Forenklet vurdering for prosjekt med lav personvernulempe

Prosjekter med lav personvernulempe kan i noen tilfeller få raskere vurderingstid eller forenklet vurdering med vilkår. Forenklert vurdering med vilkår vil si at NSD kan ferdigvurdere prosjekt med mindre mangler i informasjonsskrivet, forutsatt at det lastes opp et revidert informasjonsskriv i ettertid.

Hvilke prosjekter kan få forenklet vurdering?

Det er ikke mulig å be om forenklet vurdering. Dersom ditt prosjekt oppfyller kravene til en slik vurdering (se nedenfor), vil dette fanges opp automatisk av systemet.

Hva er lav personvernulempe?

Prosjekter kan vurderes å ha lav personvernulempe dersom:

  • Utvalget ikke inkluderer sårbare grupper (deriblant barn)
  • Det ikke blir registrert særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt sensitive opplysninger)
  • Det ikke blir registrert personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser
  • Varigheten/prosjektperioden er kort
  • Behandling av personopplysninger er basert på samtykke
  • Datakilder er intervju, spørreskjema, observasjon, sosiale medier - åpent forum, pedagogiske eller psykologiske målinger eller tester eller annet

Hva skiller en forenklet vurdering fra en ordinær vurdering?

Når vi gjør en ordinær vurdering av et meldeskjema, vurderer vi om informasjonsskrivet oppfyller kravene i personvernforordningen. Innsender kommer i dialog med NSDs rådgiver fram til et meldeskjema med tilhørende informasjonsskriv som fyller lovens krav.

I meldeskjema som blir vurdert på vilkår gis godkjenningen uten at dokumentasjonen er komplett når vurderingen gis. Her må innsender sende et revidert informasjonsskriv i etterkant.

Når vi gir forenklet vurdering med vilkår, vurderer vi at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med personvernlovverket gitt at:

  • Prosjektet gjennomføres i tråd med krav om informert samtykke
  • Retningslinjene til behandlingsansvarlig ved institusjon følges
  • Det lastes opp revidert informasjonsskriv i etterkant som oppfyller lovens krav

Vi gjør ikke en ny vurdering av det reviderte informasjonsskrivet, men dette vil være tilgjengelig i meldeskjemaet av dokumentasjonshensyn, både for student/forsker og institusjon.

07/12/18

Andre nyheter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)