Hva må jeg informere om?

Informasjon skal som hovedregel gis skriftlig eller elektronisk. Kun i spesielle tilfeller kan det være aktuelt med utelukkende muntlig informasjon. Du må kunne dokumentere at det er innhentet samtykke.

Det er vanlig å utforme et informasjonsskriv der man forespør om deltakelse og informerer om studien. For å hjelpe deg å gi utvalget den informasjonen de har rett på har vi utarbeidet en mal for informasjonsskriv vi anbefaler at du bruker.

Informasjon til den som skal samtykke må minst omfatte:

 • innledning med forespørsel om deltakelse
 • prosjektets formål og hva opplysningene skal brukes til
 • hvilken institusjon som er behandlingsansvarlig
 • hvilke metoder som skal benyttes for å innhente opplysninger, hva disse innebærer for deltakeren og hvilke opplysninger som samles inn
 • hvem som vil ha tilgang til personidentifiserbare data, eksempelvis prosjektgruppen, student/veileder eller databehandler
 • det må beskrives hvordan konfidensialitet ivaretas og i hvilken form opplysningene oppbevares: direkte personidentifiserbart eller pseudonymisert
 • at det er frivillig å delta og at man kan trekke seg så lenge studien pågår uten at man må oppgi grunn
 • når prosjektet skal avsluttes og hva som skal skje med personopplysningene da: sletting, anonymisering eller videre lagring
 • det lovlige grunnlaget (behandlingsgrunnlaget) for behandling av personopplysninger, eksempelvis samtykke
 • retten til å be om innsyn, retting, sletting, begrensning, protest (ikke hvis samtykkebasert), og dataportabilitet (kun hvis samtykkebasert)
 • retten til å klage til Datatilsynet
 • kontaktopplysninger til kontaktperson/daglig ansvarlig (forsker, eventuelt student og veileder)
 • kontaktopplysninger til institusjonens personvernombud

I noen tilfeller er det også relevant å oppgi informasjon om følgende:

 • at opplysningene behandles konfidensielt.
 • dersom en institusjon (sykehus, skole, NAV eller lignende) formidler kontakten med utvalget, bør det opplyses om dette, og understrekes at forsker/student ikke kjenner de som forespørres sin identitet før de eventuelt samtykker til deltakelse
 • for pasienter og andre i avhengighetsforhold må det opplyses om at det ikke får innvirkning på deres forhold til behandlere eller andre, dersom de ikke vil delta i studien eller senere velger å trekke seg
 • dersom opplysningene innhentes fra andre kilder enn forskningsdeltakeren selv (registre, journaler eller lignende), må det opplyses om hvilke opplysninger som innhentes, og hvor de innhentes fra
 • det må oppgis at foresatte/verge har rett til å på forhånd se spørreskjema/intervjuguide som skal forelegges en umyndig
 • dersom personopplysninger skal lagres etter prosjektslutt, må det opplyses om formålet for videre lagring (for eksempel oppfølgingsstudier), hvor lenge personopplysningene skal lagres og endelig tidspunkt for anonymisering eller sletting.
 • dersom personopplysninger skal utleveres til andre, må det oppgis til hvem.
 • dersom personopplysninger skal overføres til en tredjestat eller internasjonal organisasjon må dette beskrives, og det må beskrives hvor og hvorfor data skal overføres. Det lovlige overføringsgrunnlaget må også fremgå.
 • dersom opplysningene skal utleveres til land utenfor EU, skal det informeres om at landet ikke har personvernlovgivning som anses tilfredsstillende i europeisk sammenheng.
 • hvis prosjektet får ekstern finansiering, må det opplyses om hvem som finansierer prosjektet.

Sist endret: 02-03-2020

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)