Spørreskjema - Framside#Id

Dette er ein utskriftsvenleg versjon av det elektroniske spørjeskjemaet.

Merk at følgjebrev til undersøkinga kjem sist i spørjeskjemaet.

Spørreskjema
#IdWebSide 1 / 5
Arbeidsområde og arbeidssituasjon

Vi begynner med noen spørsmål som har med ditt arbeidsområde og din arbeidssituasjon å gjøre

B1 Hvilket departement er du ansatt i?
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal-og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor

B2 Hva er ditt nåværende stillingsnivå?
Rådgiver bes plassere seg inn på relevant nivå.
Førstekonsulentnivå / rådgiver
Byråsjefnivå / rådgiver
Underdirektørnivå / rådgiver
Avdelingsdirektørnivå / rådgiver
Ekspedisjonssjefsnivå / rådgiver
Stilling over ekspedisjonssjefsnivå

B2b Hvor lang tjenestetid har du i departementene samlet?
Under 1 år 1 - 5 år Over 5 år

B3 Dersom stillingsnivå på byråsjefnivå og over, har du lederansvar i linjen?
Ja Nei

B4 Hvor stor del av din arbeidstid vil du anslå at du det siste året har brukt på hver av følgende funksjoner nedenfor?
A. Lønns- og personalforvaltning Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
B. Organisasjons-
utvikling, (om) organisering
Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
C. Utarbeidelse/ endring av lover, forskrifter, avtaler, konvensjoner Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
D. Budsjettering Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
E. Annen utredning og planlegging Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
F. Enkeltvedtak (saker som angår enkelte borgere, bedrifter, institusjoner o.l.) Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
G. Kontroll, tilsyn, oppfølging med gjennomføring av offentlige tiltak, regnskap Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
H. Resultatrapportering Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
I. Samordning, koordinering Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel
J. Opplysnings-, informasjonsarbeid Helt dominerende Nokså stor Endel Nokså liten Helt ubetydelig / ingen andel

B5 Innenfor hvilken av de oppgavene som er nevnt over faller hovedtyngden av ditt arbeid i denne stillingen?
Lønns- og personalforvaltning
Organisasjonsutvikling, (om)organisering
Utarbeidelse / endring av lover, forskrifter, avtaler og konvensjoner
Budsjettering
Annen utredning og planlegging
Enkeltvedtak (saker som angår bestemte personer, bedrifter, institusjoner o.l.)
Kontroll, tilsyn, oppfølging av offentlige tiltak, regnskap
Resultatrapportering
Samordning, koordinering
Opplysnings-, informasjonsarbeid

B6 Hvor viktig er følgende kompetanse i din stilling:
A. Fagkompetanse, teknisk kunnskap Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså lite viktig Meget lite viktig
B. Evne til å arbeide på tvers av faggrenser, forvaltningsnivå, organisasjoner og sektorer Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså lite viktig Meget lite viktig
C. Evne til å få gjennomført ting. Handlekraft og iverksettingsevne Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså lite viktig Meget lite viktig
D. Politisk dømmekraft og rådgivning. Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså lite viktig Meget lite viktig

B7 Finnes det klare regler eller veletablert praksis mht. utførelsen av dine arbeidsoppgaver?
Meget klare regler / praksis
Nokså klare regler / praksis
Både og
Må selv utøve nokså stort skjønn
Må selv utøve meget stort skjønn

B8 Hvilken vekt tillegger du hvert av følgende hensyn ved utførelsen av dine arbeidsoppgaver?
(Kategoriene er ikke gjensidig utelukkende)
A. Signaler fra politisk ledelse (regjering, statsråd, statssekretær) Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
B. Lojalitet overfor nærmeste overordnede Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
C. Faglige/profesjonelle hensyn Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
D. Signaler fra brukergrupper, klienter, særlig berørte parter Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
E. Signaler fra tjenestemannsorganisasjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
F. Kostnadseffektivitet, produktivitet Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
G. Forsvarlig saksbehandling, gjeldende rett Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
H. Fornyelse og omstilling Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
I. Offentlig innsyn Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
J. Hensynet til den offentlige opinion Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
K. Hensyn til uavhengige kontroll- og tilsynsorgan, ombud Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig
L. Hensyn til samfunnsmessige konsekvenser, resultat og effekter Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget lite viktig

