Pasienter, brukere og personer med redusert eller manglende samtykkekompetanse

Rekruttering

Skal du rekruttere pasienter/brukere til ditt forskningsprosjekt? Den mest vanlige fremgangsmåten er da at noen fra institusjonen som i sin jobb har naturlig tilgang til opplysningene tar kontakt med informantene på forskers vegne, slik at taushetsplikten ikke er til hinder for kontakten.

Videre er det viktig å sikre at frivillighetsaspektet ivaretas, både med tanke på hvordan forespørselen rettes og formuleres, og eventuelle avhengighetsforhold mellom vedkommende som forespørres og den som forespør.

Jobber du ved samme institusjon (for eksempel sykehuset, NAV-kontoret, alders- eller sykehjemmet) som du ønsker å rekruttere informanter fra? I så fall er det flere forhold du bør være bevisst på. Les mer om forskning på egen arbeidsplass.

Relevant informasjon til utvalget

  • Dersom en institusjon (sykehus, NAV eller lignende) formidler kontakten med utvalget, bør det opplyses om dette, og understrekes at forsker/student ikke kjenner de som forespørres sin identitet før de eventuelt samtykker til deltakelse
  • For pasienter og andre i avhengighetsforhold må det opplyses om at det ikke får innvirkning på deres forhold til behandlere eller andre, dersom de ikke vil delta i studien eller senere velger å trekke seg
  • Dersom opplysningene innhentes fra andre kilder enn forskningsdeltakeren selv (registre, journaler eller lignende), må det opplyses om hvilke opplysninger som innhentes, og hvor de innhentes fra

Se for øvrig Hva må jeg informere om? for oversikt over punkter som må tas med i informasjonen til utvalget.

Når deltakeren har redusert eller manglende samtykkekompetanse

Når personer med redusert eller manglende samtykkekompetanse skal inkluderes i forskning, er hovedregelen at nærmeste pårørende informeres og bes om samtykke til deltakelsen i studien. Videre må deltakerne få tilpasset informasjon og forespørres om deltakelse i den grad dette er mulig. Ethvert uttrykk for at vedkommende motsetter seg deltakelse skal respekteres. I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:

  • Det må være nødvendig for formålet å inkludere personer med redusert samtykkekompetanse
  • Eventuell risiko eller ulempe for personen må være ubetydelig
  • Det må være grunn til å anta at resultatene av forskningen kan være til nytte for den aktuelle personen eller for gruppen
  • Det må ikke være grunn til å tro at personen ville motsatt seg deltakelse i forskningsprosjektet hvis vedkommende hadde hatt samtykkekompetanse

I noen prosjekter kan det være aktuelt å kontakte REK (Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) for å avklare nødvendigheten av eventuell dispensasjon fra taushetsplikten, for eksempel i observasjonsstudier.

Helseforskningsprosjekter hvis formål er å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom, faller inn under helseforskningsloven og skal dermed godkjennes av REK.

Det kan også være nyttig å lese Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) sine forskningsetiske retningslinjer i forbindelse med forskning som omfatter personer med redusert samtykkekompetanse.

Sist endret: 10-08-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)