NSD grafikk
screen_hr.

NSDs Fastlegedatabase

Forlenget databehandleravtale

Av Arild Mellesdal

grafikk

NSDs Fastlegedatabase ble opprinnelig etablert med støtte fra Norges forskningsråd for å betjene forskere og studenter som ønsket å evaluere virkningen av fastlegeordningen.

Den forskningsbaserte evalueringen av fastlegeordningen ble avsluttet i 2005, men NSD har lenge arbeidet med å få på plass en ny avtale som kan sikre norsk forskning fortsatt tilgang til datamaterialet. I påvente av en endelig avklaring om dette har NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) midlertidig forlenget avtalen med NSD om levering av data fra Fastlegerutinen frem til 31. desember 2009.

Kort sagt er Fastlegerutinen NAVs IT-system for å administrere fastlegeordningen. Fastlegerutinen er bare en del av datatilbudet som opprinnelig ble bygget opp i NSDs Fastlegedatabase. I tillegg til Fastlegerutinen ble databasen oppdatert med utbetalinger og takstdata, samt data fra Fordelingsrutinen (fra da fastlegeordningen ble etablert).

Det er flere årsaker til at databasen nå bare blir oppdatert med data Fastlegerutinen. Nye fagog IT-systemer i NAV gjør at et betydelig tilretteleggingsarbeid vil kreves for å få opp et sammenlignbart datagrunnlag. Videre har regjeringen bestemt at administrasjon av fastlegeordningen og helserefusjonsområdet skal flyttes ut av NAV senest innen 2010.

Det er viktig å understreke at Fastlegerutinen er kjernen i datamaterialet om fastlegeordningen. NSDs Fastlegedatabase vil dermed også i fremtiden inneholde data om fastleger, fastlegelister, pasienter, legebytter m.m. Til disse administrative registerdataene vil det også være koplet på kommunedata fra NSDs Kommunedatabase/ SSB.

I forbindelse med at databehandleravtalen nå er forlenget vil NSD gjennomføre en total revisjon av datadokumentasjonen og nettsidene til NSDs Fastlegedatabase.

LINK: NSDs Fastlegedatabase.

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/07.