Barnehage og skole

Frivillig deltagelse

Mens skole/barnehage er en obligatorisk arena for barn, foreldrene og ansatte, skal deltagelse i forskning være frivillig. Forespørselen må derfor alltid rettes på en slik måte at de forespurte ikke opplever press om å delta, gjerne ved å understreke at det ikke vil påvirke forholdet til barnehage/skole hvorvidt de ønsker å være med i studien eller ikke. Videre bør det planlegges et alternativt opplegg for de som ikke deltar. Dette er særlig relevant ved utfylling av spørreskjema i skoletiden, og ved lyd/filmopptak.

Når barn deltar aktivt, er deltagelsen alltid frivillig for barnet, selv om foreldrene samtykker. Det innebærer at barnet bør få tilpasset informasjon og at forsker må få barnets aksept under datainnsamlingen. I tråd med dette bør den som foretar datainnsamlingen ha tilstrekkelig kompetanse til å tilpasse fremgangsmåten slik at barnets behov ivaretas.

Informasjon og samtykke

I mindre forskningsprosjekter med ikke-sensitive data, vil ungdom over 15 år ofte kunne samtykke selv. Aldersgrensen for selvbestemmelse beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering av det konkrete forskningsprosjektet og hvorvidt ungdommen er i stand til å forstå hva deltagelse innebærer og kan ivareta sine rettigheter. Se for øvrig: Når kan barn samtykke selv?

Foreldre som samtykker på vegne av sine barn skal få vite hvilke typer opplysninger som innhentes, og bør opplyses om at de har rett til å se intervjuguide/spørreskjema som skal forelegges barnet, eller som personale evt. skal besvare om barnet.

Avklaringer med institusjonsledelsen

Forsker må på forhånd avklare gjennomføring av prosjektet med ledelsen i skolen/barnehagen. Dette gjelder også dersom forsker er ansatt ved skolen/barnehagen han/hun skal forske på. Les mer om det å forske på egen arbeidsplass.

I enkelte studier er skolen/barnehagen selv initiativtagere til prosjektet eller ønsker tilgang til/kopi av datamaterialet. Da er det viktig å informere foreldre/barn om dette, og bl.a. opplyse om hvor lenge institusjonen vil ha personopplysningene og til hvilket formål.

Ansattes deltakelse og taushetsplikt

Taushetsplikten er i utgangspunktet til hinder for at ansatte kan omtale barn/foreldre på en personidentifiserende måte. Forsker må derfor stille spørsmålene på en slik måte at taushetsplikten ivaretas, og kan med fordel minne den ansatte om at navn og identifiserende bakgrunnsopplysninger (som alder, kjønn, landbakgrunn, spesielle hendelser, diagnoser mm.) må utelates ved omtale av barn og foreldre. Dersom det er nødvendig for analysens formål at barna/foreldrene kan identifiseres, kan ansatte kun gi slike opplysninger dersom de løses fra taushetsplikten. Det skjer vanligvis etter samtykke fra foreldre/barn.

Det kan generelt være nyttig å lese Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine forskningsetiske retningslinjer i forbindelse med forskning som involverer barn.

 

Sist endret: 01-10-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)