B9 Hvor ofte hender det at en på ditt saksområde henter forbilder fra andre land eller internasjonale organisasjoner når nye tiltak / oppgaver skal forberedes?
A. Fra andre land Meget ofte Nokså ofte Av og til Nokså sjelden Meget sjelden / aldri
B. Fra internasjonale organisasjoner Meget ofte Nokså ofte Av og til Nokså sjelden Meget sjelden/aldri

Spørreskjema
#IdWebSide 2 / 5


Kontaktflater i arbeidet


Så følger noen spørsmål om dine kontaktflater i arbeidet

B10 Dersom du tenker på gjennomsnittskontakten på årsbasis, omtrent hvor ofte har du hatt kontakt med henholdsvis statsråd, statssekretær(er) og politisk(e) rådgiver(e) siste året?
A. Statsråden Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
B. Statssekretær(er) Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
C. Politiske rådgiver(e) Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri

B11 Er det innenfor ditt saksområde lett eller vanskelig å vite hvilke saker som bør forelegges den politiske ledelsen?
Meget lett
Nokså lett
Både og
Nokså vanskelig
Meget vanskelig
Vet ikke

B12 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de instanser / grupperinger som er listet nedenfor:
A. Administrativ ledelse i eget departement (departementsråd, egen ekspedisjonssjef) Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
B. Andre avdelinger i eget departement Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
C. Egne direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter og lignende Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
D. Statsaksjeselskaper, statsforetak, stiftelser under eget departement Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
E. Regionale og lokale etater under eget departement Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
F. Fylkesmannsembetet Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
G. Andre etater under andre departement Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant
H. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Stort sett hver uke Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri Ikke relevant

B13 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med de øvrige departementene?
Du skal ikke fylle ut for eget departement
A. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
B. Barne- og likestillingsdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
C. Finansdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
D. Fiskeri- og kystdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
E. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
F. Forsvarsdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
G. Helse- og omsorgsdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
H. Justis- og politidepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
I. Kommunal- og regionaldepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
J. Kultur- og kirkedepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
K. Kunnskapsdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
L. Landbruks- og matdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
M. Miljøverndepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
N. Nærings- og handelsdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
O. Olje- og energidepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
P. Samferdselsdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
Q. Utenriksdepartementet Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
R. Statsministerens kontor Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri

B14 Har du i løpet av det siste året deltatt i en eller flere arbeidsgrupper, prosjektgrupper eller offentlige utvalg?
A. Arbeids-/prosjektgruppe innenfor departementet Ja Nei
B. Arbeids-/prosjektgruppe på tvers av departementer Ja Nei
C. Arbeids-/prosjektgruppe med underliggende etater Ja Nei
D. Offentlig oppnevnt utvalg Ja Nei

B15 Hvor ofte vil du anslå at du har hatt kontakt med følgende instanser det siste året?
A. Stortingskomite på eget saksområde Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
B. Andre stortingskomiteer Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
C. Enkeltrepresentanter på Stortinget Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
D. Partigrupper på Stortinget Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri

B16 Omtrent hvor ofte har du det siste året, i kraft av din stilling, hatt kontakt med:
A. Tjenestemannsorganisasjoner Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
B. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
C. Organisasjoner ellers Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
D. Private bedrifter Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
E. Politiske partier (partiorganisasjonene utenfor Stortinget) Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri

