan P. Olsen som prosjektleder. Ti år etter, i 1986 ble det, i regi av det offentlige innsatsområdet ledelse, organisasjon og styringssystem (LOS), gjennomført en nært beslektet undersøkelse. I 1996 ble den tredje tilsvarende undersøkelse gjennomført, den gang i regi av ARENA, et program for studier av nasjonalstatens europeisering, og Universitetet i Oslo og i samarbeid med LOS-senteret ved Universitetet i Bergen.

Siden den gang har et nytt tiår passert, og vi ønsker igjen å følge opp mange av de samme temaene. Vi vil med dette få et - i internasjonal sammenheng - enestående innblikk i utviklingstrekk m.h.t. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og verdiorientering over en 30-års periode. Vi tror at undersøkelsen vil bidra vesentlig til forvaltningens selvforståelse, samfunnets forståelse av den, og dermed til arbeidet med å vedlikeholde og skape en god forvaltning.

Undersøkelsen i år finansieres av Universitetet i Bergen ved Meltzerfondet, ARENA og Universitetet i Oslo. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kollegaer ved Høgskolen i Agder og Norsk Institutt for by- og regionforskning og den tekniske utførelsen skjer i regi av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning ved NSD. Resultatene fra undersøkelsen vil selvsagt bli presentert slik at enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes. Etter prosjektavslutning, 01.03.2007, vil dataarkivet bli oppbevart i uendret form for framtidige forskningsformål. Prosjektledere er professor Per Lægreid, Universitet i Bergen og professorene Tom Christensen og Morten Egeberg, Universitetet i Oslo. Morten Egeberg er også forskningsleder ved ARENA. Alle disse tre forskerne har stått sentralt som prosjektmedarbeidere og prosjektledere i de tre tidligere undersøkelsene.

Undersøkelsen er alt gjennomført blant departementsansatte, og vi fikk der en svarprosent på nærmere 70 % som vi er meget fornøyd med.

*Gjennomføring av undersøkelsen*
Spørreskjemaet består av noen spørsmål med faste svaralternativer og noen åpne spørsmål. I tillegg til er det åpne rubrikker hvor det kan gis kommentarer.

Utfyllingen skjer ved at det markeres for det svaralternativ som best uttrykker din egen oppfatning. Skjemaet består av 5 sider. Det er ikke nødvendig å fylle ut alle sidene i spørreskjemaet med en gang. Når du eventuelt går inn i skjemaet igjen, oppgir du passordet på nytt og blar deg fram til aktuell side. Skjemaet vil da være forhåndsutfylt med allerede besvarte spørsmål. Merk at du også kan endre allerede besvarte spørsmål.

NB: Viktige trekk ved deg som skal svare på undersøkelsen er at du:

* er ansatt i et direktorat eller annet organ i sentraladministrasjonen utenom departementene
* har minst ett års tjenestetid
* er på saksbehandler- eller sjefsnivå

Skjemaet sendes til hver tredje ansatt som inngår i denne populasjonen. Ut fra tilsendte lister og tilgjengelige kilder har vi prøvd å finne fram til så korrekt undersøkelsespopulasjon som mulig. Dersom du likevel ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, vil vi be deg returnere denne e-posten (reply) med en kort henvisning til hvorfor du ikke skal delta, slik at vi kan stryke deg fra populasjonen og du slipper å motta eventuelle purringer fra oss.

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig og du kan når som helst trekke deg. Du kan reservere deg mot deltakelse og purring ved å gi oss melding om det. Du vil da ikke motta flere henvendelser fra oss.

Dersom du skulle ønske ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med en av de tre nevnte prosjektlederne. Tekniske spørsmål kan rettes til rådgiver John-Erik Ågotnes ( John-Erik.Agotnes@nsd.uib.no ) tlf 55582928 / 93622556 eller til rådgiver Vidar Rolland ( vidar.rolland@nsd.uib.no ) tlf 55583866 / 47303072

{{Lenke til undersøkelsen}}

Vennlig hilsen

*Tom Christensen*
Professor
tom.christensen@stv.uio.no
Tlf: 22 85 51 63

*Morten Egeberg*
Professor
morten.egeberg@stv.uio.no
Tlf: 22 84 48 53

*Per Lægreid*
Professor
per.lagreid@aorg.uib.no
Tlf: 55 58 25 53