NSDs digitaliseringsprogram

NSD har flere prosjekt for å forbedre infrastrukturtjenestene våre for forsking. Prosjektene NORDi og RAIRD står sentralt i dette arbeidet.

NORDi – Nordic Open Research Data Infrastructure

Åpen tilgang til data er et uttalt mål både nasjonalt og internasjonalt. Åpen tilgang til vitenskapelige resultat – både publikasjoner og data – skal være standard. Et sentralt suksesskriterium i å implementere og nå disse måla er tilgang til forskningsinfrastruktur som støtter profesjonell datahåndtering, langtidslagring og tilgang til forskningsdata.

Gjennom NORDi-prosjektet fikk NSD midler fra Forskningsrådet for å fornye infrastrukturen knyttet til arkivering og publisering av forskningsdata, og for å bringe NSDs fagkunnskap nærmere forskere og forskerstøttepersonale ved institusjonene.

Målet med NORDi er å bygge på den eksisterende forskningsinfrastrukturen i Norge, for å bygge et helhetlig system for enkel deponering av data, åpen tilgjengelighet og deling av data. Dette skal tjene til økt vitenskapelig åpenhet og tillit mellom fagområder. Prosjektet skal etablere en ledende e-infrastruktur for forskningsdata gjennom å utvikle brukervennlige verktøy og brukergrensesnitt for deponering, administrering og tilgang til data.

Den nye infrastrukturen representerer en omfattende oppgradering og til en viss grad erstatning av NSDs nåværende løsninger. I 2018 har flere av byggesteinene i den nye infrastrukturen blitt tatt i bruk.

API-utvikling gir integrasjon med sektoren

API-utvikling står sentralt for NSDs evne til integrasjon med sektoren, reduksjon av dobbeltregistrering og støtte opp under verdiøkning av forskningsdata. Det avgjørende er at ulike tjenester og systemer snakker med hverandre.

Det innebærer at:

 1. NSD-systemene må snakke sammen på tvers
 2. NSD-systemene må kunne snakke med eksterne systemer (via API-er)
 3. Eksterne systemer må kunne snakke med NSD (via API-er)

Dette er løst gjennom et stort, helhetlig NSD-API. Alle våre tjenester bruker dette API-et - og vi tilbyr det samme API-et til eksterne aktører. Det sikrer at API-et til enhver tid er robust, komplett, operativt og dokumentert. NSDs applikasjoner er også laget slik at de lett kan snakke med eksterne systemer, noe som gjør at de lett kan endres/utvides når endringer skjer eksternt.

MinSide – en samlet inngang til tjenestilbudet

MinSide (minside.nsd.no) er utviklet i NORDi, og representerer en samlet inngangsport for brukerne våre til alle NSDs tjenester og datasamlinger. På MinSide finner man oversikt over egne prosjekter og informasjon avgitt til NSD for disse prosjektene. Administrasjonen ved institusjonene får tilsvarende oversikt over aktivitet knyttet til institusjonen.

Ut fra et gitt prosjekt kan man finne eller opprette:

 • Meldeskjema for personopplysninger
 • Datahåndteringsplan(er)
 • Dataarkiveringer
 • Databestillinger (og utleveringer)
 • Datapubliseringer

Gjennom MinSide tilbyr dermed NSD en løsning for livssyklusperspektiv på forskningsdata.

Datahåndteringsplan - slipper dobbeltregistrering

NSDs datahåndteringsplan er et eksempel på hvordan forskere kan slippe dobbeltregistrering av informasjon. Tjenesten er integrert med våre personvern- og arkivtjenester, men snakker også med andre systemer i sektoren via API-er.

Når en forsker skal lage en ny datahåndteringsplan kan prosjektinformasjonen hentes fra Cristin. Dermed slipper forskeren å registrere informasjonen på nytt, og vi sikrer at informasjonen om prosjektet er konsistent i ulike systemer.

Rapportering til institusjonene

NSDs rapporterings- og oversiktsløsninger gir institusjonene fortløpende full oversikt over behandlinger hos NSDs personverntjeneste. I 2018 har det vært jobbet med å utvikle tilsvarende oversikter for datahåndteringsplaner, arkivering og gjenbruk av data.

RAIRD – Remote Access Infrastructure for Register Data

RAIRD-prosjektet var et fellesprosjekt med NSD og SSB som likeverdige partnere, der man samarbeidet for å utnytte hverandres komparative fortrinn - henholdsvis forskningsdataformidling og registerdatakompetanse. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd. Tjenesten microdata.no driftes av SSB og NSD i fellesskap.

Utfordringen prosjektet stod overfor var: Hvordan kan en forsker få tilgang til registerdata «på dagen» og uten søknad – og hvordan kan man minimere risikoen for at personopplysninger skal komme på avveie?

Resulterte i microdata.no

I mai 2018 ble det enklere for forskere å få denne tilgangen da microdata.no stod klart etter fem års utviklingsarbeid.

I microdata.no er de personvernfremmende tiltakene bygd inn i teknologien. Forskere og mastergrad-/doktorgradsstudenter ved godkjente forskningsinstitusjoner har tilgang til systemet. Etter at institusjonen og den enkelte brukeren har e-signert en avtale om rett bruk, kan de logge seg på gjennom ID-porten.

Systemet er metadatadrevet, så forskerne ser ikke dataene eller personopplysningene – bare beskrivelsen av dem. Med denne informasjonen kan de likevel sette opp populasjoner og variabler til arbeidsfiler og analysere dem. Analysene foregår i sanntid på data som er avidentifisert, men ikke manipulert.

Det som gjør RAIRD/microdata.no unikt i verdenssammenheng er at nettopp at brukerne kan forske på detaljerte mikrodata/persondata uten selv å behandle personopplysninger i prosessen.

Utvikling av tjenesten

I oktober 2018 sendte SSB og NSD inn ny søknad til forskningsrådets infrastrukturutlysning for å få midler til å løfte/styrke microdata.no langs følgende dimensjoner:

 • Mer mikrodata fra SSB inn i løsningen
 • Mikrodata fra NSD (DBH, individdata) inn i løsningen
 • Mikrodata fra Kreftregisteret inn i løsningen (som pilot for microdata.no som formidlingsplattform også for tredjepartsdata)
 • Internasjonalisering (oversatte metadata, internasjonal innlogging)
 • Digitalisert samspill mellom microdata.no og tradisjonell utlevering
 • Løsning for at forskere kan laste opp egne data for kobling med registerdata
 • Utvikling av metoder og visualiseringer

Disse punktene representerer løft det er vanskelig å ta i vanlig drift. SSB og NSD ser derfor søknaden som et naturlig steg på vei mot et større internasjonalt samarbeidsprosjekt, hvor vi også internasjonaliserer data.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)