B17 Hvor ofte vil du anslå at du det siste året har hatt kontakt med instanser/grupperinger i utlandet som er listet nedenfor?
A. Norges faste EU-delegasjon i Brussel Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
B. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
C. EU-kommisjonen Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
D. EU-byråer (Agencies) Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
E. Nordiske statlige samarbeidsorganer Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
F. Andre internasjonale statlige organisasjoner Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
G. Myndigheter i annet nordisk land Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
H. Myndigheter i EU-land utenom Norden Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri
I. Myndigheter i andre land Stort sett hver uke eller oftere Stort sett hver måned Noen få ganger Aldri

B18 Omtrent hvor mange reisedager i tjeneste hadde du i løpet av det siste året?
A. Innenlands Ingen 1-10 dager 11-20 dager 21-30 dager 31-40 dager 41 dager og mer
B. Utenlands Ingen 1-10 dager 11-20 dager 21-30 dager 31-40 dager 41 dager og mer

IKT

B19 Benyttes følgende IKT-verktøy i ditt daglige arbeid?
Kryss av; flere svar mulig
IKT-baserte rapporteringssystemer for dokumentasjon av resultater / aktiviteter
IKT-baserte fag- og støttesystemer
Intranett
Elektronisk postjournal
Elektronisk saksbehandling
Elektroniske søknadsskjema / blanketter
Digitale betalingstjenester
Elektronisk abonnement på informasjon / nyheter
Elektronisk debattforum
Elektroniske høringer

B20 I hvilken grad er du enig i at bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i ditt daglige arbeid har hatt følgende virkninger:
A. Økonomisk innsparing Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
B. Bedre offentlige tjenester Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
C. Mer åpenhet Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
D. Bedre samordning på eget departementsområde Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
E. Bedre samordning på tvers av departementsområder Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
F. Bedre samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
G. Bedre politisk kontroll Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
H. Bedre administrativ kontroll Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke
I. Mer deltakelse fra innbyggerne Meget enig Nokså enig Både og Nokså uenig Meget uenig Ikke relevant / vet ikke

Spørreskjema
#IdWebSide 3 / 5


Internasjonale saker


Vi går nå over til å stille noen spørsmål om ditt arbeid med internasjonale saker

B21 Hvor stor del av din arbeidstid har gått med til internasjonale saker siste året?
Helt dominerende andel
Nokså stor andel
En del
Nokså liten andel
Arbeider ikke med slike saker/helt ubetydelig

B22 Har du det siste året arbeidet med internasjonalt lovsamarbeid (dvs. harmonisering av nasjonale lovverk og regelverk, standardisering og lignende)?
JA NEI

B23 Har du i løpet av det siste året deltatt i:
A. Nordisk komite, arbeidsgruppe, konferanse, forhandlingsmøte og lignende Flere ganger En sjelden gang Aldri
B. Komite, arbeidsgruppe under internasjonale statlige organisasjoner, konferanse, forhandlingsmøte og lignende Flere ganger En sjelden gang Aldri

Vi vil så gå over til å stille noen spørsmål knyttet til EU / EØS / Schengen spesielt

B24 I hvilken grad berører EU, EØS-avtalen og / eller Schengen ditt saksområde?
Hvis «Ikke berørt», gå til spørsmål B33 på neste web-side
I meget stor grad I nokså stor grad I noen grad / en del I nokså liten grad Ikke berørt

B25 Har du i løpet av det siste året deltatt i noen av de følgende sammenhenger i forbindelse med EU- / EØS- / Schengen-arbeidet?
A. Møtt i internt koordineringsutvalg
(eget departement)
Flere ganger En gang Aldri
B. Møtt i ett eller flere spesialutvalg (interdepartementalt) Flere ganger En gang Aldri
C. Møtt i koordineringsutvalget (interdepartementalt) Flere ganger En gang Aldri
D. Kontakt med Stortinget i EU-/EØS-/Schengen-saker Flere ganger En gang Aldri
E. Møtt i forberedende komite/ekspertkomite (og lignende) under EU-kommisjonen Flere ganger En gang Aldri
F. Møtt i komitologikomite (komite for kontroll med EU-kommisjonens utøvelse av delegert myndighet) Flere ganger En gang Aldri

