Barnevern

Rekruttering

Skal du rekruttere personer til ditt forskningsprosjekt som på ulike måter er/har vært tilknyttet barnevernet? Den mest vanlige fremgangsmåten er da at barnevernet tar kontakt med det aktuelle utvalget på forskers vegne, slik at taushetsplikten ikke er til hinder for kontakten.

Videre er det viktig å sikre at utvalget forstår at det er frivillig å delta i forskningsprosjektet, og at hvorvidt man velger å delta, ikke vil få noen konsekvenser for til den videre oppfølgingen fra barnevernet.

Jobber du i barnevernet samtidig som du ønsker å forske på barnevernsbarn? I så fall er det flere momenter du bør være bevisst på. Les mer om forskning på egen arbeidsplass.

Hvem kan samtykke?

Når barn inngår i studien, er det i utgangspunktet den/de med foreldreansvar som må samtykke til barnas deltakelse. Hvem som kan samtykke må vurderes i det enkelte prosjekt når det gjelder type opplysninger som innhentes, prosjektets varighet og grad av inngripenhet, samt hvem som har den daglige omsorgen for barnet/ungdommen.

Den/de som samtykker på vegne av barnet skal få vite hvilke typer opplysninger som innhentes, og bør opplyses om at de har rett til å se intervjuguide/spørreskjema som skal forelegges barnet, eller som personale evt. skal besvare om barnet.

Aldersgrensen for når ungdom på selvstendig grunnlag kan samtykke til deltakelsen, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering av det konkrete forskningsprosjektet og hvorvidt ungdommen er i stand til å forstå hva deltagelse innebærer og kan ivareta sine rettigheter. Se for øvrig: Når kan barn samtykke selv?

Det kan generelt være nyttig å lese Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine forskningsetiske retningslinjer om forskning på barn i forbindelse med barnevernsprosjekter.

 

Sist endret: 16-10-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)