Forenklet vurdering eller raskere vurderingstid

NSD vil fremover gi en del prosjekter en raskere vurderingstid eller forenklet vurdering med vilkår. Dette innebærer at vi kan ferdigvurdere prosjekter med mindre mangler i informasjonsskrivet under den forutsetning at det lastes opp revidert informasjonsskriv i ettertid.

Hvilke prosjekter kan få forenklet vurdering?

Det er ikke mulig å be om forenklet vurdering. Dersom ditt prosjekt oppfyller kravene til en slik vurdering (se nedenfor), vil dette fanges opp automatisk av systemet.

Hva innebærer lav personvernulempe?

Prosjekter kan vurderes å ha lav personvernulempe dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • Utvalget inkluderer ikke sårbare grupper
  • Det registreres ikke særlige kategorier av personopplysninger
  • Det registreres ikke personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser
  • Varigheten/prosjektperioden er rimelig kort
  • Behandling av personopplysninger er basert på samtykke
  • Datakilder/metoder er intervju og/eller spørreskjema

Hva skiller en forenklet vurdering med vilkår fra en ordinær vurdering?

Når det gis en forenklet vurdering med vilkår, vurderer vi at behandlingen av personopplysninger vil være i samsvar med personvernlovverket gitt at følgende vilkår oppfylles:

  • Prosjektet gjennomføres i tråd med krav om informert samtykke
  • Retningslinjene til behandlingsansvarlig institusjon følges
  • Det lastes opp revidert informasjonsskriv som oppfyller lovens krav

Vi gjør ikke en ny vurdering av det reviderte informasjonsskrivet, men dette vil være tilgjengelig i meldeskjemaet av dokumentasjonshensyn, både for student/forsker og institusjon.

Når vi gjør en ordinær vurdering, vurderer vi også om informasjonsskrivet oppfyller kravene. Ved ordinære vurderinger vil det dermed ikke være nødvendig å laste opp ytterligere dokumentasjon.

07/12/18

Andre nyheter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)