B26 Nedenfor er det nevnt noen påstander om EU-/EØS-/Schengen-sakenes karakter. I hvilken grad mener du følgende påstander er riktige når det gjelde ditt saksområde det siste året?
A. «EU-kommisjonen initierer kontakter med norske instanser» Meget riktig Nokså riktig Både og Nokså uriktig Meget uriktig Vet ikke
B. «Norske instanser må selv ta initiativ til deltakelse i EU-/EØS-/Schengen-prosesser» Meget riktig Nokså riktig Både og Nokså uriktig Meget uriktig Vet ikke

B27 Har det på ditt saksområde, i løpet av det siste året, forekommet at ditt departements standpunkter i EU- / EØS- / Schengen-saker har blitt endret /modifisert som følge av samordning eller konsultasjon med:
A. Statsministerens kontor Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
B. Utenriksdepartementet Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
C. Andre departementer Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
D. Stortinget Flere ganger En gang Aldri Vet ikke
E. Interesseorganisasjoner Flere ganger En gang Aldri Vet ikke

B28 I hvilken grad har bruk av EUs såkalte «åpne koordineringsmetode» (karakterisert ved «peer review», «benchmarking», «soft law») ført til endring i følgende forhold innenfor ditt saksområde?
A. Dagsorden (hvilke saker det fokuseres på) Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
B. Nasjonale prioriteringer Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
C. Informasjonstilgang Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
D. Kunnskapstilfang Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
E. Tilgang til og bruk av kvantitative indikatorer Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
F. Mulighet for å lære av andre lands erfaringer Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
G. Mulighet til å spre informasjon om norske erfaringer til andre land Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
H. Regelverk og standarder Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
I. Organisering Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke
J. Budsjetter Meget stor grad Nokså stor grad Både og Nokså liten grad Meget liten grad Ikke relevant / Vet ikke

B29 Praktiseres det lover og regler på ditt saksområde (i departement eller i underliggende organer) som har sin opprinnelse i EU-vedtak («hard law») (heretter kalt «EU-lovgivning»)
Ja Nei Vet ikke

B30 Har det hendt at en sittende regjering har vært uenig i den praksisen som følger av EU-lovgivning på ditt saksområde?
Ofte Av og til Sjelden / aldri Vet ikke / Ikke relevant

B31 Finnes det sentraladministrative organer utenfor departementet (direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter og lignende) som praktiserer EU-lovgivning på ditt saksområde?
Ja Nei Vet ikke

B32 Hvor viktige er følgende instanser eller grupperinger når det gjelder å påvirke direktoratets / tilsynets (og lignende) praktisering av EU-lovgivning?
A. Eget departement Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
B. Direktorat / tilsynet selv Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
C. Norske domstoler Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
D. EU-kommisjonen Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
E. ESA Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
F. EU-byrå (Agencies) Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
G. EU-/EFTA-domstolen Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
H. «Søster-direktorater / -tilsyn» i andre land Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant
I. Bruker- / interessegrupper Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uviktig Meget uviktig Vet ikke / Ikke relevant

Spørreskjema
#IdWebSide 4 / 5


Innflytelsesforhold mellom instanser

Vi går så over til å stille noen spørsmål om innflytelsesforholdet mellom ulike instanser

B33 Kan du si hvor viktige følgende instanser eller grupperinger er når sentrale beslutninger treffes innenfor ditt saksområde:
A. Eget departement Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
B. Egne direktorater, tilsyn, forvaltningsbedrifter Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
C. Statsaksjeselskap, statsforetak, stiftelser under eget departement Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
D. Egne regionale og lokale etater Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
E. Andre departementer Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
G. Stortinget Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
H. Regjeringen Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
I. Opposisjonspartiene Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
J. Tjenestemannsorganisasjonene Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
K. Organisasjoner i arbeids- og næringsliv ellers Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
L. Andre organisasjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
M. Ad-hoc bevegelser og aksjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
N. Private bedrifter Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
O. Forsknings- / undervisningsinstitusjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
P. Massemedia Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
Q. Norges faste delegasjon i Brussel Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
R. Andre faste norske utenriksstasjoner / delegasjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
S. EU-kommisjonen Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
T. EU-byrå (Agencies) Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
U. Andre internasjonale statlige organisasjoner Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant
V. Myndigheter i andre land Meget viktig Nokså viktig Både og Nokså uvesentlig Meget uvesentlig Vet ikke / ikke relevant

