NSD grafikk
screen_hr.

Statsrådarkivet oppgradert og oppdatert

Av Mads Munkejord

Statsrådsarkivet inneholder opplysninger om alle norske statsråder fordelt på departement og tidsperiode fra det første norske statsrådet i 1814 frem til i dag. Den siste tiden har NSD foretatt en omfattende gjennomgang og kvalitetssikring av datamaterialet. Det er registrert 572 personer med i alt 1593 statsrådsposter. Det oppgraderte statsrådsarkivet er tilgjengelig på NSDs nye internettsider..

test

En viktig endring er at statsrådene nå er tilegnet én statsrådspost for hver formell utnevnelse. Dette innebærer at en statsråd som virket kontinuerlig gjennom to eller flere regjeringer nå er oppført med én post for hver regjering, mens vedkommende tidligere gjerne bare stod oppført én gang. Dette er i tråd med departementenes egne embetsoversikter, og tillater at man nå langt lettere og i mer pålitelig grad kan trekke ut annen deskriptiv statistikk fra datamaterialet, både innad og på tvers av ulike regjeringer og tidsperioder.

Videre er det åpnet for mer spesielle personspesifikke beskrivelser dersom vedkommende statsråd f.eks. skulle være konstituert (fungerende, tilforordnet etc.), permittert på et gitt tidspunkt, eller død i embetsperioden.

Flere nye datasett er lagt ut på nettsidene. Ett av disse gir en oversikt over statsråder i de tolv ”ad hoc-regjeringene” som har vært i Norge. Ad hoc-regjeringene inkluderer interimregjeringene på 1800-tallet som følge av Kongens sykdom og/eller utenlandsopphold, samt regjeringene i Oslo under andre verdenskrig.

Det er også tilrettelagt en oversikt over de svensk-norske utenriksministrene som virket i perioden 1814-1905. Det foreligger også et datasett om partipolitisk utnevnte statssekretærer for perioden 1945-2007.

Til sist kan nevnes at departementene i datasettene nå er kodet i samsvar med Forvaltningsdatabasen tilbake til 1814. Dette gjør at statsrådsarkivet lenkes direkte til Forvaltningsdatabasen på NSDs nettsider. Statsrådene er, som tidligere, lenket til egne biografier. Statsrådene som virket frem til 1945 er tilknyttet NSDs eget biografiarkiv, der perioden 1905-1945 har den mest omfattende informasjonen, mens statsrådene som har virket etter 1945 er lenket mot Stortingets biografier som er oppdatert i år. I biografiene fremkommer bl.a. statsrådenes stortingserfaring, utdannelse, annen yrkeserfaring, samt offentlige og partirelaterte verv.

Datakilde: PolSys - Data om det politiske system

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/07.