Felles vurdering av bachelorprosjekter

NSD kan gi felles vurdering til enkelte studentprosjekter, hovedsakelig årsstudium eller prosjekt på bachelornivå. Dette kan være en god løsning for prosjekter med felles tematikk og hvor tidsrommet for gjennomføring av oppgavene er knapt. For at NSD skal kunne gi en felles vurdering må en emne- eller fagansvarlig/koordinator påta seg ansvaret å være prosjektansvarlig, samt opprette og fylle ut meldeskjemaet. I tillegg må en del forutsetninger være på plass.

Forutsetninger for at et studentprosjekt kan få felles vurdering

 • Prosjektene må ha en felles bred tematikk og det må grovt skisseres hvilke tema studentene skal berøre som vedlegg i meldeskjemaet.
 • Behandling av særlige kategorier av personopplysninger kun innenfor gitte rammer. For eksempel fordi det er opplysninger om personene som allerede er allment kjent, som intervju med politiske redaktører i nyhetsmedier om politisk oppfatning.
 • Bruk av metoder som personlig intervju og gruppeintervju, spørreskjema og/eller observasjon uten bruk av video- eller lydopptak.
 • Alle deltakerne/informantene må være over 18 år og selv kunne samtykke til deltakelse.
 • Det må gis skriftlig informasjon og innhentes samtykke fra alle det samles inn personopplysninger om.
 • Alle rådata (transkripsjoner, lydopptak etc.) må anonymiseres ved prosjektslutt.
 • Det må være en felles dato for anonymisering av rådata for alle prosjektene.
 • Personopplysninger kan kun publiseres i ferdige oppgaver/publikasjoner dersom det foreligger eksplisitt samtykke fra den enkelte til dette.

Dersom noen av studentprosjektene ikke kan gjennomføres innenfor rammene over, må disse meldes i eget meldeskjema.

Prosjektansvarlig sine oppgaver

Emne- eller fagansvarlig/koordinator har også følgende oppgaver:

 • Fylle ut meldeskjema.
 • Være kontaktpersonen mot NSD.
 • Utarbeide et informasjonsskriv basert på NSDs mal, og påse at alle studentene benytter denne.
 • Legge opp til klare retningslinjer når det gjelder tematikk for intervju/øvrig datainnsamling.
 • Påse at alle studentene følger informasjonen som er gitt i meldeskjema.
 • Utarbeide en rutine hvor studentene rapporterer skriftlig til prosjektansvarlig at rådata er anonymisert i forbindelse med innlevering/sensur av oppgavene.
 • Besvare NSD sin statushenvendelse ved planlagt prosjektslutt om at datamaterialet er anonymisert.

 

04/03/19

Andre nyheter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)