B34 Hvordan vil du karakterisere samordningen på ditt saksområde langs følgende dimensjoner:
A. Samordning mellom ulike statlige myndigheter innenfor eget departementsområde Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt
B. Samordning med statlige myndigheter i andre sektorer Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt
C. Samordning med kommunale / fylkeskommunale myndigheter Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt
D. Samordning med overnasjonale / internasjonale organisasjoner Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt
E. Samordning med bedrifter / frivillige organisasjoner / interesseorganisasjoner i privat sektor Meget god Nokså god Både og Nokså dårlig Meget dårlig Ikke aktuelt

B35 I hvilken grad vil du si at eget saksområde er preget av enighet eller uenighet?
Meget stor grad av enighet Nokså stor grad av enighet Både og Nokså stor grad av uenighet Meget stor grad av uenighet

B36 I hvilken grad er de saker som du arbeider med gjenstand for offentlig debatt?
I meget stor grad I nokså stor grad Både og I nokså liten grad I meget liten grad

B37 Hvor godt forberedt er man på ditt saksområde til å forebygge og håndtere krisesituasjoner, ulykker og katastrofer?
(For eksempel ras, flom, orkan; fly-, jernbane-, eller skipsulykker, epidemier; terroristangrep)
Meget godt forberedt Nokså godt forberedt Både og Nokså dårlig forberedt Meget dårlig forberedt Vet ikke / Ikke aktuelt

B38 Hvordan vil du karakterisere det gjensidige tillitsnivået mellom eget departement og underliggende etater og virksomheter på ditt saksområde?
Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke

B39 I hvilken grad synes du din avdeling har lykkes i å få sine synspunkt og ønskemål akseptert innen følgende instanser og grupperinger?
A. Regjeringen Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
B. Stortinget Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
C. Eget departement Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
D. Andre departementer Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
E. Egne underliggende etater Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
F. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
G. EU-kommisjonen Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant
H. Befolkningen generelt, den offentlige opinion Meget godt Nokså godt Både og Nokså dårlig Meget dårlig Vet ikke / ikke relevant

B40 Har en det siste året lagt til side programforslag, utkast til lover, forskrifter m.v. innenfor ditt saksområde, fordi det oppsto strid om disse?
Meget ofte
Nokså ofte
En del ganger
Nokså sjelden
Meget sjelden / aldri
Vet ikke

B41 Har en det siste året unnlatt å ta opp et problem/sak innenfor ditt saksområde, fordi man har antatt/forutsett at det ville oppstå strid om det?
Meget ofte
Nokså ofte
En del ganger
Nokså sjelden
Meget sjelden / aldri
Vet ikke

B42 Hvor vanlig/uvanlig er det at din(e) overordnete foretar endringer av mer prinsipiell karakter i de forslag/utkast som du utarbeider?
Meget vanlig
Nokså vanlig
Hender av og til
Nokså uvanlig
Meget uvanlig
Vet ikke

B43 Vil du sende oppover et forslag du personlig mener er riktig dersom du samtidig vet (eller antar) at forslaget vil støte på betenkeligheter/innvendinger hos din(e) overordnete?
Ja, som regel
Bare i spesielle tilfeller
Nei, aldri
Vet ikke

B44 Hender det at du må forberede eller iverksette tiltak du personlig er uenig i?
Meget hyppig
Nokså hyppig
Av og til
Nokså sjelden
Meget sjelden / aldri

