Informasjon til utvalget

Må jeg informere utvalget?

Du har som hovedregel informasjonsplikt overfor personen(e) du skal innhente personopplysninger om. Retten til informasjon er en grunnleggende rettighet som er forankret i personvernforordningen. Denne retten gjelder uavhengig av om utvalget samtykker til deltakelse eller ikke.

I utgangspunktet skal informasjon gis individuelt (for eksempel via brev/e-post). Dersom individuelt varsel ikke er mulig, kan det være aktuelt å informere kollektivt (for eksempel i avis/medlemsblad, oppslag i kommentarfelt, internettside eller oppslag i området der det skal observeres).

Hvordan informerer jeg?

Informasjonen du gir skal være kortfattet, lett forståelig og i en lett tilgjengelig form. Språket skal være klart og enkelt. Særlig er dette tilfellet dersom du skal samle inn opplysninger om barn.

Informasjon skal som hovedregel gis skriftlig eller elektronisk. Kun i spesielle tilfeller kan det være aktuelt med utelukkende muntlig informasjon. Du må utarbeide et informasjonsskriv der du forespør om deltakelse og informerer om studien. Se hva du må informere om her. Vi anbefaler deg å  benytte vår mal for informasjonsskriv. Du må ta bort spor endringer/godkjenne endringer før informasjonsskrivet legges ved meldeskjemaet.

Når skal jeg informere?

Dersom du samler inn opplysninger fra deltakeren selv, for eksempel gjennom intervju, skal du enten gi informasjon i forkant av datainnsamlingen eller på det tidspunktet datainnsamlingen foregår.

Dersom du samler inn opplysninger fra andre enn personen selv, for eksempel fra ulike registre eller internett, skal informasjonen gis på det første av disse tidspunktene:

    a) innen rimelig tid etter at personopplysningene er samlet inn, senest innen én måned

    b) dersom personopplysningene er samlet inn fordi en skal kommunisere med den registrerte skal informasjonen gis senest på tidspunktet for den første kommunikasjonen med vedkommende, eller

    c) dersom det er planlagt at personopplysningene skal utleveres til en annen mottaker, senest når personopplysningene første gang utleveres.


Finnes det unntak for informasjonsplikten?

I hovedsak vil det kun være aktuelt å unnta fra informasjonsplikten dersom du samler inn opplysningene fra andre enn den registrerte selv (for eksempel ved registerstudier, observasjonsstudier, internettforskning, eller når det innhentes opplysninger om tredjepersoners om ikke selv deltar).

Det må som hovedregel anses som umulig eller uforholdsmessig vanskelig å informere, og det skal derfor svært mye til før det kan unntas.

Følgende punkter kan være aktuelle ved vurdering av unntak fra informasjon:

  • utvalgets størrelse (flere tusen personer)
  • om du har tilgang til direkte personidentifiserbare opplysninger
  • datamaterialets omfang og karakter (antall variabler/grad av sensitiv informasjon)
  • etiske betraktninger

Dersom du ønsker fritak fra plikten til å informere, må du begrunne dette godt i meldeskjemaet.

 

Sist endret: 02-03-2020

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)