NSD grafikk
screen_hr.

NSDs Forvaltningsdatabase

Lokalt statsapparat kartlagt

Av Vidar Wangen Rolland

Forvaltningsdatabasen er resultatet av en detaljert kartlegging av norsk statsforvaltning for perioden 1947-2008. Et nytt tilskudd er informasjon om det lokale statsapparatet. En klar tendens er at det stadig blir færre statlige enheter.

Grafikk - Strengere terrortiltak

I Forvaltningsdatabasen er statsapparatet klassifisert og kartlagt langs flere dimensjoner. Begrepet tilknytningsform er brukt for å bestemme hva som utgjør en organisasjon i statsforvaltningen. For å avgrense hva som utgjør en særskilt organisasjon i statsforvaltningen er begrepet grunntype organisasjon brukt.

Organisasjonsbegrep

Begrepet har tre inndelinger: Den første grunntypen er kalt ”Enkeltstående nasjonale organ”. Dette er nasjonale virksomheter uten underliggende lokalt apparat, for eksempel Datatilsynet. Den andre grunntypen er kalt ”Etater”. De er organisert med et sentralt hovedkontor og et varierende antall desentraliserte etatsenheter, underliggende regionale og/eller lokale kontor, for eksempel NAV. Den tredje grunntypen er kalt ”Gruppeorganisasjoner”. Dette er grupper av like organisasjoner, desentraliserte statlige enheter, som alle er direkte underlagt et departement, for eksempel fylkesmannsembetene.

Færre statlige enheter

Tendensen over tid viser at antall statlige enheter er redusert. Dette skyldes dels at store grupper virksomheter som Posten, Televerket og NSB har endret tilknytningsform og gått ut av statsforvaltningen. I tillegg har flere store etater omorganisert lokal struktur og samlet distrikts- og lokalapparatet i større enheter, for eksempel skatteetaten, veietaten, politiet og domstolsetaten. Videre er en rekke selvstendige virksomheter innlemmet og samlet i større organisasjoner, for eksempel gikk utdanningskontorene og fylkeslegekontorene i 2003 inn i fylkesmannsembetet. Et annet eksempel er Høgskolereformen i 1994 da om lag 100 utdanningsinstitusjoner ble slått sammen til 26 regionale høgskoler.

NSDs Forvaltningsdatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/08.