B45 Nedenfor vil vi be deg om å angi hvor sterk eller svak din tilhørighet og identifikasjon er med følgende organisasjonsenheter
A. Egen avdeling Meget sterk Nokså sterk Både og Nokså svak Meget svak Ikke relevant
B. Eget departement som helhet Meget sterk Nokså sterk Både og Nokså svak Meget svak Ikke relevant
C. Sentralforvaltningen generelt Meget sterk Nokså sterk Både og Nokså svak Meget svak Ikke relevant
D. Egen profesjon/utdanning Meget sterk Nokså sterk Både og Nokså svak Meget svak Ikke relevant

B46 Nedenfor nevnes en del yrkesroller. Vi vil gjerne vite for hver av disse om den etter din mening har noe til felles med den stilling du har i dag?
A. Dommer Ja Nei
B. Megler/forhandler Ja Nei
C. Bedriftsleder Ja Nei
D. Forsker Ja Nei

B47 I forbindelse med moderniserings- og fornyingsarbeidet i staten er det lansert en rekke nye reformer og tiltak. Hvor stor betydning har følgende reformer / tiltak på ditt saksområde?
A. Endring i tilknytningsform for underliggende virksomheter Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
B. Overføring av oppgaver og ansvar til regionalt og lokalt nivå Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
C. Overføring av oppgaver til private foretak/frivillige organisasjoner Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
D. Offentlig/privat samarbeid Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
E. Økt brukermedvirkning / brukerundersøkelser Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
F. Regelforenkling / deregulering Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
G. Økt fleksibilitet / fristilling i lønns- og personalsaker Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
H. Etatstyringssystem, tildelingsbrev Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
I. Ledelsesutviklingstiltak, medarbeidersamtaler / kompetanseutvikling Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
J. Økt fleksibilitet / fristilling i budsjettsaker Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
K. Målformulering / målkonkretisering Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
L. Evaluering/resultatmåling, nye kontroll- og rapporteringsrutiner Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
M. Resultatoppfølgning Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
N. Kvalitetssikringsystem Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
O. Interne markeder / internprising Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
P. Kontraktsordninger Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
Q. Virksomhetsplanlegging Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
R. Balansert målstyring Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
S. Verdibasert ledelse Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
T. Etiske retningslinjer Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
U. Serviceerklæringer Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
V. Teambasert ledelse Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
W. Kunnskapsbasert ledelse Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
X. Benchmarking Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
Y. Klarere skille mellom roller som for eksempel eier, bestiller og utfører Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant
Z. Økt autonomi for tilsyn / forvaltningsorgan Meget stor Nokså stor Både og Nokså liten Meget liten / brukes ikke Ikke relevant

Spørreskjema
#IdWebSide 5 / 5


Yrkeskarriere og bakgrunn

Så går vi til slutt over til noen spørsmål angående din yrkeskarriere og bakgrunn

B48a Kom du til dette departementet (inkl. også departementet slik det var før eventuell deling eller sammenslåing) fra:
Utdanning
Annet departement
Egne underliggende etater
Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Annen offentlig virksomhet
Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
Private / halvoffentlige bedrifter
Annet
B48b Hvis du har tidligere yrkeserfaring, i hvilken av de overnevnte typene har du arbeidet lengst?
Annet departement
Egne underliggende etater
Fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Annen offentlig virksomhet
Organisasjoner i arbeids- og næringsliv
Private / halvoffentlige bedrifter
Annet
Ikke relevant (nyutdannet)

B49 På hvilket nivå var din første departementsstilling?
Rådgiver bes plassere seg inn på relevant nivå.
Konsulentnivå / rådgiver
Førstekonsulentnivå / rådgiver
Byråsjefnivå / rådgiver
Underdirektørnivå / rådgiver
Avdelingsdirektørnivå / rådgiver
Ekspedisjonssjefsnivå / rådgiver
Stilling over ekspedisjonssjefsnivåB50 Hvor lenge har du vært ansatt i:
(skriv inn antall år)
A. Nåværende stilling:
B. Nåværende departement:
C. Departementene samlet:

