NSDs Forvaltningsdatabase

Unikt utgangspunkt for forskning

Av Vidar Wangen Rolland

Forskere kan nå bruke Forvaltningsdatabasen som utgangspunkt for forskningsprosjekter som genererer data som i ettertid permanent blir tilkoblet basen. Slik vil databasen stadig akkumulere kunnskap og bli en bedre ressurs for forvaltning og forskning.

Kjernen i Forvaltningsdatabasen er en grundig, detaljert kartlegging av organisering og endring av norsk statsforvaltning 1947–2008. Basen bidrar til samlet og oppdatert kunnskap om statsforvaltningens oppbygging til enhver tid i denne perioden.

Databasen kan brukes som utgangspunkt for videre tilrettelegging av data om statsforvaltningen. Dette kan gjøres ved å trekke ut populasjonslister over virksomheter i statsforvaltningen på et gitt tidspunkt. Slike lister kan være utgangspunkt for innsamling av ny informasjon som igjen kan gjøres tilgjengelig via databasen.

Et eksempel på slik bruk er det forestående prosjektet ”Klimatilpasning Norge” hvor sekretariatet – som er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – skal gjennomføre en kartlegging av klimatilpasning i alle statlige virksomheter. Kartleggingen baserer seg på institusjonsoversikter fra Forvaltningsdatabasen, og innsamlede data kan kobles til og gjøres tilgjengelig via databasen. NSD kan bistå med datainnsamling via web som knyttes direkte til databasen.

Et lignende prosjekt er en omstillingsdatabase som NSD skal utvikle i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT. Også her er oversikt over institusjoner og gjennomførte endringer utgangspunkt for å lage en ny kunnskapsbase som går i dybden på statlige omstillinger de siste 20 årene. Fokus her er å kartlegge kostnader og gevinster ved gjennomførte omstillinger. Prosjektet tar utgangspunkt i Forvaltningsdatabasen og data gjøres i etterkant tilgjengelig via basen. I dette prosjektet vil datainnsamling skje via et webgrensesnitt som NSD tilbyr.

En annen måte basen kan brukes på er at eksisterende, historiske datasett om virksomhetene legges til. Når data fra ulike prosjekter samles i Forvaltningsdatabasen, blir den akkumulerende, og materialet blir tilgjengelig på ett sted.

Datakilde: NSDs Forvaltningsdatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/08.