NSD grafikk
screen_hr.

CivicActive - Europeisk valgdatabase

Synkende valgdeltakelse i Europa

Av Åse Gilje Østensen

NSD har siden 2004 deltatt i forskningsprogrammet The determinants of active civic participation at European and national level (CivicActive) som nå er avsluttet. Prosjektet er en del av EUs sjette rammeprogram og har hatt 14 partnerinstitusjoner. Hovedmålet med forskningen har vært å komme fram til hvilke faktorer som henholdsvis fremmer og hemmer aktiv samfunnsdeltakelse på det europeiske og nasjonale politiske nivået.

test

Media mobiliserer

I mars ble resultater fra prosjektet presentert i Brussel på konferansen People and Parliament in the European Union in the Context of the 2009 Elections. Representanter for CivicActive la blant annet fram forskningsresultater om hvilke faktorer som påvirket oppslutningen om EU-parlamentsvalget i 2004. Årsaker til at velgerne ble hjemmesittere ble tilskrevet både tilfeldige omstendigheter og bevisst hjemmesitting. I tillegg kunne en slå fast at det ikke lenger finnes signifikante forskjeller i oppslutning om EU-valg mellom kvinner og menn, at oppmerksomhet i media har en mobiliserende effekt, at kunnskap og utdanning fremmer deltakelse og at effekten av handikap på politisk deltakelse varierer sterk mellom europeiske land, ofte i samvariasjon med sysselsettingsrater i disse gruppene.

Paradoks

Resultatene av prosjektet pekte også på et større paradoks ved EU-deltakelsen. Mens valgdeltakelsen i EU-parlamentsvalg har sunket jevnt og trutt siden 1979, så har folks oppfattelse av parlamentets makt økt eksponensielt. Europeiske velgere er med andre ord av den oppfatning at EUparlamentet får stadig større makt, men deltar likevel i EU-valg i minkende grad. CivicActives forskere understreket viktigheten av politiske tiltak både i form av praktisk tilrettelegging og av mobilisering av velgere, og at disse tiltakene må rettes mot både institusjoner og individet.

Valgresultater på nett

NSDs fremste rolle i CivicActive har vært å bygge opp en database med valgresultat for europeiske land. Databasen dekker nasjonale valg og EUvalg i 30 land siden 1990. Resultatene er så langt det er mulig publisert på regionalt nivå og i henhold til EUs egen statistiske inndeling, NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Dette er gjort dels for å legge til rette for bruk i kombinasjon med andre data, og dels for at brukere lettere skal kunne sammenlikne på tvers av rom og tid. Den europeiske valgdatabasen vil forsatt bli både oppdatert og oppgradert.

CivicActive - European Election Database

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/08.