B51a Har du i dag planer, eventuelt ønsker, om å forlate departementet for å gå over til annen virksomhet?
Ja
Nei
Vet ikke
B51b Hvis «ja»;
Til underliggende etater
Til annen off. virksomhet
Til privat virksomhet

B52a Har du i løpet av det siste året fått noen direkte tilbud/henvendelser angående nye stillinger?
Ja
Nei
B52b Hvis «ja»;
Fra underliggende etater
Fra annen off. virksomhet
Fra privat virksomhet

B53 Alder. Hva er din alder?
Under 25 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65 år og mer

B54 Kjønn:
Mann Kvinne

B55 Hvilken utdanning har du?
Juridisk embetseksamen
Sosialøkonomisk embetseksamen / samfunnsøkonomi, høyere grad
Siviløkonomeksamen
Historisk/filosofisk embetseksamen, høyere grad
Sivilagronomeksamen
Statsvitenskap, høyere grad
Annen samfunnsvitenskaplig embetseksamen, høyere grad/magistergrad
Matematisk / naturvitenskaplig embetseksamen, høyere grad; sivilingeniøreksamen; arkitekteksamen
Medisinsk embetseksamen, odontologisk embetseksamen, Cand. vet.
Krigsskole, høyere offiserutdanning
Cand. mag. ; annen høyere utdanning
Annen utdanning

B56 Har du utdannelse i utlandet av minst ett års varighet?
Ja Nei

B57 Hvilken målform benytter du til daglig?
Riksmål Bokmål Nynorsk Andre

B58 Hvor har du bodd det meste av oppvekstårene?
Spesifiser kommune eller land

B59 Hvor har du bodd det meste av ditt yrkesaktive liv?
Spesifiser kommune eller land

B60 Hva var din hovedforsørgers yrke i den tiden du vokste opp?
Gårdbruker
Fisker
Arbeider, håndverker
Funksjonær i privat virksomhet
Ansatt i sentraladministrasjonen
Ansatt i annen offentlig virksomhet
Selvstendig næringsdrivende
Annet yrke

B61 Hvilken utdanning hadde din hovedforsørger?
Grunnskole
Yrkes-, handels-, fagskole og lignende. Realskole, middelskole, artium eller økonomisk gymnas
Universitets- eller høyskoleeksamen
Annen utdanning

B62 Er du i dag, eller har du vært, medlem av noe politisk parti?
Ja, er medlem Ja, har vært medlem Nei

B63 Har du i dag, eller har du hatt, tillitssverv i noe politisk parti?
Ja, har tillitverv Ja, har hatt tillitsverv Nei

B64 Har du noengang vært nominert som kandidat for noe parti ved et kommune- / fylkestings- / Stortingsvalg?
Ja, kommune- / fylkestingsvalg
Ja, stortingsvalg
Ja, begge deler
Nei

B65 Er du medlem av en arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen listet nedenfor, og har du, eller har du tidligere hatt tillitsverv i disse?
A. Landsorganisasjonen Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem
B. Akademikerne Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem
C. Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem
D. UNIO Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem
E. Annen arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon Har tillitsverv Medlem og har hatt tillitsverv Medlem Ikke medlem

Avsluttende kommentar

B66 Skriv inn eventuelle kommentarer i feltet under:

VEDLEGG

Følgebrev

Spørreskjema - Følgebrev
Departementsundersøkelsen


#Id

DEPARTEMENTSUNDERSØKELSEN 2006

Saksbehandlere og sjefer i alle departementer får med dette tilsendt et spørreskjema som omhandler trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser. Den gjennomføres som en web-basert survey, se link nedenfor.

Undersøkelsen representerer en oppfølging av tre tidligere spørreundersøkelser. Det startet med Maktutredningens departementsstudie i 1976 med professor Johan P. Olsen som prosjektleder. Ti år etter ble det i regi av Forskningsrådets innsatsområde ’ledelse, organisasjon og styringssystem’ (LOS), gjennomført en nært beslektet undersøkelse. I 1996 ble den tredje tilsvarende undersøkelse gjennomført, den gang i regi av ARENA, et program for studier av nasjonalstatens europeisering, ved Universitetet i Oslo og i samarbeid med LOS-senteret ved Universitetet i Bergen.

