NSD grafikk
Grafikk - jobbe mindre

International Social Survey Programme 2005

Mer tid til familie — mindre til jobb

Av Alette Gilhus Mykkeltvedt

De fleste nordmenn ville prioritere mer tid til familie og venner og mindre tid til jobb. Samme tendens gjelder også for andre vesteuropeiske land. Dette viser tall fra NSDs undersøkelse om arbeidserfaringer og arbeidsforhold som ble gjennomført av International Social Survey Programme (ISSP) i mer enn 30 land i 2005.

Grafikk - jobbe mindre

Mindre tid til jobb

Blant nordmenn svarer fire av ti at de ville bruke mindre tid på jobb, mens syv av ti sier de ville brukt mer tid på venner, familie og fritidsaktiviteter. Svenskene uttrykker størst misnøye med hvor mye tid de bruker på jobben, mer enn halvparten sier de ønsker å bruker mindre tid på lønnet arbeid. Undersøkelsen er gjennomført to ganger tidligere, første gang i 1989, den gang var det bare to av ti nordmenn som ønsket å bruke mindre tid på jobben. I andre enden av skalaen finner vi Sør-Afrika og Filippinene hvor de fleste kunne ønske å bruke mer av sin tid på lønnet arbeid.

Familiekjære amerikanere

Uavhengig av hvilket land man bor i, ønsker de fleste å bruke mer tid på familien. Amerikanerne fremstår på den ene siden som de mest familiekjære fordi 83 prosent sier de ville ha brukt mer tid til familien dersom de kunne. På den annen side er det bare 30 prosent som sier de vil jobbe mindre. Blant kypriotene er det bare 25 prosent som vil bruke mer tid til familien, mens det blant nordmenn er 70 prosent. I Norge er dette en stor økning sammenlignet med seksten år tidligere, da 55 prosent ønsket å bruke mer tid på familien. Om dette skyldes at folk faktisk jobber mer i dag eller om man har mer fokus på familien er vanskelig å si, men SSBs tidsbruksundersøkelser som også formidles gjennom NSD, kan kanskje gi noen indikasjoner.

Kvinner og menn prioriterer likt

Tidsbruksundersøkelsene viser at fra 1980 til 2000 jobber folk i gjennomsnitt noe mer hver dag, men hele økningen ligger hos kvinnene. Imidlertid er det fortsatt store forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til hvor mye de jobber, i gjennomsnitt tilbringer menn nesten dobbelt så mye tid på lønnet arbeid som kvinner. I lys av dette er det overraskende at vi ikke finner noen kjønnsforskjeller i ISSP-undersøkelsene. Resultatene her viser at kvinner og menn har de samme prioriteringer både når det gjelder lønnet arbeid og når det gjelder familieliv. Både norske og internasjonale data er tilgjengelige fra våre nettsider.

NSDdata

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/08.