NSDstat Pro

NSDstat Pro består av to programdeler, Databygger og Datautforsker.

Med Databygger har man et effektivt verktøy til å kunne utføre egne spørreundersøkelser, eller registrere inn ulike typer data.

Datautforsker er analysedelen til NSDstat Pro. Her kan man analysere og presentere resultater fra egne undersøkelser, eller fra et av de mange datasettene som er utviklet til programmet. Datasett i andre filformat kan enkelt importeres til NSDstat.

Hjelpesystemet

NSDstat Pro inneholder et hjelpeprogram som fungerer som en innebygget manual og gir fyldige beskrivelser av de valgene og metodene som er tilgjengelig.

 

 

Databygger

Datainnsamling

Datainnsamlingen vil ofte bestå i å konstruere et spørreskjema, velge ut intervjuobjektene og utføre selve intervjuingen.

 

Dokumentasjon

Når spørreundersøkelsen er gjennomført kan du starte med selve datainnleggingen i Databygger. Det første steget i denne prosessen er å dokumentere datamaterialet. Dette betyr først og fremst å legge inn nødvendig informasjon om de variablene som inngår i spørreundersøkelsen.

For hver variabel kan du legge inn navn og angi aktuelle kategorier. Du kan også gi en fyldig fritekst-dokumentasjon, f.eks. skrive inn de fulle spørsmålsformuleringene fra spørreskjemaet.

 

Datainnfylling

Når dokumentasjonen av variablene er klar, kan du starte med å fylle inn svarene fra spørreskjemaene. Dette utføres i en datamatrise der variablene plasseres horisontalt og definerer kolonnene i matrisen og enhetene plasseres vertikalt og definerer rekkene.

Verdiene i matrisen kan vises som tekst (kategorinavn) eller tall (koder). Tallverdiene fra spørreskjemet skrives direkte inn i cellene i matrisen. En effektiv feildialog sikrer rett inntasting av data.

Det er også mulig å legge inn dokumentasjon om hver enkelt enhet.

 

Analysere datamaterialet

Datautforsker

Når alle spørreskjemaene er registrert i databygger har man utviklet et ferdig datasett som nå kan analyseres i Datautforsker.

Datautforsker består av tre sentrale vinduer:

 

Variabellisten

Bestilling av analyser foregår i en interaktiv variabelliste som på mange måter kan ses på som programmets kommandosentral. I listen velges både analysemetoder og variabler som skal inngå i analysene.

Analysetypene er ordnet i grupper (enveis, toveis etc.) som velges i knapperaden øverst i vinduet.

 

 

Presentasjon av analyseresultater

Arbeidsboken

Analyseresultatene blir presentert i en "arbeidsbok" som er et uavhengig vindu som "lever" så lenge brukeren ønsker det. Det er mulig å produsere flere arbeidsbøker og vise dem på skjermen samtidig. Dette gjør det svært enkelt å sammenligne ulike analyser.

Analyseresultatene kan presenteres i tabellform eller ved å bruke en av de mange grafiske framstillingsmåtene i NSDstat Pro. Presentasjonene fra arbeidsboken kan skrives ut eller lagres på fil og hentes inn i en tekstbehandler.

 

Diagrammer

NSDstat Pro inneholder flere grafiske framstillingsmåter som f.eks. kakediagram, frekvenspolygon, søylediagram og kart.

 

 

Kart

NSDstat Pro inneholder en egen modul for visning av tematiske kart. Bruk av kart er et visuelt grep som kan gjøre lettere å avdekke og visualisere regionale variasjonsmønstre.