Siden den gang har et nytt tiår passert, og vi ønsker igjen å følge opp mange av de samme temaene. Vi vil med dette få et - i internasjonal sammenheng - enestående innblikk i utviklingstrekk m.h.t. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og verdiorientering over en 30-års periode. Vi tror at undersøkelsen vil bidra vesentlig til forvaltningens selvforståelse, samfunnets forståelse av den, og dermed til arbeidet med å vedlikeholde og skape en god forvaltning. Av de tema som dekkes er forvaltningens europeisering, nye ledelses- og styringsformer, IKT og samordningsproblematikk.

Undersøkelsen i år finansieres av Universitetet i Bergen ved Meltzerfondet, ARENA og Universitetet i Oslo. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kolleger ved Høgskolen i Agder og Norsk Institutt for by- og regionforskning og den tekniske utførelsen skjer i regi av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) som også ivaretar personvernhensyn i datainnsamlingen.

De innkomne svar vil bli behandlet i samsvar med konsesjonsbetingelser satt av Datatilsynet. Resultatene fra undersøkelsen vil selvsagt bli presentert slik at enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes. Etter prosjektavslutning vil dataarkivet bli oppbevart i anonymisert form for framtidige forskningsformål, i henhold til konsesjonsbetingelser satt av Datatilsynet.

Prosjektledere er professor Per Lægreid, Rokkansenteret og Universitet i Bergen og professorene Tom Christensen og Morten Egeberg, Universitetet i Oslo. Morten Egeberg er også forskningsleder ved ARENA. Alle disse tre forskerne har stått sentralt som prosjektmedarbeidere og prosjektledere i de tre tidligere departementsundersøkelsene.

Spørreskjemaet består hovedsakelig av spørsmål med faste svaralternativer. Utfyllingen skjer ved at det markeres for det svaralternativ som best uttrykker din egen oppfatning. Skjemaet består av 5 sider. Det er ikke nødvendig å fylle ut alle 5 sidene i spørreskjemaet med en gang. Når du eventuelt går inn i skjemaet igjen, kan du bla deg fram til aktuell side. Skjemaet vil da ha lagret allerede besvarte spørsmål. Merk at du også kan endre besvarte spørsmål.

Vi ber om at undersøkelsen besvares i løpet av tre uker.

Skjemaet skal besvares av alle som er ansatte i departementene på førstekonsulentnivå og over med minst ett års tjenestetid. Ut fra tilgjengelige kilder har vi prøvd å finne fram til så korrekt undersøkelsespopulasjon som mulig. Dersom du ikke tilfredsstiller kravene over, vil vi be deg returnere den (reply) med en kort henvisning til hvorfor du ikke skal delta, slik at vi kan stryke deg fra populasjonen og du slipper å motta eventuelle purringer fra oss.

Dersom du har spørsmål til innholdet i undersøkelsen eller skulle ønske ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med en av de tre nevnte prosjektlederne.

Tekniske spørsmål kan rettes til rådgiver John-Erik Ågotnes (John-Erik.Agotnes@nsd.uib.no) tlf 55582928 / 93622556 eller til rådgiver Vidar Rolland (vidar.rolland@nsd.uib.no) tlf 55583866 / 47303072.

Ønsker du å svare på papir, ta kontakt med NSD.

Gå inn på skjemaet:
{{Lenke til skjemaet}}

Vennlig hilsen

Tom Christensen
Professor
tom.christensen@stv.uio.no
Tlf: 22 85 51 63

Morten Egeberg
Professor
morten.egeberg@stv.uio.no
Tlf: 22 84 48 53

Per Lægreid
Professor
per.lagreid@aorg.uib.no
Tlf: 55 58 25 53