NSD grafikk
grafikk: NSD

Færre røyker - flere unge snuser

Av Else Tonstad og Christopher Tønnessen

Grafikk - NSD Norske spørreundersøkelser

Færre og færre nordmenn røyker. Samtidig er det en markant økning i bruk av snus blant de unge.

På spørsmålet: ”hender det at du røyker?” svarte 24,4 prosent ja i 2011. I 1973 oppga derimot over halvparten av respondentene (51,4 prosent) at de røykte. Gjennom 1970-, 1980- og halvveis ut på 1990-tallet holdt antall røykere seg stabilt rundt 45 prosent. Hvis vi deler respondentene inn i aldersgrupper, finner vi den største nedgang av de som sier de røyker i aldersgruppen 16-29 år. Her svarer 37,8 prosentpoeng færre at det hender de røyker i 2011 enn i 1973. Til sammenligning er nedgangen blant de over 50 år på 19 prosent.

Fra 1986 inkluderte røykevaneundersøkelsene også spørsmål om snusing. Fra den gang frem til i dag har det vært en økning av respondenter som svarer at de snuser daglig eller av og til. Den største økningen finner vi blant unge mennesker. I 1986 oppga 5,5 prosent av respondentene mellom 16-29 år at de snuste daglig eller av og til. Det tilsvarende tallet for 2011 var 26,9 prosent. I samme aldergruppe var det for første gang flere som oppga at de snuste enn at de røykte. Det er også en betydelig økning av snusere i aldersgruppen 30-49 år, og også her ser vi en markant nedgang i antall røykere.

Statistisk sentralbyrå har stilt spørsmål om røykevaner i 4. kvartal siden 1973. Nå er røykevaneundersøkelsene tilgjengelig som en tidsserie i en kumulativ fil under ”Norske spørreundersøkelser”. Filen kan bestilles på NSDs nettsider.

Datasettet er publisert på Norske spørreundersøkelser.

Artikkel publisert i NSDnytt Nr 1-2012.